دادخواهي از بيدادگران محال است!
مشعل مشعل

روز شنبه 10 جنوری سال روان پناهجويان افغان مقيم هالند با راه اندازی گردهمايي سترگ در شهر امستردام، دور تازه  مبارزه دادخواهانه شان را بر عليه فيصله های ضد قانوني مقامات اداره امورمهاجرين و تابعيت هالند شروع نمودند.

پناهجويان اينبار"دام" را پس از يک دور مظاهرات دوامدار در برابر پارلمان هالند،که با دريغ و درد آواز عدالت خواهانه آنها از سوی نماينده گان مردم(!)شنيده نشد برگزيده بودند.

زيرا در "دام" آبده ملي Nationaal Monument با ارتفاع 22 متر به افتخار پيروزی بر فاشيسم هتلری در سال 1956 بنا نهاده شده و در آن حوادث فاجعه بار سالهای جنگ دوم جهاني چون فقر،اشغال و پيروزی با تنديس های متنوع به نمايش گذاشته شده است.در آنسوی ديگر، قصر شاهي هالند Paleis op de Dam که در سال 1655 عيسايي اعمار گرديده است قرار دارد.آنچناني که در همسايه گي آن کليسای جديد Nieuwe Kerk که در  1408 تهداب آن گذاشته شده است موقعيت دارد.

صرف نظر از اينکه امستردام با وصل کردن بحيره شمال با صدها کيلومترکانال بالای دريای(رودخانه) امستل Amstel،بيش از 1500 پل و  داشتن نزديک به 90 جزيره به نام وينس شمالي Venice مشهور گرديده است.

همين ويژه گي های امستردام سبب گرديده است تا روزانه 2 ميليون گردشگر"توريست" از درون و برون هالند به امستردام آمده و به "دام" سرزنند.

از همينرو پناهجويان خواستند تا"دام" را اينبار به تربيون خواست های شان مبدل ساخته و برای رهگذران داخلي و خارجي در "دام"قصه های تلخ و تکاندهنده روزهای پرمشقت و دردآور پناهنده گي شانرا در هالند بيان دارند.آنها با اين کار به روشني وانمود ساختند که چگونه حقوق انساني و شناخته شده آنها از سوی مجامع جهاني، در هالند زيرپا مي گرد د.چگونه با آنها يعني پناهجويان افغان به مانند اسيران هالندی در اردوگاه های فاشيستي دوران جنگ دوم جهاني برخورد غير قانوني و ضدبشری انجام مي پذيرد.با اين اقدام آنها اين پيام را به مقامات آی.ان.دی ارائه داشتند که: تا پايان راه به خاطر اعاده حقوق قانوني مان خواهيم رفت و هيچگاه تسليم بي عدالتي نخواهيم شد.

کميته تدارک مظاهرات به همراهي کميته"برای تحقق عدالت در هالند رأی دهيد" صبح زود روز شنبه در "دام" با برپا نمودن خرگاه  در جوار قصر شاهي اخذ موقعيت نمودند. آنها منتظر آمدن ستيژسيار که برای برنامه های جاده يي آماده  گرديده است بودند.خوشبختانه تا دقايقي چند، موتر هم به جای مناسب ايستاد و شعارهايي به دفاع از پناهجويان و تقبيح سياست های مغرضانه آی.ان.دی در قبال پناهجويان شامل آرتيکل 1 - اف در آن نصب گرديد. 

جوانان پرافتخار مانند تمام روزهای پيشين چون ماشين يا لوکوماتيف مظاهره در پيشبرد تمام کارهای آن چون توزيع ورق های تبليغاتي پيرامون اهداف و برنامه مظاهره،نصب شعارها،توضيح و تشريح اهداف گردهمايي به رهگذران و توريست ها،پذيرايي از دوستان هالندی،روشنايي از پيشينه تلاش های عدالت طلبانه شان در برابر اقدامات خودسر و غيرواقعبينانه آی.ان.دی به ژورناليستان و فوتوراپورتران هالندی و خارجي پرداختند. آنها با روحيه سرشار از همسويي،همدردی و همدلي به خدمتگاران واقعي و صديق ميهن که ديروز سينه های شان را در دفاع از مادر وطن در برابر اهريمن سپر ساخته و اکنون بايد کفاره آنرا به حاميان ديروزی دشمنان ترقي،پيشرفت،خوشبختي و شگوفايي افغانستان بپردازند،از هيچ نوع حمايه معنوی دريغ نمي ورزند.

با سپری شدن هر دقيقه شمار  اشتراک کننده گان اعم از هم ميهنان ما و شهروندان هالندی به جمع مظاهره چيان افزود مي گرديد.با آنکه هوای سرد و خشک سرمای زمستان امسال که تمام اروپاييان را به مخاطره واداشته و طي چندسال پسين بينظير است،در آن روز دامنگير مظاهره چيان بود.اما نه خُنک،نه يخ و نه هم مسافه دوری راه برای آنها مانع از اشتراک در تظاهرات و همبسته گي با پناهجويان نگرديد.

اينبار خوشبختانه در تدارک مظاهره، هالندی های مدافع حقوق پناهنده گان نقش بارزی ايفأ نموده بودند.آنها نه تنها با ايراد سخنراني های گرم و آتشين به دفاع از حقوق حقه پناهجويان پرداختند،بلکه در دعوت ساير دوستان شان در گردهمايي همچنان تلاش انساني بخرج دادند.در آن روز جمع آمد دوستان هالندی رنگين تر و چشمگيرتر از تمام مظاهرات پيشتر پناهجويان بود.در ميان هالندی ها آقای بارينت   Frits Barend  يکي از برنامه سازان و گرداننده گان سرشناس تلويزيوني هالند که برنامه های جالب سياسي و انتقادی "Barend en Van Dorp" او در کانال آر.تي.ال RTL4 هالند برای همه آشنا است،از دور به چشم ميخورد.او در آن روز سرد به رسم همبسته گي با پناهجويان افغان در"دام" اشتراک ورزيده بود. با دقت تمام به سخنرانان گوش ميداد،و با جنباندن سر ضمن تأييد از گفتار سخنوران،به سياست ضدبشری مقامات آی.ان.دی افسوس مي کشيد.

در آنروز "دام" يا ميدان مرکزی امستردام که آنرا قلب تاريخي شهر مي نامند،به ميدان همبسته گي ميان پناهجويان و شهروندان هالندی مبدل گرديده بود.

اما پيش از آنکه پيرامون گردهمايي دهم جنوری پرداخته شود،قابل ياددهاني است که روز 7 جنوری نشست نماينده گان کميساريای عالي امورپناهنده گان سازمان ملل متحد،سازمان عفو بين الملل،گروپي از جوانان فعال مدافع حقوق پناهجويان ، نماينده اتحاديه انجمن های افغانها در هالند و اداره کمک های حقوقي برای پناهنده گان در مقر آن سازمان در امستردام انجام پذيرفت.در آن نشست که در فضای تفاهم متقابل صورت پذيرفت،اشتراک کننده گان بر بازنگری مقامات وزارت خارجه و اداره آی.ان.دی پيرامون گزارش وزارت خارجه يا جعل نامه معروف فبروری سال 2000 آن مقام تأکيد ورزيدند.آنها پيرامون اسناد و مدارکي به خاطر رد آن سند که مايه شرمساری چهره حقوقي و قانونمدارانه هالند در جامعه جهاني گرديده است،تبادل افکار نموده و  موقف آی.ان.دی را در زمينه محکوم نمودند.

نماينده گان سازمان های ياد شده در آن ملاقات از شکست قانونيت در آی.ان.دی هالند ابراز تأسف کردند.به گفته آنها پامال شدن قانون در هالند به معني نقض آن در سراسر گيتي نيست.برمبنای همين باور آنها از طريق مجامع بين المللي مقامات پناهنده پذير هالند را زود يا دير به اين خطای سترگ حقوقي،انساني و سياسي شان متوجه ساخته و قانونيت را در دهليزهای حقوقي هالند جاری خواهند ساخت.

به گزارش روزنامه نگار مشعل از "دام"،در آن روز برنامه راه اندازی مظاهره با شمارش هر دقيقه آن معين و با نظم عالي و آرامش هميشه گي که مشخصه بارز پناهجويان افغان است پايان يافت.

مظاهره سر ساعت 12 چاشت با سخنان آقای حفيظ حازم رييس اتحاديه انجمن های افغانها در هالند شروع گرديد که در بخشي از آن چنين آمده است:((افغانستان بيشتر از سه دهه است که به صحنه تياتر جنگي،بي امني و خرابي مبدل گرديده است.در چنين حالتي ميليونها هم ميهن ما به خاطر نجات از چنين وضع ناگزير به ترک وطن خويش گرديده و در کشورهای مختلف منجمله هالند پناه جسته اند.آنعده پناهجوياني که پس از سال 1992 به هالند رو آورده اند نماينده گان قشر روشنفکر و متخصصين رشته های مختلف علمي مي باشند.با دريغ که شماری از همين پناهجويان شامل آرتيکل 1-اف قرار گرفته و از دريافت حقوق پناهنده گي محروم گرديده اند.سوگمندانه که اين کار بدون بررسي و دقت انجام يافته و در بسياری حالات اعضای خانواد ه نيز شامل همين کته گوری گرديده اند.بدون شک که اين عمل حقوق اطفال و خانم ها را زير پا مي گذارد.برمبنای همين فيصله اطفال در پهلوی ساير نابرابريها از حق درس،صحت،کار و ساير حقوق و امتيازات شهروندی محروم مي شوند.اين خود يک تراژيدی انساني است که تنها در کشورهالند مي توان آنرا سُراغ کرد.

اتحاديه انجمن های افغانها در هالند خواستار رويکرد جديد در زمينه از سوی آی.ان.دی بوده و توقع دارد تا در روشني کنوانسيون سال 1951 ژنيو برخورد دور از غرض صورت گيرد.ما خواستار شفافيت، بررسي حقوقي قضيه، اثبات جرم افراد و در صورت موجوديت دلايل کافي الزام خواهان محاکمه آنان مي باشيم.اما نبايد يکسره  وبدون مدارک همه را در جال بي قانوني پيچاند و در اعماق بحر و به سوی يک آينده مبهم و نامکشوف پرتاب نمود.

در افغانستان امنيت وجود ندارد و بازگشت اجباری پناهجويان به آنجا عمليست نابخردانه.))

سپس Evelien يکي از فعالان کميته"برای تحقق عدالت در هالند رأی دهيد" رشته سخن را بدست گرفته و در بخشي از آن چنين گفت:(( کميته ما يک جنبش خودجوش مدافع حقوق گروپ معين خارجي ها و در شرايط کنوني شماری از پناهجويان افغان شامل کته گوری 1- اف است،که حقوق شان از سوی مقامات آی.ان.دی نقض مي گردد.اين گروپ تاپه 1- اف را بنابر راپور غلط وزارت خارجه هالند به شکل دسته جمعي خورده اند،بدون آنکه در مورد افراد بصورت جداگانه تحقيق انجام پذيرد.اين در حاليست که دادستان نظامي هالند پس از بررسي و تحقيقات جداگانه در مورد هيچ فردی از اين گروپ کدام مدرکي مبني برنقض حقوق بشر و يا جنايات جنگي ارائه نداشته و کسي را متهم نساخته است.اما آی.ان.دی آنها را به زعم خود متهم ساخته و به شکل اجباری و تحت فشار برخلاف موافقه جنرال قونسلي افغانستان در هالند،به افغانستان اعزام مي دارد.

يک گروپ ديگر اين افراد برمبنای مفاد ماده 3 قانون اتحاديه اروپايي در مورد حقوق بشر،از بازگشت اجباری به کشورشان معاف گرديده،اما نمي توانند در هالند نيز بسر ببرند.در همچو حالتي واضح است که همه حقوق پناهنده گي و  اجتماعي آنها قطع گرديده و به شکل غيرقانوني و غيرعلني بايد بسر ببرند.به عباره ديگر زنده گي انها در هوا معلق گرديده نه حق زنده گي در هالند را دارند و نه امکان بازگشت شان به افغانستان و يا کشور سومي مساعد است.اما روشن نيست تا چه زماني بايد در همچو بي سرنوشتي بسر ببرند؟تمام زنده گي؟با دريغ که کسي پاسخي برای اين پرسش مبهم ندارد.

هدف کميته ما همين است تا تجديدنظر بر راپور وزارت خارجه هالند صورت پذيرد.پيرامون قانون کنوني در مورد 1- اف رويکرد تازه انجام يابد.دوسيه ها بطور جداگانه مورد بررسي قرار گيرد.هرگاه دادستان نظامي هالند در مورد افراد گواهي مبني بر جنايات جنگي و نقض حقوق بشر به آی.ان.دی ارائه نمي دارد،آن فرد از کته گوری 1- اف خارج و به زنده گي نورمال و قانوني بازگردانده شده و همه حقوق و امتيازات اش اجرأ گردد.با صراحت بايد بگويم که ما بخاطردفاع از پرنسيپ های قانوني و تطبيق آن از سوی کشوری که خود را قانونمدار مي داند فعال مي باشيم.))

پس از آن آقای بصير دهزاد مسوول بخش حقوقي اتحاديه انجمن های افغانها در هالند سخنراني نموده و در بخشي از آن چنين گفت:(( يک سال تمام همه يي ما چندين بار عليه اقدام سياسي،نا مأنوس و غيرقانوني خانم البيرک سکرتردولتي در امور پناهنده گان به تظاهرات پرداختيم.

اين گردهمايي ها نه تنها عليه اقدامات زشت و ضدبشری خانم البيرک مبني بر اعزام اجباری،زنداني ساختن و بستن دوسيه های پناهجويان افغان،بلکه عليه سکوت مرگبار وزارت خارجه هالند پيرامون بازنگری راپور معروف آن مقام انجام يافته است.

طي يک سال پيش ما چندين بار نشست های جداگانه،گروپي،تبادل افکار و ميزهای مدور پيرامون برون رفت اين مشکل جان فرسا تدوير کرديم.اما با دريغ که خانم البيرک تمام تلاش های مذبوحانه اش را بخاطر به کرسي نشاندن اين قانون سياسي بخرج داد.سوگمندانه که در اين کميدی تراژيد وسايل اطلاعات جمعي هالند نيز همبازی او گرديده و سکوت را اختيار نمودند.

با دريغ که بعضي از احزاب چپي هالند همچنان در عقب اين تصميم سياسي قرار گرفته و نخواستند تا موقف واقعبينانه، حقوقي و قانوني اختيار نمايند.اين موقف سازش کارانه شماری احزاب و سياستمداران در تخطي روشن با حقوق بشر آنهم در کشوری که خود را حامي حقوق  بشر ميداند و داد از حق انسان مي زند،پيش برده مي شود.

ما از موقف انساني،واقعبينانه و مثبت سازمان عفو بين الملل ،اداره کمک های حقوقي به پناهنده گان V.V.N و کميساريای عالي سازمان ملل در امور پناهنده گان پيرامون حل معضله افراد شامل کته گوری 1- اف استقبال مي نماييم.

اکنون زمان آن فرا رسيده است تا خانم البيرک به اين تراژيدی انساني تجديدنظر نمايد.زيرا با اين طرز برخورد در هالند حتا حقوق نخستينه گي يا عادی مردم نيزبا روحيه نژادپرستانه(راسيستي) پامال مي گردد.

جالب اينکه وزير خارجه هالند در روزجهاني حقوق بشر(10 دسامبر2008 ) از جهانيان خواست تا از الگوی هالند در دفاع از حقوق بشر الهام بگيرند.زيرا در کشور او آزادی بيان و ساير حقوق انساني به کمال مطلوب رعايت مي گردد.

جامعه مهاجر افغان مقيم هالند به اين عقيده است که بايد به اين وضع مبهم و غيرقانوني افراد شامل کته گوری 1- اف نقطه پايان گذاشته شود.زيرا گزارش وزارت خارجه از تاثيرات جنگ سرد مشبوع است.به باور ما بايد بر گزارش تجديدنظر گرديده و پژوهش گسترده در زمينه صورت يافته و دور از فشار احزاب حاکم برخورد شفاف و حقوقي انجام پذيرد.

جا دارد يکبار ديگر از مقامات هالندی و افغان تقاضا بعمل آيد که برای رهايي شمار زياد هم ميهنان ما که شامل اين پروسه فرسايشي بوده و رنج های فراوان روحي و رواني را بيشتر از ده سال متقبل گرديده اند،گام های اصولي ،قانوني و انساندوستانه بردارند.))

بعداً بانو شهيره شريف اينبار نه به عنوان گرداننده،بلکه چون فرزند کسي که پدرش در کته گوری 1- اف قرار دارد رشته سخن را بدست گرفته و در بخشي از آن چنين گفت:(( ديروز با خود انديشيده قلم و کاغذ را آماده ساختم تا چيزی بنويسم.اما بعد گفتم ضرور نيست.زيرا کافي است تا برای يک ثانيه به چشمان افسرده پدرم نگاه کنم و بعد بازگو نمايم که فرزند کسي که به همچو تهمت ناحق گرفتار است ،يعني چه؟چه رسد به اينکه ده سال تمام به آن نگاه کند،غم او را ببيند و رنج او را بکشد.فرزند کسي که در 1- اف است، يعني زنده گي خود را با اين روحيه که پدرت به ناحق به همچو اتهامي مواجه است عيار ساختن. در انتظار تصميم عجولانه و ضدبشری مقامات مسوول بودن و درک اين مسأله که دولت هالند کوچکترين زحمتي را بخود نمي دهد تا با چشمان باز موضوع را بررسي و ريشه يابي نمايد،مي باشد.فرزند 1- اف بودن يعني تمام تلاش و سعي لازم را بخاطر دفاع از حق انساني پدرش انجام دادن و کنار گذاشتن همه خواستهای شخصي خودش بخاطر تحقق حق و عدالت نسبت به پدرش در کشوری چون هالند است.ما افغانستان را ترک کرديم،بخاطر حفظ جان ما و بنابر بي امني.بخاطر زنده گي در فضای صلح آميز.اما در هالند چه بدست آورديم؟ده سال ناآرامي در خانواده،ناآرامي قلبي.نه تنها پدرم،بلکه خودم نيز در عين موقف قرار دارم.فرزند1- اف بودن يعني مبارزه دوامدار و بدون وقفه بخاطر حقوق پامال شده پدرانجام دادن است.من چندين بار در مورد ادامه تحصيلاتم انديشيدم و سرانجام تصميم گرفتم که تنها يک گزينه دارم و آن اينکه به دفاع حقوقي از پدرم بپردازم.از همينرو رشته حقوق را برگزيدم.هرگاه شما از ساير فرزندان هم کيشان پدرم بپرسيد،بدون شک نودفيصد آنها به شما پاسخ مي دهند که ما در رشته حقوق درس مي خوانيم.زيرا آنها بيچاره شدند و ديدند که حقوق پدران شان زير پا مي گردد.از همين خاطر برای بدست آوردن حقوق از دست رفته پدران شان آنها اين راه را انتخاب نمودند.زيرا اين را درک کردند که پدران شان قرباني يک نيرنگ سياسي گرديده اند،و دولت هالند با آنها بازی سياسي را پيش گرفته است.من يک فرزند 1- اف مي باشم.اما به پدرم افتخار مي کنم.من پدرم را مي شناسم که بيگناه است.من از مقامات هالندی مي طلبم که جرم پدرم را ثابت ساخته و او را به جزای اعمالش برساند.من با عدالت و قانونيت همگام خواهم بود.در آنصورت خودم عليه پدرم اقامه دعوا خواهم کرد.اما تا وقتي که سندی مبني بر گناه آنها ارائه نگردد،من همراه با ساير فرزندان همگنان پدرم که در رشته حقوق درس مي خوانند،به دفاع از آنها به مبارزه برحق ما ادامه خواهيم داد.من اينرا در هالند آموختم که بايد از حق خود و ديگران دفاع کرد.با بانگ رسا از نام صدها فرزند افراد شامل 1- اف مي گويم که مبارزه ما تازه شروع گرديده و تا پيروزی نهايي ادامه خواهد داشت.))

گزارشگر مشعل مي افزايد که پس از آن آقای هينک کروس Henk Kroes يکي از شهروندان هالندی که از ساليان متمادی بدينسو دوشادوش انجمن سراسری وبعدها اتحاديهء انجمنهای افغانها در هالند دردفاع از پناهجويان افغان قرارداشته واز مشوره های سودمند خويش افغانها را مستفيد ساخته و در بسا گردهمايي های افغانها به دفاع از آنها اشتراک ورزيده ،رشته سخن را بدست گرفت،  وی در قسمتي از سخنانش چنين گفت:((حکومت هالند به گزارش سازمان عفو بين الملل و UNHCR وقعي نگذاشته و انتقاد آنها را مبني برنقض حقوق افراد شامل  آرتيکل 1- اف ناديده گرفته و پشت پا مي زند.با دريغ که اعضای پارلمان هالند هيچگاه مقامات آی.ان.دی را به نقض حقوق بشر متهم نساخته اند.برهمين خاطر است که مي توان خود آنها را شريک جرم دانست  و گفت که دستان شان در اين گناه آلوده است.

احزاب سياسي بصورت کامل در جريان گزارش مقامات عفو بين الملل و همکاران آن مي باشند.اما هيچ اقدامي بخاطر تحقق خواستهای آنها انجام نمي دهند.پس با ايقان ميتوان احزاب سياسي را نيز در نقض حقوق بشرشريک جرم آی.ان.دی دانست.

آی.ان.دی مردم را با تاپه ناحق 1-اف از آغوش خانواده های شان دور مي سازد.

آی.ان.دی اسناد جعلي را به دادگاه ها پيشکش مي دارد.

آی.ان.دی فيصله مثبت محاکم را در جعبه های ميزهای شان نگهداری و به افراد ابلاغ نمي دارند.

آی.ان.دی خود را در جايگاه گشتاپو*جا زده است.

آی.ان.دی حقوق بشر را پامال مي نمايد.دست آنها به اين جنايت آغشته است.

اداره بازگشت اجباری،مردم را با زور و فشار به کشورشان بازگشتانده و حقوق بشر را پامال مي کند،دستان آنها هم در اين جنايت آلوده است.

من همه افراد آگاه و با احساس هالندی را به دفاع از حقوق بشر فرا مي خوانم.از آنها مطالبه مي نمايم تا دير نشده است داخل اقدام گرديده و در برابر بي قانوني قدعلم نمايند.در غير آن امروز افراد مربوط به 1- اف به اين سرنوشت گرفتار گرديده اند،فردا نوبت شما خواهد رسيد.))

سپس کنشکا نبرد يکي ديگر از کساني که پدرش به جرم واهي تاپه 1- اف خورده و برمبنای آن همه اعضای خانواده شان در اين کته گوری قرار گرفته اند،به يادبود روزهای دشوار پناهنده گي در هالند پرداخت.او در بخشي از سخنانش چنين گفت:(( من جمنازيوم را در اردوگاه پناهنده گان با مشکلات زنده گي به پايان رسانيدم،اما از اينکه فرزند 1- اف بودم،اجازه ادامه درس در دانشگاه را نيزنداشتم.خوشبختانه پس از جنجال های فراوان و با استفاده از شيوه های گوناگون و مراجعه به دهها مرجع مختلف شامل دانشگاه گرديده و اکنون پس از اتمام درس بايد هالند را ترک بگويم.بايد دوباره به افغانستان برگردم که در کودکي آنجا را ترک گفته ام.با فرهنگ آن کمتر از کلتور هالند آشنايي دارم.من خود را در اينجا بهتر و خوبتر مي توانم با شرايط همگون سازم، اما با دريغ که مجال آنرا ندارم .))

بعداً آقای پيترهوخين بوم P.Hoogenboomگرداننده تارنمای "برای تحقق عدالت در هالند رأی دهيد" صحبت نمود.او ضمن تشريح اقدام عدالتخواهانه اش که برای تحقق قانونيت آن سايت را راه اندازی کرده است،در بخشي از سخنانش گفت:((هرگاه دوسال پيش کسي از من مي پرسيد که کيها در هالند زنداني مي شوند؟من بيدرنگ پاسخ مي دادم کساني که جرايمي را مرتکب شده و کارهای ضدقانوني را انجام داده و دادگاه آنها را مجرم شناخته است. اما حالا برداشتم کاملاً متفاوت است.از همينرو اين سايت را گشودم تا به شهروندان هالند در مورد روشني لازم ارائه داشته و بگويم که آنطوری که شما در مورد قانونيت در هالند فکر مي کنيد،آنگونه نيست.در سايت مطالب حقوقي با بيان عام فهم بدست نشر رسيده و منابع اصلي آن مشخص گرديده است.در مورد پناهنده گي شما ميدانيد که اين پديده تازه نيست.اما در هالند پس از سال 2000 رويکرد تازه با مشکل پناهنده گان صورت مي پذيرد.با آنکه سازمان های مدافع حقوق بشر صدای اعتراض شانرا بلند مي کنند.اما تو گويي آنها در برابر ديوار قرار دارند.بسياری از پناهنده ها به جای بررسي قانوني مشکل شان،با برخورد سياسي مواجه مي گردند.آنها نمي توانند به فيصله محاکم دل ببندند.زيرا محاکم با نهايت هشياری از صحنه تصميم گيری خارج ساخته شده اند.به عباره ديگر فيصله های آنها ارزش اجرايي نداشته و تطبيق نمي گردد.قانون پناهنده گي شامل قانون عمومي نمي گردد.با دريغ دادگاه عالي هم در اين مورد جانب آی.ان.دی را گرفته است.اگر به ارقام نگاه کنيم در شش سال پسين تنها 4 فيصد دوسيه های افراد شامل 1- اف به محکمه بالاتر راه يافته اند،و متباقي فيصله های مراجع پاياني که به نفع آی.ان.دی بوده بدون تغيير باقي مانده است.

سايت ما بخاطر برون رفت از اين برخورد غيرقانوني طي دوماه فعاليت نشراتي آن به دفاع از افراد شامل آرتيکل 1- اف بيش از پنج هزار امضأ جمع آوری نموده و در روزهای نزديک به پارلمان تسليم خواهد کرد.هدف ما اينست تا پارلمان به موضوع 1- اف دوباره بازگشته و جانب حقوقي اين قضيه را بررسي نمايد.تنها در آنصورت است که حقوق افراد اعاده خواهد شد.راه ديگر اينست که همه افراد شامل آرتيکل 1- اف وکلای مدافع شانرا وادار سازند تا دوسيه آنها را به دادگاه اروپايي حقوق بشرغرض بررسي بيغرضانه پيشکش نمايند.))

سخنران ديگر ايمل حسام بود که در بخشي از بيانيه اش چنين گفت:((تمام ماه اکتبر سال پار را در برابر پارلمان هالند ما به مظاهره پرداختيم.اما متأسفانه که کوچکترين عکس العملي از سوی قانونگذاران هالند مشاهده نگرديد.تنها مطلبي با عنوان درشت در رويه نخست يکي از روزنامه های معتبر هالند به نام روزنامه مردم VolksKrant نگاشته شده بود: "جنايتکاران جنگي عليه 1- اف در دن هاگ مظاهره نمودند"حال من مي پرسم که آيا بازسازی در افغانستان را با بمب افگن های اف- 16 و بالگردهای Apache بايد پيش برد؟صدها دهکده ويران و هزاران هم ميهن ما در نتيجه بمباردمان های کور قوت های ائتلاف جهاني که هالند جز آن است و قوت های ناتو به کام مرگ فرو رفتند.کسي هم نيست که دادخواهي آنها را نمايد! اکنون جا دارد بپرسم که در صفحه نخست روزنامه کي به عنوان جنايتکار جنگي بايست معرفي گردد؟شما مرا مجرم جنگي ميدانيد؟هزاران هم ميهن بيچاره ما از برکت بازسازی(!) مدرن شما بي خانمان گرديده اند.مذهب و فرهنگ ما در اثر بازسازی شما با رنگ خون عجين گرديده است.

هالند تو حقوق بشر را پامال ميکني!بجاست تا سياستمداران شما به آرتيکل 1- اف معرفي گردند.نه اين پناهجويان افغان!

بيش از ده سال است که صدها پناهجوی افغان را مقامات آی.ان.دی متهم به نقض حقوق بشر ساخته است.اما هيچگونه مدرکي نتوانسته ارائه نمايد.

امروز که سربازان شما در برابر القاعده مي رزمند،به دريافت مدال نايل مي گردند.اما ديروز که ما وطن ما را در برابر همين القاعده صادرشده از سوی شما دفاع مي کرديم،اکنون بايد به عنوان جنايتکار جنگي معرفي گرديم.اينست سياست يک بام و دو هوا و بهتان ها ودروغ های شاخدار که در يک کشور گويا متمدن سر داده مي شود.))

سپس رشته سخن را آقای  دکتر بوخارس P.Bogares  يکي از وکلای مدافع سرشناس هالند و کارشناس برجسته امور پناهنده گي گرفت.او نويسنده 7 کتاب پر تيراژ و وزين پيرامون مسايل پناهنده گي ،موانع ،سياست های خصمانه مقامات مهاجر پذير هالند،راهکارهای های حقوقي ، پژوهش پيرامون منابع گزارش های وزارت خارجه،جعل بودن اسناد،سرقت معلومات از دوسيه های شخصي و استفاده از آن در تهيه گزارش و زمينه های برون رفت از بن بست کنوني در مورد کته گوری 1- اف مي باشد.گفتني است که استقامت کاری آقای بوخارس بيشتر پژوهش فاکت ها و واقعيت ها درمسايل حقوقي است.او با اندوخته علمي و عملي بيش از 23 ساله اش بمثابه وکيل مدافع و پژوهشگر ميخواهد آيينه تمام نمای چهره حقوقي کشورش باشد.زيرا به عقيده او تجربه نشان داده است که در بسياری موارد دولت کارهايي زيادی در مغايرت با قانون جزا و مدني کشور انجام ميدهد.وی وکيل مدافع در بخش حقوق مديريت يا اداره مي باشد.به نظر او اين يک کار جالب و يک مبارزه دشوار است،تا دروغ های دولت را برشمرده و حقيقت را به کرسي بنشاند.

وی برای سخنراني مستدل خويش عنوان بازی بزرگ افغانستان را برگزيده بود.آقای بوخارس پيرامون اينکه چگونه صدها خانواده پناهجو برغم مفادکنوانسيون ژنيو از هم پاشيده،بسياری ها جبراً باز گردانده مي شوند و پيرامون پيشينه 1- اف و دوسيه سازی عقده مندانه مقامات آی.ان.دی عليه شمار زيادی از سروران انديشه ، خرد ، ميهن دوستي،پاک نفسي،پرهيزگاری و کارفهمي که از بدحادثه مجبور به ترک افغانستان گرديده اند صحبت نمود.او در آن سخنراني مستند و فاکت وار بر جوانب حقوقي اين قضيه پرداخته و در بخشي از آن چنين گفت:((کساني که با گزارش وزارت خارجه آشنايي دارند،با من هم عقيده هستند که ادبيات يا سبک نگارش آن با روحيه بي نهايت خصمانه و جانبدارانه عليه حاکميت جمهوری افغانستان و کارمندان آن نگاشته شده است.در آن به خوبي ميتوان دريافت که اطلاعات و منابع آن غلط،دروغ و دور از واقعيت مي باشد.پيش زمينه اين گزارش دروغ که بنابر فشار وزير خارجه وقت هالند، توسط کارمندان سفارت در اسلام آباد درهمياری با شرير ترين جواسيس و ُعمال شان تهيه گرديد، با ژست عقده مندانه يکي از عوامل سرشناس باندگلبدين – طالبان در نشريه بدنام" البدر" و سپس در نشريه هالندی"نيدرلند آزاد" در خور مطبوعات داده شد.

وزارت خارجه برمبنای اظهارات غلط، شهود انتخابي و سفارشي و در پي معامله عريان با آنها خواست با سرنوشت صدها تن از پناهجويان و خانواده های آنها بازی کند.با اين گزارش انحصاری،زمينه تهيه و تدوين راپور جديد و واقعگرايانه غيرممکن گرديده است.در نتيجه اين رسوايي بيشرمانه وزارت خارجه اکنون دولتي را در دولت تشکيل داده است.از همين جاست که وزارت عدليه با ابراز سپاس از اين کار وقيحانه آنها بهره برده و به نوبه خود دشمني اش را با پناهجويان شامل آرتيکل 1-اف پيش برده و نمي خواهد از وارونه جلوه دادن رويدادها و تحريف حقايق دست بردارد.بر مبنای همين گزارش نا روا پناهجويان افغان به شکل دسته جمعي به عنوان"افراد نامطلوب" شناخته شده،يکتعداد آنها با اجبار به افغانستان بازگشتانده شده،شماری زنداني و يک بخش بزرگ آن در بي سرنوشتي تمام بسر برده و دور از خانواده بايد روزهای سرد و طاقت فرسای کنوني را بدون سرپناه بگذرانند.اما همه مي دانيم که افغانستان ناامن است،و بازگشت اجباری آنها کار خلاف قانون مي باشد!

اين همه بي قانوني ناشي از عدم توجه شهروندان هالند به سيستم حقوقي کشورشان است.همين بي تفاوتي مردم بود که گروپي از افراد بنياد حقوقي کشور را در معرض خطر قرار داده و به پرستيژ جهاني هالند صدمه وارد نمودند.از همينرو آنها يک دولت ژندارمری را تشکيل و هالند را به يک زندان سياسي مبدل ساخته اند.افراد بيگناه را به ناحق متهم ساخته و خود از رنج و درد آنها لذت مي برند.اما بايد به آن پايان داد.))

پس از آن بانو دينيکه فون تورنگرين Dieneke van Tongeren-Schuijt رييس بنياد 4 و 5 مي و کميته ضد تبعيض از شهر Enkhuizen صحبت نموده و در قسمتي از آن گفت:((کميته ما خيلي تشويش دارد که همه پناهجويان به يک نگاه ديده شده و دوسيه های افراد شامل 1- اف بطور جداگانه بررسي نمي گردد.ما به اين عقيده هستيم که تنها در صورت ارائه اسناد و شواهد انکار ناپذير افراد را ميتوان متهم به جرم ساخت.

کميته ما سال2009 را ،سال "آزادی و  دفاع ازهويت" انتخاب کرده است.از ديدگاه ما آزادی و حق تثبيت شخصيت نه تنها برای هالندی ها،بلکه برای همه بايد باشد.پس بايد  زمينه آن فراهم گردد.

کشوری چون هالند بايد با فرا گرفتن از تجربه های تلخ جنگ دوم جهاني درس عبرت گرفته و در اعاده حقوق پامال شده ديگران دقت و توجه لازم به خرج دهد.

اکنون که هالند در تأمين امنيت و بازسازی افغانستان سهيم است جا دارد بگويم که :

در حالي که سربازان ما درافغانستان مصروف خدمت هستند،چرا ما پناهجويان افغان را از حقوق مسلم و طبيعي شان يعني زنده گي در فضای صلح آميزمحروم مي سازيم.

در حالي که کشورما از طريق "کمپ هالند**" مي خواهد اعتماد مردم را در افغانستان بدست بياورد،چرا ما باور آنها را در اينجا از دست بدهيم.

هرگاه کشورما مي خواهد برنامه های تعليم و تربيه را به جای جنگ در آنجا گسترش بخشد،چرا ما پناهجويان را با زور و جبر به کشورشان باز گردانده و در يک آينده مبهم کودکان شان را  قرارميدهيم.

چرا ما نمي خواهيم به اين افراد اطمينان به آينده را به ارمغان دهيم.از همينرو مي گوييم که بايد يک بررسي مجدد،واقعبينانه و دور از رنگ سياسي را شروع نمود.زيرا سالهای دراز است که زنده گي خانواده ها در پرده ابهام باقيمانده است.))

پس از آن آقای يان برووير Jan Brouwer سرپرست کليسای انجيلي*** Evangelische Gemeente  صحبت نموده و در بخشي از آن گفت:(( دو سال پيش تصادفاً از زبان يک پناهجو پيرامون آرتيکل 1- اف آگاهي يافتم.او از مشکلات ناشي از اين پروسه رنج مي برد.او را دوباره به افغانستان اعزام داشتند.جايي که بي امن است و او بخاطر نجات و حفظ امنيت شخصي اش وادار به ترک آن گرديده و به اينجا پناه آورده بود.

دو سال پيش من باور نمي کردم که در هالند همچو بي قانوني وجود داشته باشد.اما با دريغ که اين واقعيت دارد.همچو برخورد با مردم غيرانساني است.ما نبايد يک فرد را بدون سند متهم به نقض حقوق بشر سازيم.به عنوان يک فرد و چون نماينده کليسا ابراز مي دارم که اين کار مطلوب نيست. استفاده از آرتيکل 1- اف در مورد پناهجويان افغان غيرقانوني است.

امروز در جمع شما نه تنها همبسته گي خود را ابراز ميداريم و آوازخويش را با صدای شما گره ميزنيم،بلکه ما به خاطر شما عبادت کرده و برای تان دعای خير مي کنيم.حتماً خداوند دعای ما را مستجاب خواهد کرد.

زيرا به نظر ما برخورد کنوني در برابر شما غيرقانوني و ضد بشری است . بايد هرچه زودتر در مورد تجديد نظر صورت گيرد.))

بعداً ساندور شميتس Sandor Schmits از انجمن "افسانه فردغيرقانوني(بي خانمان)"  Fabel van de Illegaal  بيانيه داده و در بخشي از آن گفت:((ما يک انجمن ضد تبعيض و مدافع حقوق پناهنده گان هستيم.

با دريغ پناهجوياني که شامل 1- اف هستند،کودکان و خانواده های شان نيز به همان مشکل مواجه مي گردند.تنها همين اتهام برای پدر فاميل کافيست تا سالهای دراز تمام خانواده در بي سرنوشتي رنج ببرند.

اين واقعيت تلخ که سربازان هالندی و يا ائتلاف جهاني امروز در افغانستان به نفع رژيم کنوني مي رزمند و در نبرد و يا غير آن افراد بيگناه را از بين مي برند به همگان روشن است.اما کسي نمي تواند آنها را به جنايت جنگي متهم سازد.زيرا آنها قدرت دارند.با دريغ که پناهجويان امروز به توپ فتبال مي مانند که بين دو جناح پرتاب مي گردند.

ما وقتي مي توانيم از قانونيت حرف بزنيم که حقوق پناهجويان را احترام و مورد حمايه قرار دهيم.

بهترين آرزومندی ما اعطای حق پناهنده گي و يک بررسي شفاف و قانوني به افراد متهم به 1-اف ميباشد.

بايد هرچه زودتر به پروسه فرمايشي متهم ساختن و واردکردن کلکتيفي اتهام پايان بخشيد، و خانواده ها را از اتهام مبرأ ساخت.اين کار را بايد همين اکنون بدون ضياع وقت انجام داد.))

سپس رشته سخن را دوشيزه سحرنصيری بدست گرفته و در حالي که بغض در گلويش گرفته بود سخن گفت.او در بخشي از آن چنين گفت:((من خيلي آماده گي گرفته بودم تا تجربه خود را چون فرزند 1- اف بيان دارم،تا شما بدانيد که من چه احساسي دارم..اما در مظاهره امروزی با يک خانم و سه کودکش سر خوردم که از 7 ماه بدينسو شوهرش زنداني است.خودش همراه با اطفالش همچنان در آرتيکل 1- اف شامل هستند.چند روز پيش شوهر او را سوار هواپيما ساخته و روانه افغانستان ساختند.اما نظر به فيصله دادگاه دوباره بازگرداندند****.خانواده او با رنج سترگي دست و پنجه نرم کرده و عملاً از هم پاشيده است.سوگمندانه که پدرشان هنوز هم با آنها نيست.دو پسر و يک دختر خانم نجيبه حسيني وقتي بيرون از اردوگاه شان که بيشتر از ده سال را در آنجا سپری نموده اند،به همبازی های شان ميبينند که با پدران شاد و خرم هستند،نمي توانند بدانند که چرا از 7 ماه بدين سو از داشتن پدرشان محروم گرديده اند.مردم! کاری کنيد و به دفاع از اين خانواده برآييد.ببينيد به چهره اين خانم رنج ديده که مي گيريد و من همراه با او اشک مي ريزم و درد او را درک مي کنم،من ميدانم که من تنها به حال او اشک نمي ريزم.مگر من اين واقعيت را هم ميدانم که اين خانم يگانه کسي نيست که در همچو رنج بسر مي برد.اين گونه بي قانوني را آی.ان.دی پيش مي برد.خانواده ها را از هم جدا مي سازد و از هم مي پاشاند.پدران ما را بدون محاکمه به زندان انداخته و با تهديد و ارعاب سوار طياره ساخته و به افغانستان اعزام ميدارند.همچو عمل غيرقانوني در کشوری که خود را قانونمدار مي نامد غير قابل قبول است.اطفال کوچک آقای حسيني چه گناهي دارند که شامل 1- اف هستند.يگانه چيزی را که آنها مي دانند بابا نوئيل است.آنها آرزو داشتند تا با هم مراسم کريسمس را جشن بگيرند.اما اين آرزوی آنها از جبر آی.ان.دی غير عملي بود.

خانم البيرک! شما زنده گي مردم را پاشانديد.اکنون وقت تغيير و چرخش بنيادی در سياست ضد پناهجويانه و ضد بشری شما فرا رسيده است.ما به خاطر تحقق عدالت مبارزه خواهيم کرد.اين مردم گناهکار نيستند.يگانه گناه آنها همين است که در کشوری چون هالند پناه آورده اند.مگر ما از جنگ و بد حادثه به اينجا پناه آورده ايم،نه برای حشمت و جلال.از بي امنيتي به اينجا آمده ايم، نه از َسر آسوده گي، ازکشوری آمده ايم که هر روز شعله های جنگ در آن افزايش مي يابد و حادثات انتحاری شدت مي گيرد.پس بايد مقامات هالندی به برخورد غير واقعبينانه شان تجديد نظر جدی کنند وما بايد به اقدامات تازه تر متوسل شويم تا  جلو بي قانوني سد شود .))

گفتني است که در جريان گردهمايي آرکستر هنری "جاده" از شهر الکمارشامل گروهي از مردان وزنان داوطلب که شباهت زياد به باجه خانه بلديه (شهرداری) داشتند، چند آهنگ شورانگيز در دفاع از حق وعدالت پيشکش نمودند، در بخش ديگردو هنرمند جوان هالندی پارچه های دل انگيز در دفاع از پناهجويان افغان سرودند. جمعيت تظاهر کننده ها آنرا تکرار مي نمودند و همچنان گروه (رپ) از شهر زندستاد به رهبری فردوس آراشيد نيز آهنگ هايي به دفاع از قانونيت،حقوق پناهجويان و تأمين عدالت اجرا نمودند. در حالي که از آن ها استقبال بعمل آمد تظاهر کننده گان با همرايي شان به شور وشعف ورنگيني مظاهره افزودند .بدون شک نقش گروه های هنری برجسته بود،آنها  کار مبتکرانه يي را در دفاع از حقوق پناهجويان ايفاء داشتند. 

همچنان دوشيزه شبنم نورزاد سروده زيبايي را پيرامون همين مشکل به خوانش گرفت.

تظاهرات ساعت 15 پس ازچاشت با سر دادن شعارهايي توسط مژده دخترک 7 ساله و اهدای دسته های گل به پدرو دختر هالندی از فاميل Hoogenboom که در کار مظاهره سهم برجسته داشتند وهمچنان با ابراز امتنان از گروه جوانان اکتيف که در سازماندهي  وپيشبرد مظاهره نقش ارزنده داشتند توسط آقای صديق وفا معاون اول اتحاديه انجمنهای افغانها در هالند و شهيره شريف يکتن از فعالان پروسه دفاع از پناهجويان افغان پايان يافت.

 

اشاره ها

*پليس مخفي درآلمان نازی

**کمپ هالند نام قرارگاه نظامي هالند در دهراود ارزگان است

***پروتستان ، پیروان این روش مذهبي عقیده دارند که رستگاری و نجات دراثرایمان به مسیح بدست میاید نه دراثر کردار و اعمال نيکوو مژده دهنده.

**** با دريغ که در محاکمه نمايشي آقای حسيني که هفته پيش تدوير يافت،فيصله به نفع آی.ان.دی ابلاغ گرديد و او بايد به افغانستان بازگرداننده شود.

  

 

علاقه مندان مي توانند فلم مظاهره را که توسط آقای فيض شاه آغاسي تهيه گرديده است،در صفحه نخست تارنمای مشعل مشاهده فرمايند.

 

همچنان آقای آلکس ولف فوتوراپورتر سايت "مطبوعات تازه"مانند هميشه عکس های جالب از مظاهره تهيه نموده است که مي توانيد در آدرس زير تماشا کنيد.

verspers


January 19th, 2009


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها