یک کودک افغان،آیا افغانستان هم نقاش دارد؟
محمد عمر ننگیار محمد عمر ننگیار

 

 

 

روز شنبه ساعت سه بعد از ظهر به تعداد 9 تن از خانم ها، همراه با کودکان شان،به تماشای نمایشگاه محترم ذبیح پیکان هنر مند چیره دست وتصویر پرداز لایق کشورآمده بودند که درنیمه آن هفته  در مقر دیاسپور افغانها گشایش یافته بود.

در آغاز بازدید خانمها واطفال علاقمند آثار پیکان در این نمایشگاه،محمد عمر ننگیار معاون دیاسپورافغانها، پیرامون فعالیت های کمیته فرهنگ و  انجمن زنان دیاسپور و دعوت از خانم ها وکودکان جهت بازدید از این نمایشگاه صحبت کرد .بعداء خود ذبیح پیکان سخنانی ارائه نمود که بازگوینده معرفت آثارش بود.

آقای ننگیاردر جریان صحبت هایش یاداور شد که روزی کودکی از وی پرسیده بود که آیا افغانستان هم نقاش دارد؟.با تاسف که آن کودک در چنین روز بر اثر مریضی ای فرصت شرکت در تماشای این نمایشگاه را نیافته بود اما مادرش،داکتر فریده جان پیام های وی را رساند و گفت که خودش نیز از مدت سه سال بدینسونقاشی می کند و در کورس های مربوط این هنر، شاگرد است.

بلی ،افغانستان نقاش دارد،نه یکی ،نه دوتا،نه ده تا.بلکه صدها نقاش و رسام وخطاط،اما جنگ و تاثیرات آن چنان بر آفرینش های ایشان سایه افکنده است که در دود و آتش باروت خون آشامی ایشان دیده شده نمی توانند.

بلی افغانستان نقاش و رسام دارد،اما تا زمانی که در افغانستان حرف اول راجنگ سالار و جنگجو وجنگ مدار بزند،این قشر صلح و زیبایی در آن کشور سربلند کرده نمی تواند.

بلی، کودک عزیز، افغانستان نقاش و رسام و خطاط و شاعر وهنرمند فراوان دارد،اما تازمانی که زمام امور سمت وبه اصطلاح شکوفایی فرهنگ دردست فرهنگ ستیزان ذاتی افتیده باشد، فرهنگ به جای همیاری با مردم، در عقب درهای بسته ،برای مرگ تدریجی خود روز شماری خواهد کرد.و....و.....و.....و.....وآخر این که ،تا زمانی که تو را نمیگذارند در کشورت بیاموزی و یا حد اقل برای کشورت در برون از مرز ها بیاموزی،وبرای کشورت هیچ کرده نتوانی، تو نخواهی دانست که آیا در افغانستان نقاش هست یا نه؟.کسانی که زیبایی ها را جز در تصاویر بانکونت ها دیده نمی توانند، درک و احساس تو برای شان هیچی بیش نیست.اما تو بیاموز و فراموشت نشود که به قول حافظ بزرگوار چنان نماند وچنین نیز نخواهد ماند.

تو گل نورس جامعه مشکفی، گل میدهی و سبزینه ها و طراوت های وطنت را به تصویر خواهی کشید.وطن از کسیست که ذلش برای وطن می تپد،نه از کسی که به جای بیل وکلند آبادی،یا خراب می کند و یا با خرابکارن به خاطر زراندوزی های خود دست یکی کرده اند. آنانی که امروز فرهنگ  کشورت را در معامله گری های سودجویانه به خارج گذاشته اند،فردا،از هیچستانی خواهند آمد که جز هیچی در دامن شان برای عذر نخواهند داشت.

به هر حال ، خواهران  فرزندان شان از آقای ذبیح پیکان در باره نقاشی ها،نوعیت و حتی محلاتی  که  در نقاشِی ها به تصویر کشیده شده بودند ،پرسش هایی مطرح و پاسخ هایی دریافت نمودند وپس از ان تصاویر را یکایک به تماشا گرفتند.

نمایشگاه تا ساعت شش شام بروی علاقمندان باز بود.

گفتنی است که نمایشگاه نقاشی ذبیح پیکان،روز سه شنبه طی مراسم رسمی افتتاح وتا روز شنبه دوام یافت که بر علاوه تجار وکارکنان مرکز تجارتی افغانها،یک عده از افغانهای ساکن در شهر مسکو نیز از آن بازدید به عمل آوردند.

ذبیح پیکان که از دیر مدت در مسکو اقامت دارد بر علاوه شهر مسکودر بسیاری شهرهای روسیه وکشور های اروپایی نمایشگاه آثارش را دایر کرده است.


February 5th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها