هشدار باش : دِر داد اينجا بسته است!
مشعل مشعل

روز پنجشنبه 27 نوامبر"ميدان" در جوار مقر پارلمان هالند پس از وقفه يکماهه يکبار دگر شاهد گردهمايي پناهجويان افغان در هالند بود. با راه اندازی اين تظاهرات ،دور دوم دادخواهي هم ميهنان پناهجوی ما شروع گرديد.

يکماه مظاهره و ايستادن در کنار هم تاثيرات شگرف در رسانيدن آواز عدالت خواهانه پناهجويان ما به شهروندان هالندی داشت.از سويي هم در ايجاد نزديکي و اُنس گرفتن مظاهره چيان با هم نقش بسزايي ايفأ نمود.

ازهمينرو هم بسياری از پناهجويان شامل آرتيکل 1 – اف همواره ضمن تماس های شان با اعضای کميته تدارک خواستار راه اندازی مظاهرات مي گرديدند،تا از يک سوء پيگيری شانرا به ادامه مبارزه عدالت طلبانه شان ابراز دارند،و در پهلوی آن از ملاقات و ديدار عزيزان هم کيش شان مستفيد گردند.

کميته تدارک با آنکه تمام فشار مظاهرات يکماهه را بدوش کشيده بود،با آنهم بدون احساس خسته گي به برنامه ريزی دور دوم مظاهرات پرداخت.آنها با راه اندازی نشست های وکلای مدافع و جلب کمک شماری از وکلا از ساير کشورهای اروپايي،اتخاذ تدابير برای انجام مظاهرات در برابر مقر اتحاديه اروپايي در بروکسل،تأمين ارتباط وجلب همکاری وهمپيوندی شماری از نهاد ها وشوراهای پناهجويان افغان مقيم کشور های اروپايي،ملاقات با نماينده گان سازمانهای مدافع حقوق پناهنده گان،انجام گفت و شنودها با رسانه های گروهي هالند و خرده کارهای ديگر،آماده گي های لازم را برای دور دوم مظاهرات اتخاذ نمود.

جلب همکاری Mr.Niels Heurik Christensen يکي از کارشناسان مسايل افغانستان و وکيل مدافع سرشناس دنمارکي،جلب توجه مقامات دادگاه بين المللي هاگ به نقض قانونيت از سوی مقامات آی.ان.دی هالند و آماده گي آنها برای مطالعه اين مشکل فرمايشي و فرسايشي ،جلب کمک جنرال قونسلي افغانستان مقيم هالند و فعال ساختن وکلای مدافع از سوی کميته دفاع از پناهجويان تحت ماده 1-اف برای رهايي دو تن از پناهجويان که در جريان مظاهرات پيشين زنداني گرديده بودند،نمونه های کوچکي از کارهای کميته تدارک به شمار مي رود.

دو شاخصه بارز مظاهرات يکماهه پناهجويان را اتحاد و اتفاق همه گرايشها،احزاب و سازمانها در امر دفاع از حقوق پناهجويان تشکيل مي داد،که اميد منتج به نزديکي خود آنها نيز گردد.افزون برآن مظاهرات نشان داد که اکنون ميتوان بدون ترجمان خواست های برحق خودرا از مقامات آی.ان.دی و هر مرجع ديگر طلبيد.جوانان و بيشترين سخنرانان با بيان فصيح هالندی نه تنها خواست های شانرا بيان مي کردند،بل با گفتمان منطقي وشناخت ژرف از مسايل کشور ،جهان و هالند، موقف مثبت خويش را تبارز دادند.اکنون اين تابو هم شکست تا خواست های پناهجويان از زبان ديگران به گوش مقامات هالندی برسد،آنهم بعضاً مغرضانه و مزورانه.

گردهمايي روز پنجشنبه هفته پيش همچنان اهداف معييني را دربر داشت.انگيزه نخست، اعتراض پناهجويان به بي مبالاتي پارلمان و اداره آی.ان.دی ،نسبت به تقاضای قانوني آنها مبني بر مفاد مواد کنوانسيون ژنيو در رابطه به پناهنده گان ودر مجموع  رسانيدن ندای پناهجويان افغان به گوش کر پارلمان هالند وگوش شنوای مردم هالند، دوی ديگر تقسيم بندی پناهجويان به محلات زيست آنها،اين کاربخاطر آن صورت پذيرفت که در مواقع ضرورت تماس هميشه گي و منظم تأمين شده بتواند.

گزارشگر مشعل مي افزايد که روز پنجشنبه با آنکه آب و هوای سرد و باراني در "ميدان" حاکم بود،با آنهم پيش از ساعت 12 آمد آمد زنان،مردان ،جوانان و کودکان شروع گرديده و پس از آنکه آقای بهاوالدين به همراهي اعضای خانواده اش که شعار ها و پلاکاتها را با خود داشتند،از دور مشاهده گرديدند،تني چند از جوانان چابک، گونه های شعار را از آنها گرفته،ضمن مانده نباشيد شعارها را بيدرنگ به محلات مناسب آويختند.

در همين وقت آقای خوشه چين نويسنده مردمي با شيوه کاکه گي وعياری بسته يي از کتاب هايش تحت عنوان " خرمن خوشه ها" را با خود آورده وميخواست طور رايگان آنرا در ميان مظاهره چيان توزيع کند، گروپ مالي کميته تدارک سر وقت رسيده وخواهش نمود که کتاب در بدل پول عرضه گردد که پذيرفته شد واز مدرک فروش کتاب 150 يورو جمع آوری وبه گروپ مالي جهت تمويل برخي مصارف ضروری سپرده شد که ابتکار آقای رفيق نايب زی  و سهم آقای خوشه چين در اين مورد قابل ياد آوری ميباشد .

همزمان در هرگوشه "ميدان"احوالپرسي و در آغوش گرفتن يکديگر ادامه داشت.گويي سالهاست يکديگر را نديده اند.هريک جويای احوال ديگری بوده و از موضوعات مورد علاقه شان پرس و پال داشتند.

در همين هنگام وحيد جان صميم آواز خوان جوان،با استعداد و خوش صدای ما که مانند هميشه لطف کرده ، وسايل و سامان آلات تخنيکي اش را در دسترس مظاهره چيان قرار داده بود،بلندگوها را عيار ودر حين حال فوتوراپورتران  گران ارج احمد عزيزيار از تارنمای مشعل،آلکس وولف Alex Wolf و سوزانا ياگر Suzanne Jager  از تارنمای Verspres  که اکنون به چهره های آشنا و محبوب به همه پناهجويان مبدل گرديده اند،به عکاسي پرداخته و با بلند شدن صدای کمره های شان،گويي ناقوس ها به صدا آمده باشد.آنهاغيرمسقيم شروع شدن گردهمايي را به اشتراک کننده گان که هريک آنها با خيالات خودشان مصروف بوده و يا هم با دوستي سرگرم گفت و شنود صميمانه بودند، ارمغان دادند.

آقای صديق وفا معاون اول اتحاديه انجمن های افغانها در هالند پس از خوش آمديد و سخنان چند پيرامون کارهای انجام يافته در يکماه وقفه ميان مظاهرات وپيشکش نمودن اهداف مظاهره ،رشته سخن را به بانو شهيره داد.او که با شيوايي تمام اکنون به سخنگوی مظاهره چيان و چهره آشنا به همگان مبدل گرديده است،پس از ادای سلام و احترام به مظاهره چيان در بخشي از سخنانش به زبان هالندی چنين گفت :(( اينبار ما ستيژ خويش را نه به سوی پارلمان،بلکه به سوی مردم قرار ميدهيم.زيرا اعضای پارلمان با  وصف مظاهرات مسالمت آميز و دادخواهانه ما،با گوش های پت و چشمان بسته از کنار ما گذشته و کوچکترين توجهي به خواست های برحق ما نشان ندادند.آنها سوگمندانه اين را ثابت ساختند که دفاع از حقوق بشر در هالند به واژه زيبايي مي ماند که کاربرد عملي ندارد.از همين رو بهتر است از آنها رو گشتاند و به شهروندان مراجعه کرد.شهرونداني که خوشبختانه اکنون در نتيجه مظاهرات يکماهه ما ،به واقعيت "قانونمداری" مقامات آی.ان.دی و پارلمان هالند پي بردند.

هالندی ها علي رغم تلاش ها و فشار بخاطر کتمان واقعيت، اتهامات جعلي و پرونده سازی دروغين برای شمار زياد خدمتگذاران واقعي و ميهن پرستان اصيل کشورما به اتهام واهي "نقض حقوق بشر و جنايات جنگي"،اکنون به حقانيت راه پدران و مادران ما پي بردند.همبسته گي شانرا ابراز داشتند،سايت انترنتي به دفاع از ما ايجاد کردند،و اکنون برای جلب همياری مردم به جمع آوری امضأ ها برای گفتمان باز و ايجاد فشار بر پارلمان مي پردازند.بدون شک ديری نخواهد گذشت که همين وکلای کور و کر وادار گردند تا زير فشار عامه به بحث موضوع 1- اف در جلسه عمومي پارلمان بپردازند.آنوقت است که ناگزير خواهند شد به واقعيت ها گردن نهاده و دروغگويان رو سياه گردند.))

سپس آقای دکتر کيس هويزر رييس بنياد حقوقي قربانيان ادارات حقوقي و پوليس در هالند رشته سخن را بدست گرفته و در قسمتي از آن چنين گفت :(( ديروز من در دادگاه عالي هالند رفته بودم.در آنجا گفتم که ما خودرا ناجي حقوق بشر و يکي از حاميان تحقق آن در سراسر گيتي ميدانيم.اما در واقعيت امر خودما به ناقضين اصلي آن مبدل گشته و بر مردم و پناهجويان جفا روا ميداريم.شمايان بهترين نمونه و قربانيان اين برخورد سبکسرانه بشمار مي آييد.زيرا شما به اينجا پناه آورده ايد،در حالي که نه تنها به شما پناه داده نمي شود،بلکه مورد شکنجه و آزار فزيکي و رواني هم قرارمي گرديد.

من در دادگاه گفتم که چگونه آی.ان.دی، فيصله آنها را مبني بر خودداری از بازگشت اجباری پناهجويان افغان به کشورشان را نقض مي کند.شما بهتر ميدانيد که قونسلگری افغانستان پس از پيروزی در دادگاه عالي هالند،در برابر خودسری آی.ان.دی به تاريخ 25 سپتامبر سال روان،حکم آنرا بدست اورد که آی.ان.دی نمي تواند کسي را به اجبار به افغانستان بازگرداند.اما با دريغ که اکنون دو هموطن شما با جبر و زور به افغانستان اعزام گرديدند.

من هم در حالي که با بي باوری تمام به وکلای پارلمان ما نگريسته و از آنها روگردان هستم،همانگونه که بانو شريف گفت روی خود را به مردم کرده و مي گويم که من از بي قانوني شما خجالت مي کشم.

خانم البيرک و وزرای عدليه و خارجه هرچه زودتر به خود آييد و با سرنوشت شمار زياد پناهجويان بازی نکرده به قانونيت و فيصله محاکم سربگذاريد.

از شمايان تقاضا دارم که با هم باشيد،مبارزه کنيد و از حق تان دفاع نماييد.))

پس از آن آقای حميد همکار به زبان انگليسی روان صحبت نموده و در بخشي از آن گفت:(( مي خواهم خطاب به خانم البيرک بگويم که تصاميم دولت شما در زمينۀ پذيرش و برخورد با پناهجويان مخالف با تمام نورم های بين المللي است.آنچه دولت شما بمثابه يک دولت مدافع حقوق بشر در اروپا،در حق پناهجويان افغان انجام ميدهد مايهء شرمساری است .)) هنگامي که آقای همکار سخنراني مينمود،تصادفاً آقای Samsom Diederik عضو فرکسيون حزب کار در پارلمان از "ميدان" ميگذشت و خانم شهيره او رابه ديالوگ فراخوانده و تقاضا نمود تا حزب وی و در مجموع اعضای پارلمان به واقعيت تن داده و از موقف نظاره گر به يک ارگان قانونگذاری و مدافع حقوق موکلان شان مبدل گردند.

بعداً آقای جاويد صحبت نموده و در بخشي از ان چنين گفت:(( ما بازگشت اجباری هموطنان ما را به افغانستان تقبيح مي نماييم.شما مي خواهيد ما را با اين تهديدات بشکنيد.با صراحت و آواز رسا مي گويم که امکان ندارد.بايد واقعيت را پذيرفت و به بي قانوني نقطه پايان گذاشت.پيروزی با حق خواهد بود و روزی واقعيت جای خود را خواهد گرفت.

ما بدون شک زورق شکسته مانرا به ساحل نجات خواهيم رساند.))

آقای همايون فتاح ديگر سخنران مظاهره بود که از عدم قانونيت در «خانه قانون» انتقاد کرده و از آی.ان.دی خواست تا هرچه زودتر از برخورد سياسي دست کشيده و به قانونيت بپيوندد.وی در ادامه گفت ما بخاطر دستيابي به حقوق تلف شده ما صرف نظر از برف و باران،سردی و دوری مسافه راه به تظاهرات خود ادامه داده و توجه همه مردم هالند را به نقض حقوق حقه ما جلب خواهيم کرد.

بعداً آقای فيض شاه آغاسي صحبت نموده و خواست تجربه اش را در خصوص جلب همبسته گي هم ميهنان ما با مظاهره چيان بيان دارد.او در حالي که از کمک مادی و معنوی افغانهای مقيم شهر اپلدورن سپاسگزاری نمود،از سايرين تقاضا نمود تا کار او را تعميم بخشيده و به هموطنان مقيم شهرهای شان مراجعه و در مظاهرات ده  دسامبر همه را دعوت نمايند.

پس از او آقای ياور بامياني که برادرش حبيب بامياني در سال 2006 وادار به اخراج اجباری از هالند گرديده و در مسير شاهراه کابل – باميان به شهادت رسيده بود،صحبت نمود.وی در قسمتي از بيانيه اش گفت:(( کدام دولت از خود ارگانهای امنيتي ندارد،که ما بجرم خدمت در آن متهم هستيم.هرگاه مقامات هالند ميخواهد کاری کند ،اميد به سرمنشي ها و نماينده گان خاص ملل متحد در امور افغانستان مراجعه نموده و پرسان کند.يا اگر کفاره سال های جنگ سرد را وصول مي دارد،لطفاً به مقامات روسيه که حافظ منافع شوروی پيشين است مراجعه فرمايد.در غير آن بايد حق ما را پامال نکنند.))

آقای جاويد سياوش سخنران ديگر بود که توجه مظاهره چيان را به باريکي ها و خلاهايي که در راپور وزارت خارجه هالند وجود دارد،جلب نموده و از آنان خواست تا به وکلای شان در زمينه همکاری نمايند.به گفته او در هيچ گزارشي از فليپ آرماکورا نماينده فقيدسازمان حقوق بشر ملل متحد اشاره يي به نقض حقوق بشر و يا جنايات جنگي از سوی حاکميت جمهوری افغانستان نگرديده است.يا کارشناسان مسايل افغانستان که نقل قول های انها در گزارش وزارت خارجه به شکل وارونه انعکاس يافته و تحريف گرديده است،در زمينه چيزی نگفته اند.از همينرو گزارش وزارت خارجه ديگر پايه حقوقي ندارد.

پس از آنکه شعار های دفاع از حق و حقيقت از سوی اشتراک کننده گان سر داده شد و انعکاس آن در فضای "ميدان" پيچيد،آقای وفا يکبار ديگر مايک را گرفته ،ضمن سپاس و امتنان از اشتراک همه و بويژه آنعده از هم ميهنان ما که بخاطر همبسته گي با پناهجويان تشريف آورده بودند، طور جداگانه وبرجسته از بزرگان و شخصيتهای دلسوز شهر اپلدورن که با گرفتن سرويس و کميت قابل ملاحظه اشتراک ورزيده اند ياد آور گرديده واز افغانهای ساير شهر ها وشهرک های مقيم هالند تقاضا نمود تا بااستفاده از الگوی اپلدورن سعي نمايند تا با سهم گيری فعال در گردهمايي تاريخ 10 دسامبر  کار زار تظاهرات اعتراضي ودفاع حقوقي ومسالمت آميز از پناهجويان افغان را گرم و گرمتر نگهدارند، وی با همين آرزومندی پايان مظاهره را اعلام کرد.

 

علاقه مندان مي توانند فوتوها و فلم کوتاه مظاهره را که توسط احمدعزيزيار فوتو راپورتر مشعل تهيه گرديده است در آدرس زير مشاهده نمايند.

  

دن هاگ 2008-11-27


December 1st, 2008


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها