سناریوی صلح در افغانستان از نظر مسکین یار
تبصره از : دکتور طاوس وردک تبصره از : دکتور طاوس وردک

  لندن ۲۰۱۳ 
هموطنان عزیز ما در مورد صلح در افغانستان نظرات و منطق خود را دارند وهر کسې حق دارند که درمورد  صلح در افغانستان عقاید - پیشنهادات - نظرات ودیدګا های خویش را ارایه نمایند و امکان دارد که از مجموع نظرات مردم افغانستان بل اخره یک نظر جامع وقابل قبول برای همه به میدان بیاید،مثل که ( تز - انتي تز وبل اخره سنتیز ) ظهور می کند ، زیرا هر کسې مطابق به سویه ودرک خود پدیده ها را قیمت می دهد ، ازین خاطر اقای مسکین یار و علاقه مندان تلویزیون وی نظرات ذیل را پیش بینی می نمایند :
- امریکا با لای پاکستان فشار وارد نمایند تا به صلح راضی شوند 
- امریکا کمیټه طالبان در کویته را تسلیم دولت افغانستان نماید 
- طالبان و نفرهای حکمتیار که بندی می شود رها نه شود وبه نام برادر خطاب نه شود 
-امریکا طالبان وحکمتیار را زیر فشار بګیرند تا به صلح رازی شوند
------------------------------------------------------------
مردم از ګوشه وکنار جهان نظریات و پیشنهادات خویش را ذیلا ارایه می نمایند :
- امریکا تر س دارد که نه باید سلاح اتومی پاکستان به دست طالبان برسد .
- اداره حکومت در پاکستان به دست ( آی اس آی ) است وحکومت ملکی صلاحیت نه دارد .
- امریکا همیشه پاکستان را حمایت می نمایند وبادار پاکستان کشور انګلیستان است وهر طرح امروز به دست انګریز است .
- اګر امریکا بخواهد که پاکستان را ګوش تاوی بدهد صلح تامین می شود ولې امریکا انقدر با پاکستان نزدیک است که حتی در قصه هندوستان نیست .
- کرزۍ زمان که فهمید امریکا برادرش را تایید نمی کند به زلمی رسول با امریکا به موافقه رسید ، وامریکا نیز زلمی رسول را می خواهند .
- داود خان ادم خوب بود وچرا کمونست ها وی را ازبین برد در حال که تعداد شان ۴۰۰۰ نفر هم نمی شد واخوانی ها نیز ازین زیاد نه بودن همه را باید می کشت ومسکینیار می ګویند که از ۱۵۰ نفر زیاد نه بودن و باید می کشت وقت که مردم صدام حسین را ازبین برد وقت که مردم قضافی را ازبین برد ، باید کرزی را نیز ازبین ببرد وعلیه او قیام کند .
- خود مردم ملامت است شما دیدین که ربانی قووای مسلح کشور را خلع سلاح ساخت وهمه سلاح وتخنیک را به شرق وغرب و پاکستان فروخت و تا زمان که شهزاده ربانی ودیګر خاینین محاکمه نه شوند این وطن ارام نمی شوند .
- خود امریکا تروریستان و خاینین را به قدرت رساندن وامروز خود امریکا شریک قاچاق - ترور - خشونت ها علیه زنان - و کشت وزرع تریاک وتولید هیرویین می باشند .
- دولت رشوت ستان ها و قضات خاین را که مردم زنده پوست کردن ودوسیه بندی ها را فیصله نه کرد کی به جزای اعمال شان می رسانند .
- قرارداد امنیتی با امریکا چې فایده دارد ، اګر امریکا مانع (  حکمتیار - حقانی - وطالبها ) وپاکستان نه شود قرارداد فایده نه دارد .
-همین قووای مسلح امروزی که بین دو کشور دارای سلاح اتومی قراردارند در یک روز انها از بین می برد زیرا قووای مسلح خلع سلاح شده است .
------------------------------------------------------------------------------
نظر و پیشنهاد دکتور طاوس وردک به ریس جمهور اینده افغانستان ::
از بین ۱۱ نفر کاندید صرف اقای اشرف غني احمد زۍ می تواند صلح را در افغانستان بیاورد به دلایل ذیل ::
۱ - وریانت صلح و اوردن صلح در افغانستان از نظر من به فکتور ها و اقدامات عملی ذیل ممکن است ، اګر کارهای که ویا اقدامات که من پیشنهاد می نمایم در افغانستان عملی نه شود صلح با موجودیت امریکا در افغانستان ناممکن ولامحال است .  
- او یک انسان است که دستانش به خون مردم و رشوت الوده نیست ودر فساد اداری شریک نه بود این یک اصل مهم واساسی است .
- او در رشته اقتصاد دکتورا دارد که دیګران نه دارد و برای افغانستان پلان اقتصادی ۱۰ ساله دارد که دیګران نه دارد ودیګران نمی فهمند .
- او در سیاست نسبت به دیګران وارد است و با غرب در راس امریکا زبان مشترک پیدا کرده می تواند وبه زور وپول تطمع نمی شود وبه ان احتیاج نه دارد .
- او ټیم را از متخصیصین - نخبه ګان تحصیل کرده - وپاک که دستان شان به خون ورشوت الوده نه باشد ، تجربه وسابقه کار دارند می سازد اما دیګران باز به غیر از مجاهدین زورمند وتفنګ سالار به کسې دیګر حق کار نمی دهند .
- او انسان جدی - بادسیپلین - حساب ده و حساب خواستنی است .
- او با همسایه ها مطابق به بده می دهم یعنی چقدر همسایه با ما راست است و کار می کند همان قدر پیش می رود تابع فشار ( امریکا - پاکستان - ایران -عربستان ودیګر همسایه ها نمی شود ) اما دیګران به دالر وپوند به فروش وطن سر خم نمودند .
- او با تعین لوی څارنوال تحصیل کرده - متعهد - پاک وبی ترس و هم چنان با نصب قاضی القضات وطن پرست وپاک جلو رشوت وفساد ادری را خواهند ګرفت .
  ۲-  او باید و به صورت فوری سه وزیر قووای مسلح را اشخاص تعین نمایند که دارای تحصیلات عالی ارکانحربی - سابقه کاریی - عدم تعلقاتش شان به خلق وپرچم و اخوان - و عدم ارتباطات شان با ( آی اس آی ) و ( سي آی ای ) و ( سپاه پاسداران ایران )  و دیګر سازمانهای استخباراتی عربی و غربی ویاروسی را دارا نه باشندو در ضمن در ګذشته ها انسان ها را نه کشته باشند ودستان شان به رشوت وزور ګویی ملوث نه باشند بیدون تبعیض و علایق سابقه تعین نمایند وسر از نو برای شان سجل سفید داده شود که در زندګی بیطرف وبه هیچ نوع تنظیم ها واحزاب راستی وچپی و سازمانهای خارجی ارتباط نه دارند وبا ارتباطات ګذشته وداع نموده است ،وفقط به امر وفرمان سر قومادان اعلی کشور ریس جمهور عمل می نمایند ، شرط مهم واسای این مقامات ودیګر پوست های دولتی باید باشد .
۳ - دوره خدمت مکلفیت عسکری را سر از نو بالای تمام هموطنان که تابعیت افغانستان را دارا می باشند بیدون معافیت این ویا ان قوم ویا میلیت - در حال که سن ۱۸ را پوره کرده باشند برای دوسال خدمت مکلفیت اجباری - در خدمت هموطنان خویش قرار بګیرند وبرای هر نفر سرباز صرف مبلغ ۵۰۰ افغانی جیب خرچ ماهوار پرداخته شود هیچ نقطه کشور  ویا هیچ ارګان قووای مسلح ازین زیاد معاش تقاضا کرده نمی تواند ، خوبی های این نوع سربازی درین است که هر فرد ازین کشور باید در برابر وطن ومردمش احساس مسولیت نمایند و هر کسې باید دین وطنی - اسلامی و ملی خویش را برای محافظت خاک وناموس مردم و حفظ مال وسرمایه ملی - شخصی ودولتی را به عهده بګیرند ودر نهایت امر از استقلال وتمامیت ارضي کشور صادقانه وجنبازانه تا سرحد ریختن خون خویش خاضر به خدمت مادر وطن باشند ، از طرف دیګر پول هنګفت را از مدرک معاشات که به سر باز اجیر پرداخته می شد از یکطرف بودجه ما کسر نمی کند واز طرف دیګر بالای این صرف جوېې پول اقلا هر پنج سال ۴ بند برق ابی ساخته می توانیم و ثالثا دست ما از ګدایی به امریکا ودیګر کشور ها قطع می شود وبعدا هیچ کسی سرما دیکټاټ و فشار اورده نمی تواند یعنی قووای مسلح ما خود کفا -ازخود مردم - درخدمت خود مردم می شوند وبه هیچ کشور خارجی نیازمند سرخمی نمی باشیم و بعدا کار مهم دیګر در قووای مسله به یک نفر مشاور خارجی اجازه کار وفعالیت داده نه شود تا از تفرقه اندازی وتحریکا برای همیشه فارغ شویم و افسران ما قدرت استعمال سلاح های متنوع وتکتیک جنګی وارد اند  وفقط در هر فرقه یک غند تعلیمی ایجاد شود و بعدا اګر خلاصه به این تغیر خوب دقیق شویم ما یک قووای مسلح ملي را  ساختیم که با قووای مسلح فعلی که ( اجیر - مصلختی - تنظیمی - سمتی - ففتی ففتی - و مملو از اجیران کشورهای همسایه می باشد ) فرق می شودو اګر ریس جمهور نو این کار را نه کرد خوب توجه کنید و یاداشت کنید که با توطیه های ازدرون - از بیرون - جدا مواجه می شوید ، تغیر درین بخش مثل فرض العین است و در اخیر قووای مسلح را به سلاح های مدرن وپیشرفته روسې تجهیز نمایید زیرا پرسونل ما به استعمال ان وارد است وسلاح های متذکره بسیار مطمن است و اګر همان پول صرفیه از معاشات سربازان و دیګر قطعات غیر داخل تشکیل در کشور به خریداری سلاح مصرف شود نیز کار بسیار خوب خواهند بود اګر به طور تخمین معاش ماهوار سربازان قووای مسلح را ذیلا درجه بندی کنیم :
معاش  ۳۵۰۰۰۰ سرباز = ضرب  ۹۰۰۰ افغانی کنیم = می شود به دالر=۶۶۳۱۵۷۸۹۴   
معاش افسران = ۷۰۰۰۰ افسر= ضرب اوسط ۱۵۰۰۰ = به دالر ۱۸۴۲۱۰۵۲  
معاش مشاورین = ۳۰۰۰ نفر = ضرب اوسط ۲۰۰۰۰ هزار دالر =۶۰۰۰۰۰۰۰    
مجموع هر سه  = ۷۴۱/ ۵۷۸/ ۹۴۶  
قریب به یک ملیار می شود  که این همه تخمینی است زیرا من دقیق تشکیلات اوردو - داخله و امنیت ملی ومشاورین ومعاشات شان را نمی دانم شما کم حساب نمایید که ماوشما اګر سالانه یک ملیارد سلاح از روس بخریم سه ملیارد دیګر را به اقساط بیدون مفاد به ما سلاح وتخنیک محاربوی می دهند . 
۴ - با تقرر این سه وزیر فورا یک فرقه  کوماندی مجهز در چوکات وزارت امنیت دولتی ایجاد نمایید تا وظایف عاجل ومهم وامنیتی ګارد ملی - وزرا - سفارت خانه ها - بانکها - و ادارات دولتی و ابدارت تاریخی و ملکیت های شخصی وعامه مردم را به عهده بګیرند، هیچ کسې بادیګاردان شخصی و یا تعقیبی دو ویا سه موتره داشته نمی تواند هر وزیر دو بادیګارد در یک موتر تعقبی ویا در خود موتر شان همراهی نمایند .  
-- با تقرر این سه وزیر با داشتن چنین سجل باید فورا در چوکات وزارت داخله یک فرقه کوماندو از سربازان دوره مکلفیت تشکیل و به تعداد یک یک کندک در هر معدن سنګ های قیمتی با تجهیزات مدرن که همیشه حمایه هوایی داشته باشند باز هم افسران پاک مخصوصا از انعده که ( ډی ډی آر ) شدن تعین وبه کار بګمارندو توسط این ها استخراج - محافظت و انتقالات به محل معینه صورت بګیرد  زیرا انها لکه سیاه به دامن نه دارند .
- یک قطعه ګارنیزیون در اطراف شهر کابل به نام ګارنیزیون  کمربند تشکیل شود که از چهار اسیاب - قره باغ - میدان شهر - تنګی ابریشم - یک انتحاری - یک تروریست - یک قاچاقبر- یک موتر مواد انفلاقیه ویا مهمات را نه ګذارند که داخل پایتخت شوند وبعدا فطعات این ګارنیزیون در ولایات ( میدان وردک الی غزنی - ولایت پروان الی کاپیسا - ولایت لوګر الی پکتیا - ولایت مشرقی از سروبی شروع ) همیشه ګزمه های زمینی و هوایی تنظیم کردد که دشمنان ازادی - ترقی و بازسازی وطن عزیز مان را ولو که ( طالبها - حکمتیار - وحقانی ها ) هم باشند باید به وارد نمودن ضربات قوی بالای شان در محلات خورد وخمیر بسازند ریس جمهور اینده کشور تحمل خونریزی سربازان وافسران خویش را نه دارند .
 بعدا در کابل یک فرقه  کوماندوی مجهز با انواع سلاح های خفیف وثقیل و اب پاش ها و ګازات اشک اور زرهی وغیره څارندوی برای امنیت شهر و مداخله در زمان های اظطراری و اعتصابات ومظاهرات وافسران وطن پرست که صرف تحت امر وزیر داخله وسرقواندان اعلی باشد تشکیل شود.
متعاقبا قول اوردو های مجهز در پکتیا - در هرات - در کنر - در جلال اباد - در کندز - در بدخشان تشکیل شود تا نظم وامنیت سرتاسری را در کشور تامین واز سرحدات کشور جدا دفاع نمایند سلاح های ثقیل را ذیلا پیشنهاد می نمایم :
قووای هوایی ( هلیکوپتر های توپدار  و هلیکوپتر های ترانسپورتی به مشوره وهاب قهرمان وردک ودوران کیهانورد  - طیارات جت په مشوره وهاب قهرمان وردک و دوران کیهانورد  - رادار ها به مشوره انها و سیستم مخابراه شان ودیګر تجهیزات هوایی )وغیره.
قووای ټوپچی ( توپهای - ډیسي ټن - ۵ لوا - بي ایم ۲۱ ۵ لوا - اورګان ۵ لوا - لونا ۵ لوا - سکات ۵ لوا - مرادت ها زره هی ۵ لوا - ۱۰۰م م صحرا ۵ لوا - ۱۳۰ م م ۵ لوا - ۱۵۲ زره هی ۵ لوا - هاوانهای ۸۲- م م  - ۱۲۰م م در هر کندګ پیاده فرقه ها وقول اوردو ها  یک،یک  بطریه) وغیره
قوت های کمیا وګاز - انجینری - مخابره - لوژستیک - نقلیه - تخنیک - صحیه- دیسانت وکوماندو با تجهیزات مکمل شان .
ریس جمهور نو یعنی اقای اشرف غنی احمد زۍ این پیشنهاد اګر تایید و قبول نه کنی امر وقوانده شما را کسې نمی پذیرد و شما بدتر از کرزۍ در افغانستان مورد تمسخر مردم قرار می ګیرید من به شما بهترین مشاور ویار ویاور تان این موضوعات را به خاطر اوردن صلح پیشنهاد می نماییم با وصف اینکه فروفیسور جلالی در پهلوی تان است ولي خودت حرفهای مرا ومردم افغانستان را بعدا قضاوت می کنید، زیرا سر راحت این مشکلات وخطرات موجود است :: 
۱ - حرص واز رهبرام مقام پرست و چوکي پرست مجاهدین وطالبها .
۲ - موجودیت سلاح های مختلف النوع نزد مجاهدین مخفی وعلنی در قرا وقصبات و سربازان تنظیمی در قووای مسلح فعلی .
۳ - خلع سلاح ساختن تفنګ سالاران در افغانستان .
۴ - مبارزه با ( حکمتیار - حقانی وطالبهای ) تا دندان مسلح .
۵ - وضعیت اسف بار اقتصادی که حلقوم مردم وطن را خفه ساخته .
۶- عدم همکاری مامورین دوران مجاهدین ومبارزه علیه فساد اداری.
۷ - مقاومت رشوت ستان ها وبه راه انداختن توطیه ها از طرف انها .
۸ - بې تفاوتی روحانیون وملا ها به خاطر اوردن صلح در افغانستان .
۹ - مداخلات پیهم کشورهای ( پاکستان - ایران - عربستان - امریکا ) در امور داخلی کشور.
۱۰ - تعدد احزاب سیاسی در حمایت  سفارت خانه های کشور های حارجی .
۱۱ - بیسیوادی در بین قرا وقصبات .
۱۲ - بې تفاوتی امریکا در اوردن صلح در کشور .
۱۳ - جلوګیری از غارت معادن کشور توسط زورمندان وغربیها .
۱۴ - عدم استخدام و به کار ګماشتن افسران وماورین زمان دکتور نجیب ا لله .
۱۵ - تعدد رادیو ها وتلوزیونهایی بی فایده و تخریش کننده در کشور .
۱۶ - ادامه بیمورد بازار ازد در افغانستان.
۱۷ - تبدیل وتعویض ولسوالها ووالی های که تا امروز ډبل ګیم بازی کردن وزره در قطع مداخلات دشمنان و ترافیکنګ هیروین ومواد مخدر مفید نه بودن به افسران بیطرف زمان دکتور نجیب ا لله.
۱۸ - نه بود مسکن برای محاجرین افغان وبیجا شده ګان در وطن .
۱۹ - تعویض قضات فساد پیشه ورشوت ستان به شمول قاضی القضات و لوی څارنوال کشورکه  مردم را زنده پوست کردن ونیم از بندی ها از دست شان نا حق زندانی هستند .
۲۰ - محاکمه کردن وطن فروشان -خاینین - رشوت خوران - غاصبین - چپاولګران وقاچاقبران مافیای افغانی .
۲۱ - ممانعت خشونت علیه زنان در کشور .
۲۲ - تامین امنیت شاه را ها و قطا رهای اکمالاتی تجار وسرمایه دارن .
۲۳ - ممانعت از خرید وفروش  به کرنسي خارجی در بازار.
 در اخیر برادر محترم دکتور اشرف غنی احمد زۍ با عرض احترام به علمیت تان باید عرض نمود که اګر شما هر قدر پروګرام وستراتیژی دقیق وعلمی هم بسازین وداشته باشین مثل که فعلا برای ده سال شما ساختین اګر خدای نا خواسته شما قادر به تطبیق قانون اساسی نه شوید وشما نه توانید قانون ومقررات که خود تان پلان کردین ویا می کنید دقیق ودرست وبه موقع مدیریت کرده نه توانید و موانع در برابر تان قرار ګیرد وشما را از تطبیق ان باز دارد در ان صورت فاجعه در افغانستان تکرار شدنی است و انچې من سر ان تاکید دارم این است که تا اخر به کسان که ګذشته خیانت و تفرقه افګنی ورشوت ستانی شان به مردم معلوم است که در خفا ودر زیر چراغ وسایه شما خودرا بسیار زیرکانه پنهان نموده باور کنید باعث شکست وناکانی شما می شود ، امید وارم که چنین نه شود وشما موفق شوید راه پیشنهادی من و طرح سناریو یی منبرای اوردن صلح چنین بود که خدمت خوانند های عزیزم تقدیم نمودم، با احترام .

December 27th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسايل اجتماعي