انقلابی رومانتیک و واقعیتگرا
مجلس موسسان نهضت فراگير دموکراسي و ترقي افغانستان مجلس موسسان نهضت فراگير دموکراسي و ترقي افغانستان

به مناسبت نخستين سال درگذشت زودهنگام زنده ياد محمودبريالي

 

محمود بریالی ، شخصیت بزرگ سياسي و مبارزی از تبار «فولاد آبدیده» بتاریخ پنجم دسامبر سال 2006 برابر با 15 قوس سال 1385خورشیدی با در گذشتی زودرس داغ بزرگی بر دل یاران برجا گذاشت.گرچه وضع صحی ناخوشی داشت واز ته دل خوش بین دردمند وآزرده خود،آرزوها کردیم تا بریالی بازهم سالهای زیاد بار این زنده گی خاکی را با ما بکشد، ولی صاعقه نبودش خیلی زود بر ما فرود آمد.

دوستان هیچگاهی ظرافتهای مطبوع، جدیت کامل در موضعگیری های سیاسی ، دلسوزی صادقانه بخاطر بهبود کار هاواستعداد شگرف ودور اندیشی ووسعت نظر سیاسی او را از یاد نمی برند.او دوست خوب ، رفیق اصولی ، سیاستمدار نیرومند وبا مطالعه غنی ووسیعی که داشت ،تحلیلگر دور اندیش بود.او برای جنبش چپ ودموکراتیک افغانستان یک موهبت و برای نهضت فراگیر دموکراسی وترقی افغانستان یکی از رهبران کم نظیر بود.  

62 سالگی برای پایان زنده گی انسان پر طراوت وسر زنده ای چون محمود بریالی بسیار زود بود.گوئی او با زنده گی پیمان بسته بود؛ چنان خوب وپر باروعمیق  وسرفراز زیست که میشود گفت با زیست خود زنده گی را آذین بست.او نمود خوب زنده گی بود.

هم دوستان ، هم جنبش چپ وهم وطن به وجود او نیاز داشتند.شرکت صمیمانه مردمان زیادی در کابل حیرت زده در مراسم تدفین وفاتحه خوانی وختم قرآن عظیم الشان به روحش، مصداق روشن این امر است.مردمان عادی شهر به ساده گی می گفتند:« خداوند غریق رحمتش کند، آدم خوبی بود».این حرف قلب رنجور « مردم» افغانستان (این معنی شریف)به معنی واقعی کلمه بود.افتخاری عظیم تر ازجا داشتن در قلب مردم نمیتواند برای دادخواهان مبارز وجود داشته باشد.جای محفوظ خاطره گرامی محمود بریالی در قلب ملت عذاب کشیده افغانستان؛ این ره آورد یک عمرتلاش صادقانه یک مبارز پرشور واستوار ومجموع زنده گی پربار معنوی وفرهنگی اش ارثیه گرانبهائی است که این انقلابی رومانتیک واقعیتگرابرای ما ازخود بجا گذاشت.آن را پاس وعزیز بداریم!

یکسال از نبود المناک محمود بریالی می گذرد وخلای نبود اودر هر گام نهضت به مشاهده میرسد.

آنسان که در جنبشهای چپ ترقی خواه معمول است که خدمتگزاران توده های مردم را صمیمانه گرامی میدارند، نهضت فراگیرنیز یاد وخاطره وراه محمود بریالی را جداً گرا می داشت ، ودر آینده نیز چنین خواهد بود، واز نبود او رنج خواهد کشید.

برای اعضای نهضت فراگیر محمود بریالی فراتر از یک خاطره خوش ویک ارثیه پر بها، نمونه گویائی ازیک برخورد  انسانی وانقلابی بود وبدین جهت گرامی داشت خاطره تابناک این گوهر دریای نبرد توده های مردم برای ما از ارزش معنوی بزرگی برخوردار است.

محمود بریالی ! دوست ورفیق عزیزما!یادت بر تارک خوبی هازنده ودرخشان باد! روحت شادباد!

 

 


December 5th, 2007


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها