(« دشــــــــــــمن دوســـــــــــــــت نما »)
تحليل از جلال بايانی تحليل از جلال بايانی


 ســــويدن 2013.5.18


 • بسیاری از دولت ها ، سيستم ها ، اشخاصو  مردم هر چند که به طور طبیعی از دشمن پرهیز می کنند و خود را از اذیت  ، بدی  دسيسه و تخريب دشمن حفظ می کنند، اما در شناخت و تفکيک دوست از دشمن دچار اشتباه و خطا می شوند. انسان همانند هر جانداری در وجود خویش نوعی احساس را می یابد که وی را از دشمن دور نگه می دارد اما شوربختانه و بدبختانه رژيم کابل و تيم مشخص از اين رژيم چگونه ؟ چرا ؟ در حاليکه دو همسايه طماع پاکستان و ايران که طی تاريخ پيدايش ناميمون خود خصم برای افغانستان و دشمن گاه علنی و اکثرأ مرموز برای افغانستان بوده از آنها دوری نه کرده . و اکثر انسانها نيز بر اين منوال دشمن دوست نما و يا مار آستين را رد واز او خلاصی ندارند و مرتبط  بر ضوابط و روابط ميباشند اکثر دشمن دوست نما تخميل ميگردد ، اين دشمن دوست نما به گونه مار خوش  خط وخال تبارز ميکند و اما دشمن ديگر دشمن است . و اما رژيم کابل چه ملحوظات اجباری دارد که در مقابل تمام مداخلات ، جنايات و دشمنی اشکار آنها خاموش ،   بی تفاوت و محجوب  ماند شايد هم کاسه های زير اين نيم کاسه باشد !!  استخبارات ايران که به جوخه های سپاه پاسداران ، بسيجی ها ، سربازان    مهدی گک اخر زمان  ، سپاه قدس تقسيم و رده بندی شده با گونه مختلف و اشکال گوناگون در عمق در امور سياسی ، اجتماعی ، نظامی ، کلتوری ، فرهنگی ، اقتصادی و تجديد نفاق ، شقاق ميان مليتی ، مذهبی ، زبانی و تباری سنگ اندازی ، مداخله نموده و اثر گذار بوده و نفوذنموده است ، هر روز جوخه ، جوخه افغانها در شهر های مختلف ايران عدام و حلق آويز ميشوند و در مرز ها بين افغانستان و ايران دها افغان به اثر تير اندازی سربازان ايران شهيد ميشوند و از سنگ صدا بلند است از رژيم کابل هيچ گونه صدا ، اقدام و  عکس العمل  ديده نه شده و در مقابل خاموشی خود بسته های دالر را صاحب ميشوند و يا جنايات ضد بشری ، مداخلات دايم ، تعرض سرحدی ، پيش روی و تصرف خاک و نقض حقوق بين الدول رژيم منفور و مداخله گر پاکستان چشم رژيم داران کابل را کور  ساخته و ملحوظات خاموشی در مقابل اين همه جنايات پاکستان که عملأ کشور آنها طی ۳۵ سال لانه تربيه تروريست افغانی ،عربی ، ازبک ، چچن ، پاکستانی بوده و همه محصول استخبارات پاکستان بنام « مجاهد » « القايده » « لشکر صحابه » و « طالب » به افغانستان گسيل و ارسال  گشته و ميگردد چه است ؟ ايا برای تک تک تيم رژيم کابل دوسيه اگنتی گشوده ؟وعليه همه تيم حکومتی ، جهادی ، طالبی ووو اسناد بدنام کننده را سازمان داده و وجود دارد ؟ اگر هيچ ملحوظ وجود ندارد و ضوابط در کار نيست اين گذشت و اين سکوت رژيم از برای چه ؟    . و بشربا واکنش های تاکتيکی ، سليقوی ، نظامی وروشهای    طبیعی آدمی جانش را، وطن اش را و محيط خود و خانواده خود را از خطرها حفظ کرده و زمینه های رشد و تعالی او را فراهم می آورد؛ زیرا بسیاری از دشمن های دوست نما يا اين دشمنان خوش خط وخال که خود را پيراهن جان نيز ميسازند  یا با اصل جان و بقای آدمی مخالفت دارند و می کوشند تا او« حريف » را از محیط خویش حذف کنند و اين دشمن خطر ناک تر از مرض  تعاون ميباشند . و یا این که فرصت رشد و تعالی را از وی می ستانند که در گذشته چندين بار صورت گرفته است .
  مردم  هر چند به طور طبیعی از مفهوم دشمن و دشمن دوست نما آگاهی دارند و خوب آن را درک می کنند و آن را همانند شناخت شبه حضوری و شهودی می شناسندکه اين مار آســتين کيست <؟! اين مار خوش خطوخال کيست؟! ولی در حوزه مصادیق نه تنها دچار اشتباه می شوند بلکه حتی دشمنانی را به عنوان دوست می پذیرند، و يا نسبت تعلق و ارتباط خانواده و يا همجواری تحميل ميشوند و جبرأ نازل ميگردنند ، و تا زمانی که آسیب های جدی و خطرناک از آنها ندیدند از دشمن بودنشان آگاهی نمی یابند و اگر ديده نسبت  ضوابط و ملحوظات اجباری خاموش مانده است.
    از آن جایی که انسان با دشمنانی پیچیده ترو  قويتر از خود رو به روستيا سرد چار است که برخی از آن ها حتی دیده نمی شوندو يا چنان  شکل بوقلمونی به خود گرفته درحالی که آنان همه رفتارهای آدمی را می نگرند و نیز دشمنانی از جنس انسانی هستند که در مسیر تکاملی کشور، انسان و بشر قرار می گیرند و اجازه حرکت و یا رشد و اصلاح نمی دهند  .  اصولاً دشمن به کسی گفته می شود که خصم جان و مال و عرض وطن ، مردم وطن و يا شخص   است و فرصت ها، ابزارها و امکانات کشور ، ترقی ، انکشاف ، تحول وطن را يا آدمی را از وی می گیرد و یا کاهش می دهد تا نتواند در آسایش و آرامش باشد و آینده او را به سوی بدبختی و شقاوت و نابودی می کشاند. بنابراین می توان گفت که یکی از مهم ترین راه های شناخت دوست از دشمن، آثار اعمال و رفتارهای او است. دشمن ممکن است که فلان رفتار را نسبت به شخص شما نداشته باشد ولی بینش و نگرشی دارد که نشان می دهد اعمال و رفتاری را که نسبت به دیگری انجام می دهد در زمانی که به نظر وی فرصت خوبی است همان رفتار را نسبت به شما نیز ادا خواهد داشت.
   بنابراین هرکسی که برای مقام و منزلت بشر ، ملت ها و انسان ها ارزش و کرامتی قائل نیست و دیگران را خوار و ذلیل می شمارد و می کوشد تا بی هیچ دلیل و انگیزه ای به آنها آسیب برساند، همین رفتار را نیز درباره شما که به ظاهر دوست شماست انجام خواهد داد.   از این رو می توان با نگاهی به رفتارهای فسادانگیز شخص يا کشور متخاصمم دریافت که این کشور يا شخص کشور و يا انسانی نیست که بتوان به وی اعتماد کرد و او را به عنوان دوست برگزید و کجاست گوش شنوا سردمداران مشکوک و مرموز کابل.
    راه دیگر تشخیص دوست از دشمن، يا شناخت دشمن دوست نما توجه به گفتارها و سخنان وی است. کسی که بدزبان و زشت گفتار است نمی تواند انسانی پاک و قابل اطمینان و اعتماد باشد. لذا گفتار بغض آلود و کینه توزانه را می توان ملاکی برای شناخت دوست از دشمن قرار داد  . از این رو کاری می کنند که دیگران در رنج باشند این گونه است که تحریم اقتصادی و یا فرهنگی و انواع و اقسام مضایقات را درحق مردم دیگر تنها به سبب بغض انجام می دهند. این درحالی است که حتی نسبت به دوستان ظاهری خویش نیز رحم نمی کنند و آنان را در شرایط حساس تنها می گذارند و مانند دستمالی مصرف شده به دور می اندازند.
   یکی از روش های شناختديگر کشور دشمن دوست نما و يا انسان که در حقيقت دشمناست و لی  دوست نما ميباشد اين است "از دشمن، گرایش به رفتارهای ضدهنجاری است. دشمن همواره می کوشد تا زمینه های بحران روحی و روانی ایجاد کند و آسایش و آرامش را سلب کند. از این رو بر نابهنجاری دامن می زند و دیگران را به سوی شکستن هنجارهای اجتماعی و معروف جامعه دعوت می کند.   دشمنان اصولاً اهل نفاق و دورویی هستند و هرگز ظاهر پلید خویش را نشان نمی دهند. آنان چهره خندان و شاد خویش را به شما نشان می دهند و دست دوستی به سوی شما دراز می کنند درحالی که در پس این چهره به ظاهر مهربان و دوست داشتنی، چهره دیگری نهان است که جز تباهی و هلاکت برای شما آرزو ندارد و از این که شما را به سلامت می بیند اندوهگین و خشمگین است. در دست دیگرش خنجری دارد که اگر به وی پشت کنید بر جان شما فرود می آورد و به هلاکت می افکند.   . وقتی به دشمن می نگری از رفتارهای خوب و پسندیده اش شگفت زده می شوی. همایش های انسان دوستانه برگزار می کند و مردم را به ظاهر به خیر و صلاح و اصلاح می خواند. به ظاهر از اصلاح گران واقعی نیز اصلاح گرتر است و از پاپ نیز کاتولیک تر خود را نشان می دهد   به هر حال دشمن شناسی امری است لازم که باید بدان توجه شود و برای دست یابی به مصادیق آن به ملاک های پیش گفته دقت و اهتمام ویژه ای مبذول شود تا در دام دشمنان دوست نما قرار نگیریم .اگر ، اگر و اگر دولت کابل با شناخت که از دشمنی ديرينه پاکستان و ايران موجود است و داغ دشمنی اين دو کشور در سينه ؛ سينه هر افغان وجود دارد و ۳۵ مليون نفوس افغانستان به اين دو حمسايه طماع ، مداخله گر ، خصم به نظر دشمن نگريسته دقت کند و زد وبند های استخباراتی را کنار گذاشته از موقف فعلی خود استفاده نموده با شرايط گذاشتن جلو پاه اشغالگران از آنها خواسته شود تا دست و پاه هر دو اين همسايه را از افغانستان کوتا و خود با امکانات دست داشته جلو مداخله و نفوذ بيشتر استخبارات ايران و پاکستان را بگيرند و در غير اين امر مقدس افغانستان توسط ايران به لبنان دوم و کابل به بيروت دوم تبديل ميگردد.

May 18th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها