آلوده دامانی
فروغ از لندن فروغ از لندن


بپایان آمد این دفتر
،پریشانی هنوزباقیست
ندیدم هیچ سامان،نا بسامی هنوز باقیست
هجومِ وحشت وغم،بیخ وبنیاد وطن بَرکند
حِنا بَردست کردنها،زِنادانی هنوزباقیست
فضایِ آسمان در میهنِ ما،خون می بارد
هوا آلوده و اَبرهایِ توفانی،هنوزباقیست
وِفاق و دوستی وباهمی را کس نمی بیند
نفاق ودشمنی وتیپِ افغانی هنوزباقیست
پکیجِ راستی،در شهر و دهِ ما نمی یابی
خیانت باهمه ابعادِ دورانی هنوزباقیست
نظامِ نظم وقانون،ازدیاررَختِ سفربسته
جنایت باهمه آلوده دامانی،هنوز باقیست
بنام دین دست وپایِ شیطانِ جهان بستیم
میان دینداران،مکرِشیطانی هنوزباقیست
اگر چه نام ما در صدرِ بَدنامان جا دارد
بَجدولهای دگرجای بدنامی هنوزباقیست
بدورِ سُفرهٔ افغان ازچِهل کشورِ دنیاست
بتیغِ قاتلان گوسفندِ قربانی هنوزباقیست
بخاکِ ما اجانب در لباس دوست میتازد
میانِ دولتِ ما رازِ پنهانی هنوز باقیست
زحُکامِ وطن هرچند فروغ نومید گردیده
امیدِ خالق وانوارِ سُبحانی هنوز باقیست
            22/12/213
   باتقدیم سلام

December 23rd, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان