با مارش ظفرنمون برای تحقق عدالت به پيش
مشعل مشعل

گزارشي از گردهمايي بيست و چهارساعته در برابر پارلمان هالند

روزچهارشنبه  29 اکتبر"ميدان" در جوار مقر پارلمان پس از يکماه گردهمايي پيهم پناهجويان افغان مقيم هالند، برای چهارمين بارشاهد گسترده ترين گردهمايي هم ميهنان ما بود.

در اين تظاهرات سترگ نه تنها هموطنان مقيم ما در کشورهالند، بلکه شماری افغان ها از کشورهای آلمان، بلژيک و انگلستان، افزون بر شهروندان هالندی و بلژيکي اشتراک ورزيده بودند.

مظاهره چيان با سپری نمودن يکماه تظاهرات مسالمت آميز بخاطر تحقق عدالت، بدون درنظرداشت آب و هوای باراني، سردی و بادهای پيهم که نمادی از اقليم بحری  هالند مي باشد، با راهپيمايي و توقف کوتاه در برابر دادگاه جنايات جنگي سازمان ملل متحد، شب باش در برابر پارلمان هالند به دور نخست اقدام داد خواهانه شان پايان بخشيده و ريکارد درازترين گردهمايي افغانها را در هالند قايم نمودند.

انها با اين اقدام نه تنها از موقف اصولي شان در برابر بي توجهي مقامات اداره پناهنده گي و تابعيت هالند(آی.ان.دی) دفاع نمودند، بلکه فرهنگ عالي نظم و تطبيق قانونيت را که جزيي از کرکتر فطری و کاری آنهاست تبارز دادند. طي يکماه کوچکترين کار خلاف قوانين و مقررات دولت هالند از سوی مظاهره چيان سر نزد.

يکماه مظاهره بدون شک به مکتب مقاومت و برده باری برای جوانان پرافتخار ما که هيچگاهي پدران و مادران شانرا در اين مبارزه دشوار، اما پر از افتخار تنها نگذاشتند، مبدل گرديد. پدران و مادران آنها که تجربه مظاهرات ماندگار در برابر ارتجاع و استبداد را با خود به ميراث برده اند، مظاهراتي که پشت ارتجاع داخلي و جهاني را لرزاند. اما سهم گيری جوانان در اين اقدام بي سابقه در هالند، مظاهره به خاطر حق و حقيقت را به آنهاهمچو مکتب تجربه مبدل گرداند.آنها به ماهيت واقعي شعارهايي چون،آزادی،دموکراسي،حقوق بشر،عدالت و واژه های جالب ديگر از همين رديف که در دنيای متمدن و هالند چون بخشي از آن مطرح بوده، و هر آن ممکن است فردی، رژيمي، حزبي و يا دولتي را به نقض آن متهم گردانيده و خواستار تطبيق عدالت(!) به شيوه خود شان گردند، پي بردند.از سويي هم به تمکين پدران شان در راه مبارزه بخاطرحق برضد باطل و حقانيت راه رفته آنها بخاطر خدمت به ميهن و دفاع از نواميس و شرف مردم در برابر جنگ اعلام ناشده عليه کشورما معتقد گرديدند.

به عباره ديگر آنها که تا ديروز به واقعيت های جنگ سرد از لای کتاب های درسي مدارس هالندی نگاه مي کردند، اکنون به پهنای خصومت ورزی آنها پي برده و با نگاه ژرف به همه رويدادها پدران شان را برائت دادند.

بيان تمام چشمديدها در روزهای مظاهره، صفا و صميميتي که در فضای "ميدان" چيره گشته بود مشکل است تا در قالب يک نبشته در آيد، بداهتي که بدون شک برای هر اشتراک کننده آن روزهای دشوار، اما پر از خاطره ماندگار خواهد ماند.

دشوار به خاطری که شريف ترين، پاک ترين و صادق ترين خدمتگذاران ميهن و مردم ناگزير اند در برابر نابرابری حقوقي، ادعای پوچ و بي اساس و در يک سخن دروغ و اتهام واهي قانونمداران(!) هالندی مبارزه نمايند. مبارزه يي که در آن با دريغ حرف آخر را نه سند ،شاهد و يا دادگاه،بلکه آدمهايي که حرف چند جاني و کلاه بردار را آيه منزل ساخته اند،مي زنند.يا به قول معروف مبارزه دشوار به خاطر آنکه ناگزيز هستند بخاطر اعاده حيثيت و حقوق شان در برابر تهمت ناحق برزمند.در حالي که در برابر شان افراد گپ ناشنو قرار داشته و بجز حرف خودشان مصداق ديگری برای آنها وجود ندارد.

نقش هر مظاهره چي درخور ستايش است.با آنهم جا دارد ازآناني که در تمام اين ماه، درفش مبارزه دادخواهانه را برافراشته نگهداشته و هيچ مشکلي مانع از حضور گرم آنها در جمع ياران نگرديد، ياددهاني نمود و سپاس و امتنان ابراز داشت.آنها طي اين روزها خانواده يي واحدی را تشکيل داده بودند. درد و رنج، شادی و نشاط، لبخند و گريه، آب و نان آنها مشترک بود.مظاهره چيان نقش عزيزاني را که صبح زود با پشتاره يي از شعار ها به "ميدان" خود را رسانيده و پيش از آمد آمد نماينده گان مردم در پارلمان، آنها را آويزان کرده و از موجوديت شان در آن محل به آنها آگاهي مي دادند، هيچگاهي فراموش نخواهند کرد. همانگونه که دوستان زيادی در تمام اين روزها به مهمانداران مظاهره چيان به مفهوم واقعي کلمه مبدل گرديده بودند. چه آنها روزانه با مهر و محبت زياد و با مهمانوازی رفيقانه از عزيزان شان پذيرايي مي نمودند. بدون شک در اين راستا نقش دوستاني که در شهر لاهه زنده گي دارند برازنده بود و درخور ياددهاني.

مظاهره اگر از يکسو فريادهای برحق پناهجويان بي سرنوشت را بلند نموده بود، از سويي هم روحيه تفاهم و باهمي را ميان مظاهره چيان که سالهای دراز کار و پيکار مشترک، افتخارات فراموش ناشدني و قرباني های دردناک آنها را با هم پيوند مي دهد، بيشتر از پيش گسترش بخشيد.

چه سالهای اندوه بار پس از سقوط حاکميت جمهوری افغانستان که همه را در غربت نشانده و فراز و نشيب های بيشماری در زنده گي شخصي و اجتماعي آنها به همراه داشت، ابرهای سياهي را در مناسبات دوستانه و نزديک بسياری ها که روزگاری انيس و جليس هم بودند، چيره ساخت. درست همين مشکلات ناشي از مهاجرت باعث گرديد تا بسياری ها در وجود يکديگرسلامت و ملامت را بجويند. سليقه ها و سياست هايي را برگزينند و حتا در رقابت سياسي با هم قرار گيرند.همين شکست و ريخت ها تا جايي هم زمينه ساز آن گرديد تا مخالفان آشتي ناپذير آنها که دستان کثيف شان تا آرنج در خون انسانهای بيگناه ميهن ما آلوده است،از غارها برون خزيده، به توطئه، دسيسه، تهمت و بهتان عليه آنها پرداخته و تا جايي پيش روند که ذهنيت مقامات عدلي هالند را نيز نسبت به کارکردهای آنها مخدوش سازند.

به هر رو مظاهره آموزه ها و کمبودهايي هم داشت که در برنامه های بعدی از سوی کارگزاران آن مدنظر گرفته خواهد شد.

و اما پيرامون مظاهره روز چهارشنبه :

با آنکه در اطلاعيه منتشره در وسايل اطلاعات جمعي که خوشبختانه اينبار در برنامه تلويزيوني بانو زهره يوسف که به همت يکي از دوستان همرزم از آنسوی اقيانوس ها اقبال نشر يافت،جمع آمد مظاهره چيان ساعت 12 چاشت اعلام گرديده بود.گرداننده گان و فعالان مظاهره طبق معمول سرساعت 11 در "ميدان" گردهم آمده بودند.

در اين ميان دوستان عزيز بشيرشريف، نادر، اسماعيل و حبيب که افزون بر شعار هايي پيشين ، شعارهای تازه را برای مارش اماده ساخته بودند،از جمع ديگران به خوبي تفکيک مي شدند.

در همين هنگام شعارهای که در کاغذهای کارک با رنگ های مرغوب مانند روزهای پيشتر به مصرف شخصي دوست عزيز آقای صمدراحم برومند چاپ گرديده بود، در ميان مظاهره چيان توزيع گرديد.

آمد آمد اشتراک کننده گان ادامه داشت."ميدان" مملو از کودکان،زنان و مردان مظاهره چي بود.همزمان ستيژ سيار که اين بار از سوی دوستان ايراني برای مظاهره چيان به رسم همبسته گي با آنها از راه دور انتقال يافته بود، در جايگاه مناسب در "ميدان" اخذ موقعيت کرد.

هنوز وسايل تخنيکي عيار نگرديده بود،که پوليس نسبت فارغ نگهداشتن جاده ها هنگام رخصتي بعد از چاشت، خواستار شروع راهپيمايي به سوی دادگاه جنايات بين المللي گرديد تا مظاهره چيان کمتر مزاحمت کنند.( اداره آی.ان.دی تمام فيصله های مثبت محاکم هالند مبني بر پرونده های پناهجويان را نمي پذيرند.از همينرو مظاهره چيان تصميم گرفتند تا توجه مسوولين دادگاه سازمان ملل را به مشکل شان جلب نمايند.آنها با اين اقدام خواستار وارد آوردن فشار بالای آی.ان.دی،از سوی ملل متحد گرديدند.)

آقای وفا معاون اول اتحاديه انجمن های افغانها در هالند ناگزيز آغاز مارش را اعلام و اشتراک کننده گان را به تأمين نظم عامه و سهم گيری فعال در مارش و راهپيمايي دعوت کرد.

صفوف مارش کننده گان توسط شماری از فعالان که بازوبندهای سفيد، آنها را از سايرين تميز مي کرد، تنظيم و شعارهايي که در پارچه های سفيد نگاشته شده بود،به دسترس آنها قرار مي گرفت.

مارش در حالي که در پيشاپيش آنها شماری از زنان و کودکان صف آرايي داشتند، با اجازه پوليس که توسط موتر مخصوص و موترسايکل های امنيتي اسکورت مي گرديد، شروع گرديد.

گزارشگر مشعل مي افزايد که همزمان با راهپيمايي هم ميهنان ما جاده های مسير دادگاه جنايات بين المللي بروی ترافيک مسدود گرديده بود.

مظاهره چيان با سر دادن شعارهايي چون:

ما خواستار تأمين عدالت هستيم

ده سال انتظار و بي سرنوشتي کافيست

بگذار عدالت از مجرای قانوني آن تطبيق گردد

شور و هلهله زيادی را برپا نموده و در دوطرفه جاده که دفاتر ادارات مختلف موقعيت دارد، توجه همه را جلب نمود.کارمندان ادارات در پشت دريچه های دفاتر شان ايستاده، شماری با شور دادن دست،همبسته گي شان را با مارش کننده گان ابراز مي داشتند.

گروپي از جوانان که کاغذ پاره هايي را پيرامون اهداف مظاهره چيان،محتوای مفاد آرتيکل 1- اف و چگونگي نقض حقوق مظاهره چيان از سوی مقامات عدلي هالند در دست داشتند،در مسير راه به عابرين در پياده رو ها پيشکش مي کردند،که شماری آنرا تسليم و بعضي ها از کنار شان مي گذشتند.بخشي از رهروان جاده با کف زدنها،ايستادن و خوانش شعار ها عطش کنجکاوی شانرا مرفوع مي ساختند.

(گفتني است که وزارت امور خارجه هالند برمبنای يک گزارش واهي در پايان سال 1999 و شروع 2000 عيسايي،که رژيم طالبان در افغانستان حکمراني داشت،گزارشي را از جمهوری اسلامي پاکستان و به کمک مستقيم آی.اس.آی در رابطه به وضعيت سياسي- نظامي و کارمندان دولت افغانستان تهيه ديد.

برهمين اساس شماری از پناهجويان از حق پناهنده گي محروم گرديدند.در حالي که اين گزارش مغرضانه بوده و از سوی منابع مستقل،بيطرف و قابل اعتماد تهيه نشده است.

هالند بيش از 6 سال مي شود که در کشورما حضور سياسي و نظامي دارد،اما با دريغ که در تهيه گزارش تازه از طريق دولت کنوني افغانستان شانه خالي مي نمايد.

قابل ياددهاني است که شماری از محاکم هالند،گزارش يادشده را با درنظرداشت تغييرات کنوني کافي ندانسته و خواستار آماده ساختن گزارش جديد مي باشند.)

پوليس که از هر دو سوی قطار ها، مارش کننده ها را همراهي مي کرد، آنها را به گام های متين تشويق مي کردند،تا از انسداد هرچه بيشتر جاده ها در اين مسير و ازدحام جاده های مرکزی جلوگيری بعمل آيد.

در ميان مارش کننده گان بانو جميله ناهيد زن مهربان، پر از عاطفه و چهره پرافتخار و محبوب جنبش زنان کشورما که بخاطر همبسته گي با مظاهره چيان از کشور آلمان تشريف آورده بود،توجه همه را بخود جلب مي کرد.

او که خود قرباني اعمال وحشيانه دشمنان ميهن ما گرديده و راکت های کور آنها وی را معيوب ساخته است، بيشتر از هرکس ديگر جنايات حاميان امروزين حقوق بشر(!) را مي داند.از همين خاطر هم او با وصف تمام نا راحتي بهداشتي نه تنها با صفوف مارش کننده گان همراه بود،بلکه شعارها را با آواز بلند بدرقه کرده و به مظاهره چيان روحيه رزمي ميبخشيد.

 سر انجام مارش کننده گان در ميدان صلح و در برابر کاخ صلح که در آن مقر دادگاه بين المللي سازمان ملل قرار دارد،رسيدند.

آسمان نيلي که در آن روز آفتابي و گرم بر قصر صلح

International Court of Justice (Paleis van de Vrede)

روشني انداخته بود، بيننده را به عظمت شهکار ساختماني که مهارت معماران و مهندسان قرن شانزدهم است،مي انداخت.

دقايقي طول کشيد تا موتر حامل بلندگو و مايک،موقعيت لازم را اختيار نمايد.

نخست بانو شهيره شريف عقب تربيون قرار گرفته، ضمن سپاس و قدرداني از اشتراک کننده گان مارش در بخشي از سخنانش چنين گفت :(( ما از 2 اکتبر بدينسو در برابر پارلمان هالند خواستار حقوق خود هستيم.با دريغ که هيچکسي در آنجا آواز ما را نشنيد. سرانجام ما در برابر محکمه قرار داريم.اما با دريغ که در اينجا نيز گفتند که ما با شما کاری نداريم.اما ما مي گوييم که خواستار عدالت هستيم.و از شما چون محکمه معتبر بين المللي خواستار دخالت در اين معرکه حق با باطل هستيم.از همين خاطر ما خواست های ما را طي يک نامه رسمي به شما گسيل خواهيم داشت و اميد که مورد غور و بررسي قرار گيرد.))

سپس دوشيزه سحر نصيری صحبت نموده و در بخشي از آن گفت :(( آنچه ما از شما مي خواهيم، عدالت است.بسياری ما 10-15 سال را در اردوگاه های پناهجويان در حالت بي سرنوشتي و دور از تمام امکانات لازم سپری کرده و به جرم ناحق از سوی مقامات عدلي هالند متهم گرديده ايم. ما آرزومند قانونيت و بررسي برمبنای موازين حقوقي، نه سياسي و ديالوگ باز با انها مي باشيم. ما آرزومنديم که کارمندان دادگاه، درد ما را درک نمايند، احساس انساني شان را تبارز داده،و به آناني که جواني ما را در پشت درهای بسته کمپها، در حالت بي سرنوشتي، دلهره و تشويش از ما گرفتند، بگويند که ديگر بي قانوني بس است.ما خود برای تحقق عدالت با شما بوده و دستياری خواهيم کرد.))

پس از آن کنشکا نبرد رشته سخن را بدست گرفته و در قسمتي از آن گفت :(( ما با فيصله غيرقانوني آی.ان.دی هالند موافق نيستيم.ما به جهانيان خواهيم گفت که شما حق ما را تلف مي کنيد. ما خواهيم گفت که در هالند حقوق بشر پامال مي گردد.

ما اينجا نيامده ايم تا از جنايتکاران دفاع نماييم، برعکس ما خواستار محاکمه جنايتکاران جنگي هستيم.اما بايد با اسناد و مدارک معتبر بر مردم اتهام وارد کرد.ما در جامعه قانونمدار زنده گي مي نماييم،نه در يک کشور بي قانون!

ما خواستار عدالت برای کودکان ما هستيم.از همين خاطر در اينجا حضور بهم رسانيده ايم.))

بعداً آقای حازم رييس اتحاديه انجمن های افغانها در هالند ضمن سپاس و امتنان از سهم گيری فعال اشتراک کننده گان چنين گفت :(( امروز پس از يکماه مظاهره،با مارش شکوهمند نشان داديد که شما طرفدار عدالت، حق خواهي و قانونيت هستيد.

ما آگاهي داريم که شماری از پناهجوياني که جبراً از آستراليا به افغانستان بازگرداننده شده اند، شهيد گرديده اند.شکي وجود ندارد که همچو سرنوشت غم انگيز دامنگير پناهجويان هالند گردد. بناً ما از جامعه هالند، از مردم هالند تمنا داريم تا به ندای انساني ما لبيک گويند.))

متعاقب آن ايمل حسام سخنراني کرده و در بخشي از سخنانش چنين گفت:(( ما يک ماه با صبر و حوصله مظاهره کرديم ،با آنکه سالها حق ما تلف گرديده است. اينجا قانونيت وجود ندارد.وکلای مدافع ما بالاخره روزی، دروازه های محکمه شما را باز خواهند کرد، حق ما را از شما خواهند خواست.ما پيروز مي شويم، زيرا حق با ماست.دير نخواهد گذشت و مقامات عدلي هالند از هريک ما معذرت خواهند خواست. زيرا با ما برخورد غير واقعبينانه و سياسي صورت پذيرفته است.))

بعداً مژده دخترک بشاش، زيبا و با جرأت که هفت سال داشته و در تمام مظاهرات همدوش بزرگان در سر دادن شعارها نقش بسزايي داشته است، با همان زبان شيرين و آواز معصومانه اش شعار هايي را خواند، که توسط ديگران همراهي گرديد.

پس از آن گردهمايي پايان يافته و مظاهره چيان با صفوف منظم دوباره راهي "ميدان" گرديده و در مسير راه بازهم توجه شهروندان هالندی و مهمانان لاهه را بخود جلب نمودند.تعدادی آنها را با بلند نمودن دست، شادباش گفته، کساني هم که مظاهره چيان مانع اجرای به موقع برنامه های شان گرديده و در کارهای شان ناوقت کرده بودند، با نگاه های پرمفهوم از مارش کننده گان استقبال نمودند.

هنگامي که راهپيمايان به محل تجمع اصلي پس از سي دقيقه پياده روی رسيدند، شمار زيادی از دوستاني که ناوقتر به آنجا آمده و از اشتراک مارش شکوهمند بازمانده بودند، قرار داشتند.گويي هيچکسي از ميدان شور نخورده باشد.

پس از آنکه تازه واردان با دوستان شان مصافحه و احوال پرسي کرده و از جريان مارش تبادل افکار نمودند، بانو شهيره يکبار ديگر عقب تربيون قرار گرفته و با صدای رسايش از ادامه مظاهره 24 ساعته يکبار ديگر ياددهاني کرده و چنين گفت :(( امروز ما به رسم همبسته گي با آنعده عزيزاني که از سوی مقامات آی.ان.دی و پوليس هالند از خانه و آغوش خانواده های شان جدا و در کوچه بدون سرپناه قرار دارند، برای 24 ساعت در اينجا باقي مي مانيم.ما با اين اقدام کوچک به آنها اين الهام را مي رسانيم که شما تنها نيستيد.،ما با شما بوده و خوشبختانه که انسانهای بيشماری در اين دنيا با شما هستند.

ما امروز مرحله جديد کار ما را شروع مي کنيم.بهتر است بگويم که مبارزه ما پايان نيافته، بلکه تازه شروع مي گردد.ما تا پيروزی نهايي به مبارزه ما ادامه خواهيم داد.))

سپس آقای دکتر کيس هويزر رييس بنياد حقوقي قربانيان ادارات حقوقي و پوليس در هالند رشته سخن را بدست گرفته و در قسمتي از آن چنين گفت :(( امروز در اين "ميدان" و در برابر مجسمه بزرگ ويليام اول يا پدر هالند مي خواهم پارلمان هالند را به قانونيت فرا خوانم.

من از جلالتماب بياتريکس ملکه هالند،از شهزاده ويليام الکساندر ولعيهد و شاهدخت ماکسيمه احترامانه تقاضا دارم که به مشکل اين افغانها با دقت و توجه بپردازند.

مي خواهم از اعضای پارلمان تقاضا کنم که به ندای برحق افغانها پاسخ مثبت دهيد.

من مانند يک شهروند، از اين موقف هالند خجالت مي کشم.من شخصاً مبارزه را عليه بي قانوني با شما دنبال خواهم کرد.

مي خواهم به خانم البيرک،به وکلای پارلمان هالند بگويم که برون آمده و به پرسش های مظاهره چيان پاسخ دهيد. شما مي دانيد که از يکماه بدينسواينجا مردم تجمع دارد.چرا نمي خواهيد با آنها تماس بگيريد؟ مي دانم برای آنکه پاسخي برای گفتن نداريد.

خجالت آور است که مردم در کوچه بسر برده، بدون خانه،حق کار و حق زنده گي نورمال بسر مي برند.

بايد هرچه زودتر پناه جويان افغان تعيين سرنوشت گرديده،حق کار، حق زنده گي و حق آزادی را داشته باشند.

مي خواهم از مقامات عدلي هالند بخواهم که هرچه زودتر پناهجويان را از زندانها آزاد، بازگشت اجباری به افغانستان را متوقف و به بي قانوني پايان بخشيد.

بايد حکومت و پارلمان را محاکم با تصميم قانوني و حقوقي شان از اين پروسه خارج سازد.

من در حالي که برای شما پناهجويان صبر و متانت آرزو مي کنم،دولت را به قانونيت فرا مي خوانم.))

او با وصف کبرسن در پايان سخنانش اعلام نمود که وی شب را با مظاهره چيان در "ميدان" خواهد سپری کرد،که اين جمله او مانند تمام بيانيه اش مورد استقبال و کف زدنهای ممتد اشتراک کننده گان قرار گرفت.

بعداً دوشيزه توبا سهار يکي از فعالان کميته دفاع از پناهجويان تحت ماده 1-اف که ساعات پيش همان روز با آقای Van de Camp نماينده حزب دموکرات مسيحي (CDA) بزرگترين حزب حاکم در کميسيون دايمي حقوقي پارلمان کشورشاهي هالند ملاقات داشت رشته سخن را بدست گرفته و چنين گفت:(( من و جمعي از همکارانم با آقای کمپ ملاقات نموده،و از سخنان وی دريافتم که موقف سختگيرانه حزب آنها در مقابل پدران ما خوشبختانه بهبود نسبي يافته است.وی به تسريع کار بررسي دوسيه ها، تحقيق همه جانبه و تعقيب عدلي دوسيه ها از سوی دادستان نظامي هالند، تعيين سرنوشت خانواده ها و کودکان تأکيد داشت.))

کساني که سخنان آقای کمپ را در جلسات کميسيون به ياد داشتند، به سخنان دوشيزه توبا با بي باوری نگاه کرده و سخنان او را شوخيي بيش تلقي نکردند.از همين رو پرسش هايي را مطرح و خواستند تا به عمق مسأله پي ببرند.

سپس آقای بهمن آرام يکي از مهاجران ايراني مقيم هالند رشته سخن را بدست گرفته، صدای همبسته گي همزبانان ايراني را به مظاهره چيان رساند.

او ضمن اشاره به تاريخ و سرنوشت مشترک مردمان مان در بخشي از سخنانش چنين گفت :(( 150 سال پيش بين مردمان ما خط کشيدند و خواستند مردم ما را از هم جدا سازند.اما ما تاريخ مشترک و زنده گي مشترک داريم.از همينرو امروز با شما در اينجا قرار دارم.

من مي دانم که جنايتکار جنگي بخاطر حق طلبي زير باران نه ايستاده و شعار عدالت را سر نمي دهد. جنايتکار جنگي در خانه های گرم و مفشن بسر برده و همه امکانات را دارد.

ميدانم که شما دوستان به حق تان خواهيد رسيد .شما بهتر مي دانيد که با وحدت و همبسته گي تحقق اين خواست انساني و شريفانه تان به ساده گي عملي است.))

سپس آقای بصير دهزاد مسوول بخش حقوقي اتحاديه انجمن های افغانها در هالند پيرامون تاريخچه دردناک 1-اف و کساني که اين بازی سياسي را با عقده مندی دامن زدند، روشني انداخت.

او علاوه نمود که چگونه بعضي از احزاب سياسي هالند بازيچه دست جواسيس آی.اس.آی گرديدند. کساني که اين ماجرای ضدقانوني و غيرحقوقي را دامن زدند، خود جنايتکاران معلوم الحال بودند. بسياری از آنها به سرنوشت شوم شان مواجه گرديدند و دير يا زود متباقي آنها نيز به سزای اعمال شان خواهند رسيد.آه مادران و کودکان بيگناه حتماً به داد آنها ميرسد.

سپس مدينه،شبنم، سوزان نورزاد، نوريه، دکترشايسته و شمار ديگری صحبت نموده و پشتيباني و همبسته گي شانرا از مظاهره چيان و خواست های برحق آنها ابراز داشتند.

بعداً Evelien  يکي از شهروندان هالندی صحبت نموده و در بخشي از آن چنين گفت:(( از هشت سال بديسنو با يک خانواده افغان آشنايي دارم، که پدر شان را بدون کدام سند و مدرکي زنداني و تمام خانواده در بي سرنوشتي قرار دارند.

من مانند يک دکتر مي بينم که چقدر آن خانواده زير فشار رواني قرار داشته و از زنده گي غير نورمال رنج مي برند.

من ميدانم که بايد حق و عدالت تأمين شود.اما نه به شکلي که هالند دارد اجرأ مي کند.من از هالند و اين وضعيت غير قانوني آن مي شرمم.))

در همين دقايق که عقربه های ساعت 6 شام را نشان مي داد،آقای وفا پايان موفقانه مظاهره يکماهه را به اشتراک کننده گان آن شادباش گفت و پس از آن سرود ماندگار :

در اين وطن،در اين زمين و آسمان

در اين زمين به جستجوی کاروان

...

که با آواز هنرمند حنجره طلايي کشورما مسحورجمال سالها پيش از امروز اجرأ گرديده است در فضای ميدان پخش گرديد.

هنگامي که اين آهنگ نشر گرديد، اشتراک کننده گان مظاهره با چنان وجد و هيجان به سرايش ان پرداخته و غيرمترقبه همه آنها دست بدست هم داده و حلقه بزرگي را تشکيل و با اهتزار دراوردن شعارها و بلند کردن دستها، خون تازه يي را در رگ های شان به جريان آوردند.آنها با اين کار که، چندين بار آهنگ را تکرارنشر کرده و به دور زدن در حلقه آنچنان با شور و شعف پرداختند که هيچ خسته گي از مظاهره و مارش در سيمای شان بمشاهده نمي رسيد. شنيدن آهنگ در همچو لحظه يي، احساس پاک و وطنپرستانه اشتراک کننده گان را نسبت به مادروطن، سالهايي پرافتخاری که هريک شان در خدمت ميهن و در امر دفاع ازنواميس مردم قرار داشتند، برانگيخت. آهنگ با زنده ساختن خاطرات فراموش ناشدني از اين سرود همه را يکبار ديگر در همان سالهايي فراموش ناشدني برد. آهنگ ساعتها بر روان مظاهره چيان تأثير گذاشته،و "ميدان" از حالت سکوت هميشه گي آن، به ميدان جشن و احساس فراموشي همه نابسامانيها در اين ديار بيگانه مبدل گشت. مشکل است فضا و هوای آن لحظات را که ازچهره هر مظاهره چي نه علامه شکست، بلکه شادی پيروزمندانه و اطمينان به تحقق عدالت عريان بود، ترسيم کرد.تنها چيزی که مي توان نوشت، اينست که :در آن شب پيروزی نور بر ظلمت،عدالت بر بي عدالتي و قانونيت بر بي قانوني در سيمای همه نقش بسته بود.

به گزارش روزنامه نگار مشعل در حالي که هنوز "ميدان" پر از جوش و خروش مظاهره چيان بود،چپرکت هايي که يکي از موسسات خيريه در دسترس آنها قرار داده بود، در ميدان جابجا ساخته و همه که از فرط ايستادن  زياد خسته شده بودند،بالای آنها جا گرفتند.

در آن هنگام گرداننده گان مظاهره پرسش و پاسخ هايي را با شماری از مظاهره چيان مطرح ساخته و هر کس به نوبه خود، قصه هايي از زنده گي دردناک در هالند را بيان کردند.

محمداکبر رمزی يکي از هم ميهنان ما که پس از 8 سال اقامت در هالند، از سوی مقامات آی.ان.دی «فرد نامطلوب» اعلام گرديده و از خانواده اش که در اردوگاه بسر مي برند، جدا ساخته شده است،يکي از کساني بود که قصه اندوه بار زنده گي اش در غربت و بويژه پس از جدا ساختن از فاميلش را بيان کرد.او که پنج فرزند دارد، نمي تواند با اعضای خانواده اش ملاقات نمايد.

به همين گونه افراد ديگری که عين موقف را دارند، قصه های تلخ شانرا بيان کردند.

در همين هنگام آقای ويب ايکمن Wiebe Eekman يکي از فعالان حزب کار بلژيک يکبار ديگر همبسته گي حزبش را با مظاهره چيان ابراز و از کارهايي که پس از مظاهره 16 اکتبر انجام داده بود،گزارش ارائه نمود که مورد دلچسپي اشتراک کننده گان قرار گرفت.او همچنان شماره هايي از نشريه همبسته گي ارگان نشراتي حزب شانرا که گزارش مظاهره پيشين را بازگو کرده بود، به مظاهره چيان توزيع کرد.

شب آرام آرام به پخته گي مي رسيد و رطوبت هوا چپرکت ها را نمناک ساخته بود، گشت و گذار در "ميدان" بهترين راه نجات از سردی هوا بود، گروپ هاي از دوستان ، همکاران و ياران پيشين در هرگوشه آن منطقه که به حق مي توان آنرا در آن شب ماندگار"شهرک پناهجويان" نام نهاد، مشاهده مي گرديد. هرکس قصه هايي داشت از رنج و ذلت دنيای سپنج. قصه های ناتمام که در يک شب نه، بلکه شبها را بيان آن در برخواهد گرفت.

در همين هنگام آقای De Wit  نماينده حزب سوسياليست (SP) هالند به جمع مظاهره چيان پيوست.او همبسته گي خود را با مظاهره چيان ابراز داشته، آنها را به پايداری و استقامت فراخواند. به گفته او بايد به مقاومت ادامه داد.به گفته او ما به نفس عميق در راه برآورده شدن عدالت نياز داريم.

در همين هنگام آقايان آريامل و فاريابي که از سوی شورای سراسری هالند نهضت فراگير دموکراسي و ترقي افغانستان وظيفه گرفته بودند، تا برای دوستاني که در برنامه شب باش سهم مي گيرند، غذا آماده سازند، از راه رسيدند.

آنها با توجه و سليقه عالي غذا را توزيع و هنوز ساعتي از آن سپری نشده بود،که حميد رحماني همراه با حبيب ، اسماعيل وهمچنان خانواده های محترم داکتر رسته وآراشيد با سليقه خاص ترموزهای چای و قهوه و بسکيت را به مظاهره چيان پيشکش نمودند.

شب پخته تر ميشد و بسياری از افراد به طرف خانه بازگشته و در"ميدان"تنها   افراد شب باش باقي ماندند.

در اين هنگام شماری از دوستان طبله و آرمونيه شان را در گوشه يي سُر کرده و با پيشکش نمودن موسيقي دلنشين مورد استقبال قرار گرفتند.

آرش اعتمادی که به جرم موسيقي نواختن برای کارمندان خاد، از سوی آی.ان.دی يا "امرباالمعروف" هالند «فرد نامطلوب» اعلام گرديده است و بشيرجان شريف غزلسرای خوب ما چنان در آن شب محفل را گرم نگهداشته بودند، که نه سردی هوا احساس مي گرديد و نه آن فضای مرطوب .

در گوشه يي ديگر جمعي از دوستان محفل خود را داشتند. آقای حبيب با گيتار نوازی ماهرانه اش چنان نغمه های شنيدني را با مهارت خاص اجرأ مي کرد که شنونده را در برابرش ميخکوب کرده بود.

کمي دورتر گروپي از پسران و دختران جوان برای مبارزه عليه سردی هوا به بازی فتبال پرداخته بودند. آنچناني که گروپ ديگر شمع ها را افروخته بودند.آنها بيشتر از آنکه از روشني آن بهره برند،از گرمي آن استفاده مي کردند.

کوتاه اينکه رويداد آن شب خيلي جالب و ديدني بود.

فيض شاه آغاسي کمره مين ماهر که تمام روز وشب را فلمبرداری نموده بود، ناگزير برای چارچ بطری کامره اش نزد دوستانش رفته و نزديک به سه شب زنگ زد تا در بازگشت دوباره او به "ميدان"، کسي دنبالش برود.

آقای زيارمل که آنشب را همراه با همرهان يا هموندانش توده يي و دکترمنگل در جمع مظاهره چيان سپری نموده و با شمار زياد عزيزان تبادل افکار نموده بودند، فيض جان را به ميدان رسانيد و پس از مدت زمان کوتاهي آنها نيز از جمع ديگران مرخص گرديدند.

شب با آنکه سرد تر مي گرديد، مظاهره چيان به قصه ها و خاطرات شان ادامه مي دادند، تقريباً همه ، شب زنده داری کردند.

سپيده دم همه با چشمان پر از خواب در بسته بندی چپرکتها و پاک کاری "ميدان" پرداخته و پيش از برآمدن شفق به سوی خانه و کاشانه شان به راه افتادند.

عصر همان روز(30  اکتبر ) شماری از وکلای مدافع به دعوت کميته دفاع از پناهجويان تحت ماده 1-اف در دانشگاه امستردام Vrije Universiteit Amsterdam گردهم آمدند.در اين ميان يکي از وکلای مدافع که از سوی حزب کار بلژيک معرفي گرديده بود و کارشناس حقوق بين الدول است نيز اشتراک ورزيده بود.

آنها در تفاهم با هم روی شيوه هايي که چگونه وزارت خارجه هالند را وادار ساخت تا گزارش پيشين را باطل و گزارش تازه يي تهيه دارد، جلوگيری از زنداني شدن پناهجويان ،آزادی هرچه زودتر زنداني ها و جلوگيری از بازگشت اجباری پناهجويان به افغانستان تبادل افکار نمودند.همچنان آنها آرزو بردند تا هرچه زودتر اين برخورد غير قانوني مقامات آی.ان.دی هالند را به گوش مقامات اتحاديه اروپا و دادگاه اروپايي بکشانند.

گفتني است آقای همايون اکبری مسوول کميسيون روابط خارجي شورای اروپايي نهضت فراگير نيز از کشور انگلستان در مارش پناهجويان اشتراک ورزيده بود.

او که در شهرلندن دفترحقوقي داشته و به صفت وکيل مدافع مصروف کار است،در ماه اگست سال روان مدتي را مصروف سپری نمودن يک کورس کوتاه مدت در دادگاه بين المللی سازمان ملل متحد در شهر هاگ بود.او طي سيمينارهايي پيرامون معضله 1- اف سخنراني هايي در آنجا داشت.از همينرو ضمن تماس با بانو Higgins  Rosalyn رييس دادگاه بين المللي هاگ در تماس شده و ضمن صحبت پيرامون مشکلات هم ميهنان ما که به نقض حقوق بشرمتهم گرديده و شامل آرتيکل 1-اف گرديده اند،خواستار مداخله دادگاه و تسريع حقوقي برمبنای قوانين گرديد.

در نتيجه قرار بر آن شد تا گروپي از اعضای کميته تدارک مظاهرات و رهبری اتحاديه انجمن های افغانها در هالند به تاريخ 19 نوامبر ملاقاتي با آقايان Y. Daudet  دبيرکل دادگاه و Brooks W. Daly سرمشاور (رايزن) دادگاه داشته باشند.

اکنون که اقدام يکماهه پناهجويان پايان يافته است، جا دارد به آن بانوی بدعنق، يا آن خانم ارغواني پوش گفت که تا دير نشده است،از آسمان بي پروايي به زمين بازگشته و به خواست برحق پناهجو پاسخ مثبت بده.اينست يگانه خواست کسي که روزها و شبها در خيال تحقق آرزوی های گمشده اش سرگردان است.

در فرجام خاطر نشان بايد ساخت که ارادهء آهنين ومصمم مظاهره چيان بخاطر برآورده شدن همه خواسته ها ومطالبات برحق شان چنان است که دفاع حقوقي، نافرماني های مدني ، قانوني ومسالمت آميزرا تا سرحد رسيدن به حقوق حقه شان ادامه خواهند داد و لحظه يي فروگذاشت در اين مورد را مجال نخواهند داد. 

 

علاقه مندان مي توانند فوتوهای مظاهره را که توسط احمدعزيزيار فوتو راپورتر مشعل تهيه گرديده است در آدرس زير مشاهده نمايند.

دن هاگ 2008-10-29


عناوين مرتبط :

عدالت واژه نا آشنا برای مقامات عدلي هالند!


November 6th, 2008


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها