یادی اززنده یاد خلیل الله کوهستانی
عبدالو کیل کوچی عبدالو کیل کوچی

                                      

                     زنده  بودی که  وطن می  گفتی

                    وطن  اکنون   به  شما  می   بالد

فرزند رنج وغم ، درخانوادهء دهقان مردی در قریهء لطیف خیل ولسوالی کوهستان ولایت کاپیسا  در سال 1327 خورشیدی دیده به جهان گشود .

مرحوم خلیل الله فرزند عنایت الله در دامان اندوهناک فقر وزندگی دشوار اقتصادی قد کشید . ابتدا آموزش را در مسجد فرا گرفت وبه تنگدستی مکتب خواند . تعلیمات ابتدایی را در مکتب میر مسجدی خان کوهستانی  بسر رسانید . خلیل الله کوهستانی از همان دوران کودکی روح بزرگ ی داشت وازایام نو جوانی دارای سجایای پسندیده ، اخلاق نیکو وذکاوت عالی بود. دربین فامیل وخارج از آن همگی او را دوست داشتند ودر مدرسه ومکتب نسبت به همصنفانش لیاقت ممتاز وسلوک پیشتاز داشت .استادان او را با دیدهء قدر مینگریستند . به نسبت لیاقت درسی وبر خورد دوستانه اش با مردم ، در میان همه گان محبوبیت خاصی داشت . جوانان قریه همواره بدور او جمع میشدند وهر کدام را با لطف ومهربانی در آموزش دروس مکتب یاری میرسانید .در زندگی شخصی او همواره مورد مواظبت ومهربانی ما مایش مرحوم مولا نا محمد صادق کوهستانی که خود اهل معارف وشخص فرهنگ دوست بود قرارداشت . در ایام نو جوانی محل زیستش را حجرهء مسجد ، خانه ما مایش ، و کهنه منزل پدری اش تشکیل میداد .اطرافیانش او را به دلیل داشتن لیاقت وکار دانی اش بنام های خلیل جان ، استاد خلیل ،خلیل الله  ورفیق خلیل یاد میکردند .موصوف در سال 1342 خورشیدی شامل دارالمعلمین کابل گردید وپس از فراغت از آن ، درسال 1345 خورشیدی شامل دانشگاه علوم پوهنتون کابل گردید .استاد خلیل زندگی اش را وقف تعلیم وتربیه ، بیداری وآگاهی جوانان زحمتکش نموده بود .او همیشه در جستجوی راه نجات مردمش از رنجهای بیکران شان می اندیشید. مرحوم کوهستانی دوست راستین مردم بود چنانچه در بر خورد با مردم خود صمیمی وبی ریا بود . بنا برآن  داشتن سرنوشت مشترک با مردم را افتخار بزرگ میدانست . وازینطریق در برابر نا بسامانی های جامعه ، ظلم واستبداد مبارزه میکرد . مرحوم خلیل الله کوهستانی در راه همبستگی نسل پیشرو ، تقویه جنبش ملی ومترقی وتحقق آرمانهای والای انسانی زندگی خود را وقف نمود ه بود .استاد کوهستانی در سالهای اوج جنبش روشنفکری ودمو کراتیک کشور نقش فعال داشته ودر اتحادیه دانشگاه کابل وسمتدهی دلیرانهء جنبش محصلان بطور پیگیر وخستگی نا پذیر تلاش می نمود .او دشوار ترین وظایف سیاسی ودولتی را با تقوا وصداقت انجام داده وصد ها فرزند راستین مردم زحمتکش را در آغوش پر مهر وطن با روحیه عشق بوطن ومردم پرورش نمود . آموزه های خوب او درکابل ، کاپیسا ، واکثر نقاط کشور بخوبی آشکاراست .استاد سهم ونقش ارزندهء شانرا در بخش های مختلف سازماندهی ،تبلیغ وترویج اندیشه های والای انسانی بحیث نطاق وسخنگوی پر جاذبه وصمیمی تربیون مردمی بود . موصوف پس از فراغت از پوهنتون کابل بحیث استاد در مرکز تربیوی مخابرات برگزیده شد . وبعدا بحیث ریس پلان وزارت مخابرات اجرای وظیفه نمود ودر سال 1358 بحیث معین اداری وزارت مخابرات تا سال 1367 درین پست با صداقت وامانت داری ایفای وظیفه نمود . مرحوم خلیل الله کوهستانی در سال 1358 به صفت عضو شورای انقلابی  وقت تعین ودر پلینوم نزدهم کمیته ء مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان به حیث عضوکمیتهء مرکزی انتخاب گردید . استاد خلیل الله کوهستانی در زندگی سیاسیء خویش همیشه با وسعت نظر ، حوصلهء فرا وان وروح آرام ، رمز وراز موفقیت جنبش دموکراتیک کشور را در وحدت ویکپارچگی نیرو های وطنپرست می دانست . استاد به همبستگی ملیت ها ،اقوام وقبایل با هم برادر وبرابر ساکن درکشور می اندیشید  واز جمله مبارزین خستگی نا پذیر این راه بود . استاد طیء سالهای اعلان مشی مصالحهء ملی از جملهء مبارزان راستین راه تحقق مشی مصالحه ووفاق ملی در بین مردم افغانستان بود . او آرزو داشت تا مصالحهء ملی بطور صادقانه ، مبرا از سیاست های زور گویی تحقق یابد .استاد خلیل الله کوهستانی در حادثهء شانزدهم حوت 1368 راهیء زندان گردید که در عین حال با مریضیء صعب العلاج دست و پنجه نرم میکرد و برغم انتقالش جهت تداوی به هندوستان مرگ امانش نداد . سر انجام بتاریخ پانزدهم جدی سال 1370 داعی اجل را لبیک گفت . لازم به یاد آوری است ، صرفنظر از تفاوت های سلیقوی باید اذعان نمود که با توجه به اثر مندیء مبارزات موصوف در جریان وجنبش دموکراتیک کشور، مرگ او برای جنبش ترقی خواهانه وطن یک ضایعهء بزرگ محسوب میگردد . روحش شاد

ای خلیل الله روانت شاد  باد

میهنت از رنج وغم آزاد باد

  

                                                                                                     

 


December 29th, 2012


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسايل اجتماعي