شخصيتي که با تاريخ عمر خواهد کرد
مشعل مشعل

ده سال آزگار از روزگاری گذشت که در خراب آباد هجرت ودر هجران وطني که در کوره آتش خونبار جنگ ميسوخت، زنده ياد ببرک کارمل يکي ازخوبترين فرزندان مادر وطن، با دلي پرخون وپشتاره ای به بزرگي تاريخ نيم قرن يک وطن ، با مرگي زودرس همه مارا داغدار ساخت.

ببرک کارمل در حساسترين و تعين کننده ترين سالهای تاريخ معاصر افغانستان زيست وخود بخشي از اين تاريخ را رقم زد.در تاريکترين سالها، و در سنيني که بايد جان را به نشاط زندگي سپرد، او جانش را ، روانش را، به اميد ، به روشنائي ، به گستره خوبي ها برای مردم؛ به مبارزه در راه آزادی وسعادت انسان بخشيد: در عنفوان جواني برای پاسداری از شرف مبارزه ترقيخواهانه به زندان رفت.

او درد و رنج وغم يک «ملت» را بر شانه های استوار خود کشيد. دنيای جهل وجعل چه ناروائي های ناجوانمردانه ای که در حق او نکرد . ولي چه باک !که شخصيت صخره وار انساني کارمل از ميان دود وابر و دمه وغبارناشي از تبليغات ناروامانند تنديس کشيده شده از سنگ خارا ، شفاف وبا صفا ، سرفراز وبي باک سر بلند ميکند.

زنده ياد ببرک کارمل با ناهمواری های غم انگيز سالهای آخر قرن بيست زيست ورنج کشيد؛ بسان بسي از رهبران راستين انقلابي روزگار، یکي از قربانيان دوران ناميمون گذار بشريت از جريان اعتلائي مبارزه اجتماعي  به دوران رکود وبد اقبالي جنبشهای ترقي خواهانه بود.

اين عمری که در گذر است وناپايدار، برای انسانها چقدر عزيز است وهر کسي آن را به سادگي مصرف نميکند ولي ببرک کارمل از زمره آن سرشته هائي از انسانيت بود که زندگي را سراسر در گرو وطن وزحمتکشان آن گذاشت ودربرابر، وطن اورا تا اعماق وتا اوجهای زندگي گرامي خواهد داشت.

ببرک کارمل يار کارگر ودهقان، دلسوز ومددگار مردم ورهبر روشن ضمير يک کشوربود؛ سخنراني آتشين ، رهبر آگاه آينده نگر، سياستگذاری هوشمند و انساني آراسته به فضائل والای انساني.

  وقتيکه گرد وغبار نفس گيردورانهای گذارفرونشيند،آنگاهي که عقل انسانها بر احساس آلوده به نفرت وبد بينی وکدورت ناشي از ترسب ياوه سرائي های جارچيان جهل وجعل غلبه کند، زمانيکه تاريخ با تعقل تاريخي به سنجش گرفته شود وآنگاهيکه صفوف با خون از هم جداشده وطن رنجور مادر جلگه هموار آينده مشترک درهم آميزد: آنگاه به اضافه هزاران وصدها هزار دوست دار کنوني ببرک کارمل ،کارگر ودهقان ، کسبه کار وروشنفکر،زن ومرد، پير وجوان با يادی شور انگيز از تعلق وخدمت ببرک کارمل به همه انسانهای وطن ما، با محبت ودلي شاد ياد خواهند کرد.

ببرک کارمل ميراث بزرگي از تاريخ معاصر کشور ما برای همه ترقي خواهان وعدالت پسندان است .مزيد بر ياوه سرايان زشت وبد سرشت که جوهر شفاف شخصيت انساني بزرک وبا ابهت ببرک کارمل را تخطئه ميکنند،کسان ديگری هم هستند که عليرغم وفاداری به ياد گرامي روانشاد ببرک کارمل نصايح و وصايای اورا خوب درک نکرده  وتلاش صادقانه وعملي در جهت وحدت وطن پرستانه ودموکرا تيک را که  چقدر برای او عزيز بود،از ياد مي برند.

 ببرک کارمل به تاريخ وبه ملت تعلق دارد: تاريخ را نميتوان تخطئه  و ملت رانابود کرد.

فرخنده باد يادگرامي ببرک کارمل رهبرگرانقدر زحمتکشان افغانستان!

 

 

 


November 27th, 2006


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسایل تاریخی