نامه سرگشاده عنوانی دولت وپارلمان افغانستان
انجمن حقوقدانان افغان در اروپا انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

دسامبر ۲۰۱۳ طوریکه میدانیم مسایل ومصائب مهاجران افغان درکشورهای مختلف بخشی از تراژیدی ملت افغانستان است. بیشتر از سه دهه است که افغانان بلند ترین رقم مهاجران جهان را تشکیل میدهند ونظر به ارقام سال های اخیر سالانه تا دوصد هزارافغان کشور را ترک و درکشور های ایران، پاکستان، کشورهای اروپائی، آسترلیا وقاره امریکا سر گردان میباشند. همانطوریکه زیاد ترین تعداد مهاجران افغان درکشورهای ایران وپاکستان بسر میبرند،مشکلات شان نیز بیشترین و دردناک ترین بوده ومنجمله با تبعیض، تحقیر وتوهین مواجه میباشند. با موجودیت این مشکلات دلخراش متاٌسفانه دولت افغانستان و وزارت مهاجرین دردفاع از آنان تا بحال کدام کارسود مند را انجام نداده است. عده ئی ازین مهاجرین هموطن ما با تقبل هزار ویک مشکل ومصارف گزاف خود رابه اروپا میرسانند ، آنان درمسیر راه زحمات فراوان و مصائب زیاد، منجمله حبس، تهدید و شنکنجه روانی را متقبل میگردند ( متاسفانه چندین بار تعداد ازاین هموطنان ما در مسیر راه آبی دربحرغرق و هلاک گردیده اند). افغانان مهاجردراروپا وآسترلیا به اساس کنوانسیون ژینو (۱۹۵۱ میلادی) و احکام قوانین مربوط خارجیان درین کشورها متقاضی پناهنده گی میشوند وبا دور جدید از جنجالها ، انتظارطولانی،بی سرنوشتی ودرصورت دریافت جواب منفی به دیپورت جبری مواجه میگردند. درکشور یونان که به دوزخ مهاجران شهرت یافته ،هزاران افغان مهاجر با مشکلات غیرقابل باوردست وگریبان میباشند (درشروع زندان وبعداً بی خانگی، مریضی و... مواجه میباشند ،همین مشکلات طاقت فرسا باعث گردیده که چند جوان افغان دست به خود کشی بزنند ) همین اکنون هزاران افغان درکشور های پناهنده پذیر، با دیپورت جبری مواجه میباشند. پولیس این کشورها با زور، تهدید ودیگر روش غیرانسانی صلاحیت یافته اند تا به هر طریق ممکن آنان را دیپورت نمایند. ( حتی افراد با امراض صعب الاعلاج مورد ترحم قرار نگرفته ودر مواردی پولیس از بیهوش ساختن آنان نیز استفاده کرده است). متاسفانه این مصیبت، تحقیر و توهین زمانی دامنگیر مهاجران افغان گردید که وزارت مهاجرین دولت افغانستان بدون رعایت احکام کنوانسیون ژینو و ملحوظات انسانی وافغانی، تفاهمات دو جانبه را با (۹) کشور اروپائی وآسترلیا انجام داده که براساس آن پولیس این کشورها مجوز وصلاحیت دیپورت را حاصل کرده اند. واضع است که هنگام این تفاهمات وتوافقات، سرنوشت این هموطنان مظلوم که مصائب عظیم را متحمل گردیده اند، مورد توجه قرار نگرفته است، درغیر آن اوضاع نا بسامان ، مسایل ومشکلات اظهرومن الشمس است ونیاز به توضیح ندارد ( گذارش صد صفحه ئی سازمان بین المللی کار و کمشنری عالی موسسه ملل متحد ( UNHCR ) سرنوشت و جنجالهای افغانان بازگشت داده شده را منعکس ساخته است) برخورد غیر انسانی وپراهانت پولیس این کشورها با اعتراض شدید مدافعان حقوق بشر وهمچنان نهاد های اجتماعی وفرهنگی افغانان قرارگرفته ، درمطبوعات وگذارشات مراجع ذیربط بین المللی بازتاب یافته وبا انتقاد جامعه مدنی وپارلمان افغانستان مواجه گردیده است. ولی وزارت خارجه افغانستان درقبال این احوال اسفبار فقط با این گفته اکتفا نموده است که « دیپورت نباید اجباری باشد ». انجمن حقوقدانان دراروپا بعد ازبررسی همه جانبه این حالت رقتباربخاطرنجات هموطنان که عمدتاً جوانان عزیز وآوره افغان میباشند، راه حل آتی را مطرح مینماید که : دولت افغانستان توافقات وزارت مهاجرین با این کشورها را درحالت تعلیق قراردهد تاجلو دیپورت جبری گرفته شود. علاوتاً بنابر حاد بودن پروبلمهای افغانان در کشور یونان ، بسیار ضرور است تا دولت بخاطر افتتاح وفعال گردیدن سفارت افغانی در آتن ، تدابیر مقتضی را اتخاذ نمایند. بااحترام هیات رهبری و پوهاند دکتورغلام سخی مصئون رئیس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا
December 22nd, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها