گنجشک نقد استالین یا کبوتر روی بام تروتسکی ؟
نصرت شاد نصرت شاد

     تروتسکی و تئوری انقلاب مداوم سوسیالیستی .

 

 

 

 

ضرب المثلی فرانسوی میگوید که شراب را باز کردیم ، حالا منتظر شرابخوار هستیم . در ضرب المثلی ایرانی آمده که سیلی نقد به از حلوای  نسیه .و ضرب المثلی  اشاره شده که ارزش گنجشک کف دست، بیشتر ازارزش کبوتر روی بام است .

گرچه طبق ادعای سخنگویان بورژوازی،انواع سوسیالیسم امروزه با شکست روبرو شده ، در مطلب زیر به تئوری " انقلاب مداوم " تروتسکی و " سوسیالیسم در یک کشور " استالین اشاره میشود . در سال 1905 تروتسکی در سن 26 سالگی در حین انقلاب به موضوع " انقلاب مداوم " پرداخت . امروزه اشاره میشود که روزا لوکزمبورگ نیز همزمان این نظریه را نمایندگی  . میکرد.

بعد از انقلاب اکتبر ، در سال 1924 استالین و بوخارین در عمل،اعلان " سوسیالیسم در یک کشور " را نمودند . تروتسکیست ها آنزمان میگفتند که سرنوشت شوروی به انقلاب جهانی سوسیالیستی گره خورده و یا بعنوان دولت کارگری در درازمدت محکوم به شکست است . انقلاب جهانی سوسیالیستی می بایستی بر اساس انجام انقلاب مداوم در کشورهای مختلف انجام میشد .

زمانیکه تروتسکی در سال 1928 در تبعیدگاهی در مغولستان بود ، بخش اصلی کتاب " انقلاب مداوم " را نوشت ، او در سال 1929 از شوروی اخراج شد . وی میگفت که انقلاب اکتبر باید آغاز و ادمه انقلاب جهانی سوسیالیستی گردد .

تروتسکیست ها امروزه مدعی هستند که مفهوم " انقلاب مداوم "  در میانه قرن 19 از طرف کمونیستهای مختلفی از جمله از طریق مارکس مطرح شده است . بلشویکهایی مانند زینویف ، بوخارین و استالین  این نظریه را از جمله توطئه های تروتیکیسم معرفی نمودند .

در حزب بلشویک مرزیت گرایان به دور استالین و راست گرایان به دور بوخارین جمع شده بودند . تروتسکی ، استالین و سوسیال دمکراتهای آلمان را آنزمان متهم به ناسیونال سوسیالیسم نمود . بعدها فاشیست های آلمان به این لقب افتخار میکردند .

بعد از شکست استالینیسم در شوروی سابق و اروپای شرقی ، تروتسکیست ها به تکرار طرح نظریه های پیشین خود پرداختند ؛ از جمله اینکه در عصر امپریالیسم ، یک انقلاب دمکراتیک مستقل غیر ممکن است . آنها میگویند که مسائل عصر امپریالیسم را نمیتوان در چهارچوب ملی حل کرد و حتی امروزه در پنج قاره جهان یک مدل موفقیت ترقی ملی دیده نمیشود .

اگر قرن 19 قرن دولتهای ملی بود ، قرن 20 قرن اقتصاد و سیاست گلوبال و جهانی است . انقلاب سوسیالیستی نیز نمیتواند در چهارچوب ملی بماند و آن باید بخشی از انقلاب جهانی گردد ، و چون بورژوازی ناتوان است که جامعه را از وابستگی اقتصادی استعاری بیرون آورد ، اشغال قدرت باید از طریق پرولتاریا صورت گیرد .

در سال 1958 با افزایش دخالت شورئی در کشورهای بلوک شرق ، تیتو در یوگسلاوی از آن بلوک خارج شد و بجای چپ ، به راست گرائید . در این رابطه اشاره میشود که پیروزی مائو در چین مدیون ضعف کشورهای امپریالیستی بخاطر جنگ جهانی دوم و نابودی ارتش ژاپن بود .

ارنست مندل ، مائوی استالینیست را ، یک تروتسکیست بی خبر از خود میدانست . امروزه ما شاهد آن هستیم که نقش بورژوا-کمپرادور پیشین در اقتصاد چین به فرزندان بوروکراتها واگذار شده است ، وضعیتی که ایران نیز دچار آنست .

چین کوشید بعد از انقلاب ، با روشهای فرعونی کار ، عقب افتادگی صنعتی خود را جبران کند ؛ از جمله به طرح شعارهای غیرمارکسیستی مانند " انسان با ارزش ترین شیئه جهان است " یا " با رهبری حزب کمونیست هر معجزه ای روی کره زمین ممکن است " پرداخت . اقتصاد چین سرانجام وابسته به بازار جهانی سرمایه داری  شد .

انقلاب فرهنگی چین در کامبوج مقلدان چپگرایی مانند خمرهای سرخ یافت . بورژوازی نظامی در سال 1965 در کشور اندونزی به قتل عام یک میلیون مبارز مائویست پرداخت .

تروتسکیست ها اشاره میکنند که بعد از جنگ جهانی دوم با کمک میشل پابلو و ارنست مندل نظریه انقلاب مداوم از انترناسیونال چهارم حذف گردید و پابلوگرایی غیرانتقادی نماینده ناسیونالیسم بورژوایی شد و خود وی در الجزایر مشاور بن بلا گردید .

خلاف تروتسکیستها ، پابلو و مندل فشار جنگ سرد در اروپای شرقی و تقویت استالینیسم را مترقی میدانستند . ورشکستگی ناسیونالیسم بورژوایی به دلیل تغییرات اقتصاد جهانی بود . طبق نظر تروتسکیست ها چون به اصطلاح  دولت ملی ، مالکیت بورژوازی وابسته است ، آن با نیروهای تولید گلوبال همخوانی ندارد .

جنبش های ملی امروزه برای تودهها کوششهای دمکراتیک را نمایندگی نمیکنند بلکه منافع قشر برگزیده را که در جستجوی کانالی در اقتصاد جهانی برای خود هستند ، نشان میدهند . طبقه کارگر تنها میتواند در شرایطی با بورژوازی گلوبال روبرو گردد که با اشکال ناسیونالیسم قطع رابطه نماید و بر اساس اصول استراتژیک سوسیالیستی وحدت انترناسیونالیستی کند .

چون صنعنی شدن فاکتور مهم فرهنگ جدید است ، آن تنها اساس قابل تصور سوسیالیسم میباشد . پیرامون جهانی شدن اقتصاد اشاره میشود که حتی اگر امروزه انگلیس را محاصره اقتصادی کنند ، بعد از چند هفته اوضاعش بهم میریزد .

تروتسکیست ها در دشمنی خود با استالین مدعی هستند که دهها اثر و سند ضداستالین لنین تاکنون منتشر نشده اند . استالینیسم نه تنها پرولتاریای جهانی را فلج نمود بلکه به نابودی لشکری از انقلابیون کمونیست از طریف نیروهای امنیتی خود در شوروی پرداخت .

نیروی محرک شکست سوسیالیسم شوروی سابق ، بوروکراتها در دستگاه حزب و دولت بودند . بعد از انقلاب اکتبر سئوال این بود که باید ریشه انقلاب را در نقل قولهای مارکسیستی جست و یا منبع نقل قولها را در انقلاب اکتبر جستجو نمود ؟ ! . طبق گزارش تروتسکیستها در زمان استالین به پروفسورهای سرخ ماموریت داده بودند که برای سخنرانیهای استالین نقل قولهای مارکسیستی گردآوری کنند !.

در انقلاب 1905 بورژوازی روس با هزاران بند و طناب به زمین داران کلان گره خورده بود . وظایف انقلاب دمکراتیک در روسیه عقب افتاده تزاری باید با کمک دیکتاتوری پرولتاریا انجام میشد . آنزمان پلخانف را جد پدری درخشان مارکسیسم روسی بشمار می آوردند .


September 5th, 2012


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
علمي و معلوماتي