ﺷورش ھمﺣزﺑﯽھﺎی ﺑرﻟوﺳﮑﻧﯽ ﻋﻠﯾﮫ وی
روﯾﺘﺮز روﯾﺘﺮزﮔﺮوھﯽ از ﭼﮫﺮهھﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺣﺰب ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﯿﻠﻮﯾﻮ ﺑﺮﻟﻮﺳﮑﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ طﺮح وی ﺑﺮای ﺳﺎﻗﻂ ﮐﺮدن دوﻟﺖ
اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ، از ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاران اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ آنھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ طﺮح ﺑﺮﻟﻮﺳﮑﻨﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮده و در ﺟﻠﺴﻪ رای اﻋﺘﻤﺎد ﭘﺎرﻟﻤﺎن
ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ اﻣﺮوز (ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪ) ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ از اﻧﺮﯾﮑﻮ ﻟﺘﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺧﺒﺮﮔﺰاری روﯾﺘﺮز، ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺳﯿﻠﻮﯾﻮ ﺑﺮﻟﻮﺳﮑﻨﯽ،
ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ اﺳﺒﻖ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ وزرای ﺣﺰب ﺧﻮد را از اﺋﺘﻼف ﺣﺎﮐﻢ در دوﻟﺖ ﺧﺎرج ﮐﺮد و ﺧﻮاھﺎن ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺪ،
ﺣﺰب «ﻣﺮدم آزادیﺧﻮاه» ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﺮﻟﻮﺳﮑﻨﯽ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﮕﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﺣﺰب اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﯿﺎن ﺗﻨﺪروھﺎ و ﻣﯿﺎﻧﻪروھﺎ ﺷﺪﯾﺪا در ﺣﺎل ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖھﺎ ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی
ﺑﺮﻟﻮﺳﮑﻨﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ دوﻟﺖ ﭘﻨﺞ ﻣﺎھﻪ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ اﯾﻦ دوﻟﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﻦﺑﺴﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﺎه ﻓﻮرﯾﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ،
در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ.
آﻧﺠﻠﯿﻨﻮ آﻟﻔﺎﻧﻮ، وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر و دﺑﯿﺮ ﺣﺰب ﺑﺮﻟﻮﺳﮑﻨﯽ و ﻣﻮرﯾﺘﺰﯾﻮ ﻟﻮﭘﯽ، وزﯾﺮ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﮐﻪ روز ﺷﻨﺒﻪ اﺳﺘﻌﻔﺎی
ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺑﺮﻟﻮﺳﮑﻨﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ دادﻧﺪ، از ﺣﺰب ﻣﺮدم آزادیﺧﻮاه ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ در رای اﻋﺘﻤﺎدی ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ اﻣﺮوز در
ﺳﻨﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد، از اﻧﺮﯾﮑﻮ ﻟﺘﺎ، ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
آﻟﻔﺎﻧﻮ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﮔﻔﺖ: «ﻣﻦ ﮐﺎﻣﻼ ﻗﺎﻧﻊ ﺷﺪم ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺣﺰب ﺑﺎﯾﺪ در رای اﻋﺘﻤﺎد از اﻧﺮﯾﮑﻮ ﻟﺘﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.»
اﻧﺮﯾﮑﻮ ﻟﺘﺎ روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ اﺳﺘﻌﻔﺎی آﻟﻔﺎﻧﻮ و ﻟﻮﭘﯽ و ﺳﻪ ﺗﻦ از دﯾﮕﺮ وزرای ﺣﺰب ﻣﺮدم آزادیﺧﻮاه را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ و اﯾﻦ
ﻧﺸﺎندھﻨﺪه ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﻮدن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻧﮫﺎ ﺑﺮای وی اﺳﺖ.
ﺑﺮﻟﻮﺳﮑﻨﯽ ظﺎھﺮا ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻧﺸﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺎوراﻧﺶ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ از ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاران ﺣﺰب ﺧﻮد ﺑﺨﻮاھﺪ ﺗﺎ در
رایﮔﯿﺮی روز ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪ از ﻟﺘﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﮑﻨﺪ، ﺑﺮوز اﺧﺘﻼف در ﺣﺰب ﺧﻮد را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺒﺮی در ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻧﺮﯾﮑﻮ ﻟﺘﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻟﺘﺎ ھﻨﻮز ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺧﻮاھﺎن رای
اﻋﺘﻤﺎد رﺳﻤﯽ اﻣﺮوز در ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺷﻮد و در اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ از ﻧﺸﺴﺖھﺎی روز ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪ ﭼﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﺣﺎﺻﻞ
ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﺮﺳﺪ ﮐﻪ وی از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺷﻮرﺷﯽ در ﺣﺰب ﻣﺮدم آزادیﺧﻮاه ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪ اﺳﺖ
اﺣﺘﻤﺎﻻ وی ﭘﯿﺶ از رای اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺘﻌﻔﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ رﺋﯿﺲﺟﻤﮫﻮری اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
وی ﺳﭙﺲ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺧﻮد ﻣﻨﺼﻮب ﺷﻮد ﺗﺎ اﺋﺘﻼﻓﯽ ﺟﺪﯾﺪ را در ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﺪ و دور ﺟﺪﯾﺪی از
ﻣﺬاﮐﺮات را آﻏﺎز ﮐﻨﺪ.
از طﺮف دﯾﮕﺮ، ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺑﺮﻟﻮﺳﮑﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم «ﮐﺎرﻟﻮ ﺟﯿﻮواﻧﺎردی»، ﺳﻨﺎﺗﻮر اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ اظﮫﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ 40 ﺗﻦ از
ﺳﻨﺎﺗﻮرھﺎی ﺣﺰب ﻣﺮدم آزادیﺧﻮاه ھﻤﭽﻮن وی آﻣﺎده ھﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ دوﻟﺖ رای دھﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﯾﮏ اﮐﺜﺮﯾﺖ
ﺑﺰرگ را ﻧﺼﯿﺐ ﻟﺘﺎ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
وی ﮔﻔﺖ: «ﻣﺎ در ﺣﺰب ﻣﺮدم آزادیﺧﻮاه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﯿﻢ. دﯾﮕﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﺰب را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ. اﻣﺎ ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ
ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی ﻣﯿﺎﻧﻪ رو ﺑﺎﺷﯿﻢ.»
ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﻧﺮﯾﮑﻮ ﻟﺘﺎ در ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻔﻠﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ را در اﺧﺘﯿﺎر دارد اﻣﺎ در ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﺣﺰب ﻣﺮدم آزادیﺧﻮاه و اﺣﺰاب دﯾﮕﺮ اﺳﺖ.
ﻟﺘﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ روی 138 رای از ﺟﺎﻧﺐ ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و اﺣﺰاب ﻣﯿﺎﻧﻪرو در ﺳﻨﺎ ﺣﺴﺎب ﺑﺎز ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ
آوردن اﮐﺜﺮﯾﺖ در ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ ﮐﻪ 315 ﮐﺮﺳﯽ دارد، دﺳﺖﮐﻢ 20 رای دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز دارد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﺧﺒﺮی در ﺣﺰب ﻣﺮدم آزادیﺧﻮاه ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود 30 ﺳﻨﺎﺗﻮر اﯾﻦ ﺣﺰب ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻟﺘﺎ
ھﺴﺘﻨﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﻟﻮﺳﮑﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﻧﺎﻣﻪ اﺣﺴﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﻪ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ «ﺗﻤﭙﯽ» ﭘﺮداﺧﺖ و ﮔﻔﺖ: ﺣﺘﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ
ﻣﻦ ﺧﻄﺮاﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮدم اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ درک ﻣﯽﮐﻨﻢ، ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دوﻟﺖ اﻧﺮﯾﮑﻮ ﻟﺘﺎ ﭘﺎﯾﺎن دھﻢ.
ﺑﺮﻟﻮﺳﮑﻨﯽ در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻧﺮﯾﮑﻮ ﻟﺘﺎ را ﻣﺘﮫﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ از طﺮﯾﻖ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ «ﺗﺮور ﺳﯿﺎﺳﯽ» وی ﺷﺪه اﺳﺖ.


October 2nd, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسایل بین المللی