گزيده‌ي هفتگانه
شاپور احمدي شاپور احمدي

براي مهستي محبي

به پاس چراغهايي كه سخاوتمندانه

در كوره‌راههاي سروده هايم مي‌آويزد


February 6th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
معرفی و نقد کتب