مردم قربانی چانه زنی های لفظی گرداننده گان امور شده اند
فرهاد فرهاد

 

 

زمانه کج روشانرا ببر کشد بیدل

هر آنکه راست بود خار چشم افلاک است

با فرا رسیدن انتخابات سال 1393 خورشیدی فرمانروایی سیزده ساله یک عده گروه ها و ارگ نشیان که به حمایت ادارات استخباراتی کشورهای منطقه و جهان بر فرق ده ها میلیون مردم، با انجام بازیهای ریاکارانه از جمله اتخاذ تصامیم پا در هوا، غیرانطباقی و غیرواقعی، انتخابات دوره گذشته ریاست جمهوری، پارلمانی و شوراهای ولایتی که با تقلب گسترده همراه بود میخ گردیده بود به پایان خواهد رسید. از همین لحاظ است که با چانه زنی های لفظی، نمایشی و فرمایشی که مردم ما آنرا جنگ زرگری میخوانند زیر بهانه امضاء پیمان امنیتی بین امریکا و افغانستان بحران های نظامی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی را چندین مرتبه نسبت به سوابق تشدید نموده اند تا بتوانند توجه و ترحم باداران خویش را در سطح منطقه و جهان برای ادامه بقای خویش جلب نمایند. در مقابل ده ها میلیون مردم از ناحیه تشدید شدن انواع خشونت ها، جاری شدن سیل های خون از جمله انجام حملات انتحاری، ماین گذاری روی جاده، آدم ربائی، سرقت های مسلحانه، عملیات های هوائی، زمینی به مشکلات فراوان مبتلا شده، در این سرمای زمستان قیمت اجناس و مواد سوخت غذائی و غیره چندین مرتبه افزایش یافته، یک بوجی آرد پنجاه کیلویی یک هزار و پنجصد افغانی، یک کیلو گاز هشتاد افغانی، هشتاد سیر چوب سوخت هفت هزار افغانی، یک کیلو کچالو پنجاه افغانی، یک کیلو رومی نود افغانی، روغن، برنج، ترکاری و سایر ضرورت ها مثل آن بلند رفته اکثریت مردم بخصوص آنهاییکه معاش ثابت دارند توان خریداری آنرا ندارند.

به نسبت تورید اجناس بی کیفیت از جمله سوخت و آلوده شدن هوا ساحه زندگی برای باشنده گان شهرها از جمله شهر کابل تنگ تر شده آگاهان امور می گویند به نسبت تورید مواد سوخت و غذائی بی کیفیت مردم به انواع مریضی ها از جمله سرطان مبتلا شده و میشوند. به نسبت تورید ادویه بی کیفیت انواع مریضی ها رو به افزایش بوده، کلینیک های خصوصی زیر نام تداوی، برخورد ظالمانه با مشتریان نموده، طبابت به تجارت تبدیل شده، روزانه چندین هزار تن از روی مجبوریت با قبول توهین و تحقیر غرض تداوی به کشورهای هندوستان و پاکستان سفر مینمایند.

در حالیکه مسئولین وزارت زراعت کشت برنج را در سال جاری در دوصد هزار هکتار زمین، یک دستاورد میخواند اما نهادها خبری را به نشر رسانیده اند که در سال جاری دوصد و نه هزار هکتار زمین در کشور خاشخاش که نود فیصد آن در ولایات هلمند، کندهار، ارزگان که نیروهای نظامی، امریکائی، کانادائی، انگلیسی در آنجا مستقر میباشند کشت شده است. مردم می پرسند با موجودیت ده ها هزار تن از قوت های خارجی و داخلی مافیا چطور میتوانند از راه های هوا و زمین هزاران تن تریاک، هیروئین و غیره را به کشورهای امریکا، آسیا، اروپا و غیره انتقال دهند؟ هراس افکنان برعلاوه اینکه خود را به دروازه های شهر کابل رسانیده اند به حمایت ادارات استخبارات کشورهای منطقه و جهان توانسته ولایات شمال از جمله فاریاب، جوزجان، سرپل، سمنگان، بغلان، بدخشان را نیز ناامن سازند. گسترش فساد، فرهنگ معافیت، فقر، بیکاری، بیماری، ناامنی، سبب بلند شدن صدای مردم شده با تأسف که گوش شنوا و چشم بینا در کشور وجود ندارد. در مقابل مافیا مواد مخدر، اقتصادی، غاضبین میلیونها هکتار زمین، عاملین فساد گسترده، جنگسالاران، زورمندان، ناقضین حقوق بشر، قانون ستیزان، مردم ستیزان، زن ستیزان، فرهنگ ستیزان، عاملین خشونت های خانوادگی و دامن زدن خصومت های قومی، لسانی، سمتی، حزبی، تنظیمی،؛ مذهبی توانسته اند هر لحظه اسب مراد خویش را بالای سینه های ده ها میلیون مردم قمچین نمایند و بالای جمجمه های قربانی های جنگهای خونین، قصرها، بلندمنزلها، شهرک، تجارت خانه ها، ترانسپورت های هوائی و زمینی در داخل و خارج کشور اعمار نموده اند.

از همین لحاظ است که گماشته گان شان از خانه ملت با بی شرمی صدا بلند می نمایند که دوره حاکمیت فاسد حامیان شان تمدید گردد. در حالیکه این کورمغزهای بی سواد تا هنوز پی نبرده یا نمیخواهند که بدانند که این نوع صدا بلند کردن ها خلاف مواد قانون اساسی در کشور میباشد. آگاهان امور در رابطه به امضاء تفاهم نامه امنیتی در گفتمان اخیر از طریق طلوع نیوز دیدگاه خویش را چنین بیان نمودند.

آقای حقجو رئیس عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید امضاء پیمان امنیتی بین افغانستان و امریکا برای توسعه انکشاف اقتصادی کمک مینماید. این کار در حقیقت یک تضمین خوب میباشد میافزاید موجودیت کشورها در حقیقت یک نوع بیمه غرض جلب سرمایه خارجی در کشور ما میباشد. افزود در جلسه توکیو ده میلیارد دالر غرض احیاء پروژه های اقتصادی، دو میلیارد دالر برای انکشاف زراعت و چندین میلیارد دیگر در بخش های مختلف برای مردم افغانستان وعده داده شده بود و امضاء پیمان یا تفاهم نامه امنیتی در حقیقت یک تضمین بخاطر جلب سرمایه گذاری ها در کشور ما میباشد و تا زمانی که موضوع اقتصادی حل نشود نمیتوان به آینده باثبات امیدوار بود.

آقای پیمان عضو ولسی جرگه میگوید کشورها از آغاز افراد و گروه های فاسد را بالای مردم ما تحمیل کردند، علت دشورایهای موجودیت آنها در اریکه قدرت میباشد. اگر وضع بدین منوال ادامه پیدا کند دوزاده سال بعد نیز مردم صدا بلند خواهند نمود امریکائی ها کشور ما را ترک نکنید ما را تنها نگذارید افزود تلفات فعلی کمتر از زمان قوت های شوروری و شعله ور شدن جنگهای خونین داخلی زمان طالبان و سایر گروه ها کمتر نمیباشد افزود تا زمانیکه ایده های امریکائی در کشور و منطقه عملی نشود جنگ در کشور و منطقه خاتمه پیدا نمیکند. عده دیگر به این باوراند که امریکائی ها بخواست کرزی به کشور نیامده و بخواست آن افغانستان را ترک نمی نماید.

وسایل اطلاعات جمعی خبری را به نشر رسانیده اند حامد کرزی با قبول خواست وی از ناحیه داخل نشدن خارجی در خانه مردم در مورد امضاء پیمان امنیتی با امریکائی ها کنار خواهند آمد در مقابل اوباما امضاء پیمان امنیتی را تا اخیر سال میلادی تأکید مینمود حالا میعاد امضاء آنرا به تأخیر انداخته است.

عده ای از کارشناسان بهداشتی پلانهای صحی کاندیدان ریاست جمهوری را که از طریق طلوع نیوز به نشر رسید سیاسی میخوانند میافزایند باید کاندیدان مذکور وعده هایی را به مردم دهند که توان عملی کردن آنرا داشته باشند و از جانب دیگر برنامه خویش را مسلکی سازند.

عده ای دیگر را عقیده برآنست که بزرگان گفته اند وقایه بهتر از معالجه است. رسیدن به همچو اهداف بزرگ و انسانی، اسلامی و افغانی به یک نظام که خردگرایی، واقعیت گرایی، تخصص گرایی در آن حاکم باشد نیاز است زیرا در یک جامعه ای که عاملین انواع خشونت ها، خصومت ها، قانون ستیزان، زورگویان، جنگ افروزان، عاملین فساد، فقر، بیکاری، غارتگری، غضب زمین، مافیای مواد مخدر، حملات انتحاری، ماین گذاری روی جاده، آدم ربائی، مافیای اقتصادی و غیره مسلط باشند نمی توان به داد چند تابلت یا سایر کارهای بهداشتی امراض بزرگ و خطرناک را علاج کرد.

به تاریخ 30/9/1392 معاون اول ریاست جمهوری غرض معرفی نامزد وزراء و اعضای ستره محکمه به ولسی جرگه رفته عده ای از اعضای ولسی جرگه آوردن سگهای تعلیمی را غرض تلاشی آنها برای خود و خانه ملت توهین خوانده اند و میافزایند در این جریان یک مشاور اداری را با وجود نشان دادن کارت هویت گروپ امنیتی لت و کوب نموده که فعلا در وضع خوب قرار ندارد. یک عده اعضای ولسی جرگه میگویند رئیس محکمه شهری ولایت لوگر پروگرام حقوقی طالبان را در فیصله های خویش عملی میسازد. میافزایند در حالیکه ولسوالی که وی در آن بودوباش مینماید تحت تأثیر طالبان بوده از طرف شب مصئون نمیباشد. نفر مذکور هر شب به خانه بدون ترس و هراس رفت و آمد مینماید. عده ای دیگر گفته اند در ولایت لوگر نود تن پولیس محلی در خدمت زورمندان قرار دارند.

حامد کرزی در نشستی که با مسئولین خبرنگاران داشت میگوید امریکائی ها میگویند ترورست کسی نیست که مکتب را میسوزاند و حمله انتحاری را انجام میدهد، ترورست کسی است که منافع امریکا را تهدید مینماید. افزود امریکائیها از افغانستان نمیروند، اگر آنها قصد رفتن میداشتند میدان های بزرگ هوائی با خط های رنوی و تعمیرهای قشنگ را در هلمند و بگرام اعمار نمیکردند.

خلاصه اینکه تجارب بیش از چهاردهه بخصوص سیزده سال اخیر یکبار دیگر ثابت میسازد که یکی از عوامل عمده اساسی موجود که ده ها میلیون مردم ما را در گرداب های خون وکوره های آتش غرق ساخته است، چانه زنی و انجام بازیهای ریاکارانه بین بازیگران و حامیان خارجی شان بوده و میباشد. وقت آنرسیده غرض کاهش دشواریهای فوق الذکر و محدودیت صلاحیت افراد و گروه های ذیدخل در قدرت تمام نیروهای سالم اندیش، ترقی پسند، صلح جو دست اتحاد و همبستگی را صادقانه بسوی هم غرض دعوت مردم بخاطر سهم گیری در انتخاب افراد نسبتاً خوب ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی که در سال آینده پیش رو است دراز نمایند تا با جلب همکاری نهادها، سازمانهای صلح جو منطقه و جهان به یاری خداوند متعال غرض رسیدن به همچو اهداف انسانی، اسلامی و افغانی زمینه آن مساعد گردد که دیگر مردم ما قربانی چانه زنی و بازیهای ریاکارانه بازیگران نگردند.


December 24th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
گزیده مقالات