اعلامیهء مشترک
کانون فرهنگ افغان در اتریش ،انجمن همبسته گی با مهاجران افغان در اروپا و اتحادیه بین المللی مهاجران کانون فرهنگ افغان در اتریش ،انجمن همبسته گی با مهاجران افغان در اروپا و اتحادیه بین المللی مهاجران

 

 

 

 

بنى آدم اعضای یک پیکرند

که در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوى به درد آورد روزگار

دگر عضوها را نماند قرار

تو کز محنت دیگران بی غمی

نشاید که نامت نهند آدمی

هموطنان عزیز از انجایکه خبر دارید تعداد زیاد مهاحران افغانی در کشوربلجیم در حالت بسیار اسفناک بسر میبرند،واقعيت اين است که اروپای متمدن ديگر در قيد کنوانسيون های مدافع حقوق بشر وحقوق پناهنده که خود طراح و يا بدان الحاق گردیده اند، نبوده، بلکه در اينجا منافع مقطعی وآنی کشور ها و سازمانهای بين المللی سياسی واقتصادی ارجيحت داشته و پامال شدن حقوق انسانهای جهان سوم، بويژه افغانستان که اکنون به ورطه نابودی وبحران بسر ميبرد، ديگر ارزش نخواهد داشت،

بنآ ما پیشتیبانی خود را از مهاجران افغان در بلجیم ابراز میداریم واز تمام نهادهایکه در سرتاسراروپا فعالیت دارند تقاضا داریم تا بامهاجران افغان مقیم بلجیم همبسته گی شان را اعلام بدارند وتوسط نامه های رسمی به سفارتخانه بلجیم در کشور های شان وهمچنان به سازمانهای حقوق بشر وضعیت مهاجران افغان در بلجیم را تشریع وحمایت خودرااز ان ابراز بدارند

بلی هموطن عزيز؛

وضعيت پناهجويان وآواره گان افغانستان نه تنها دربلجیم وخیم است ، بل در دریونان، سويدن، هالند وبسا نقاط اروپای متمدن اسف انگيز است.

کسانی که حداقل درک واحساس انسانی داشته باشند، صرف نظر از اينکه به کدام انديشه سياسی معتقد اند بايد دست بدست هم داده واز مصيبت رسيده گان دفاع نمايند!

 

غوث الدین میر اخترمحمد صافی

رئیس کانون فرهنگ افغان در اتریش رئیس اتحادیه بین المللی مهاجران

مسوول اول انجمن همبسته گی با مهاجران افغان در اروپا

وصاحب امتیاز فصلنامه بانو

www.akis-eu.com

 


December 27th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها