دموكراسي
يحيي دبير يحيي دبير

 
 

كنون دموكراسي بنام شده بلاي جان ما
ملك وخانه خود ما سالها شده زندان ما
پاي ناتو و"سيا" رسدبه هركنج وهركنار
ديگرشده تروريست والقاعده عنوان ما
حرم ملك وخانه مابوديكسربدست اجنبي
دخالت بود زالف ويا بهركيف وكان ما
سالها زدندشبيخون به هرخانه وكاشانه
نتايج ديگرنه، جزتلفات طفل وپيروجوان ما
كجاشدآن رهبران طالب،تروروالقاعده ؟
تاكه آشكارشودبرهمگان اين رازنهان ما
"گويند كه هيچ گربه نگيردازبرخداموش"
الحق بجاباشدبرانگريزوامريكه زمان ما
خودنطفه اهريمنان گذاشتندبه دالروكلدار
ساليان سال دور، اندرسرزمين ومكان ما
غربي وهم شرقي بوده همدست شياطين
برتباهي ما هم درگذشته دوروياالآن ما
دبير نكند ديگرباوربراين همه اغواوفريب
ازماگفتن چندنكته، ديگربداندنكته دان ما

 
هالند ٢٠١٣/١٢/٢٣

سياف ما

سياف ما پروفيسور بنام باروش.وهابى ما
سوگند خورده بازهم آى اس آى پاكستانى ما
باچنين ريش دراز ،ابا وقبا هم لنگى خود
مگرنكرده غصب زمينهاى هموطناى پغمانى ما؟
جنگ كابل راتابه ابد هيچكس نتوان برداز ياد
مگراين آقا نبودست قاتل همشهريان كابلى ما؟
درايامى جهاد بودبيش بااعراب دوست وبرادر
مگرندادست بزنى برآنان دخترك هاى افغانى ما؟
بركسب قدرت ،شهرت وشان وياكه چوكى ومقام
مگردست كوتاه داشته برچوروچپاول دارايي ما؟
با اينهمه مال منال ، دارايي ،ثروت وزمين
مگرداشته ذره اى خير و كمك براطفال خيابانى ما؟
ياكه زند زنگ اسلام برسينه كه گوىا يگانه باشد
مگرتا كنون كردست آباد مسجدكى برآبادى ما؟
كنون است كانديد ما بااميروقافله سالاران ديگر
مگرازين قافله سالاران است انتظار ترقى ما؟
دهندكنون به مردم صدهاوعده ونويدبرمرام خويش
مگر"سرمه آزموده"بازآزمودن نباشد سبب پشيماني ما؟
واى مردم،ازخواب غفلت برخيزيدوهوشيارشويد
مگراينها همه دردوالم است ياكه قصه پردازى ما؟
دبيراين وطن برنيروى جوان،افكارعالى داردنياز
تاكه شودمسبب رشدوترقى،پيشرفت وتعالى ما

يحيي دبير
٢٠١٣/١٢/٢٧


   
 
 اي عزيزان

اي عزيزان بياييد يك كارديگرميكنيم
               وين فكروانديشه خودرازيروزبرميكنيم
ميگذريم ازكينه وبغض، تفاوت وتضاد
                  احترام برحقوق همديگربرابرميكنيم
ظلم وستم ،جوروبيدادراديگركنيم بس
              زين پس ترحم برمسلمان وكافرميكنيم 
ازجهل وظلمت،بيسوادي كنيم پرهيز
                علم ودانش راهركجادايم سپرميكنيم
برآبادي وعمران، ترقي وتعالي وطن
               صرف مغزوفكر،قوت بازووكمرميكنيم
تاكنون انچه شده خوب وبدازمن وتو
            خط بطلان وزدشمنيهاصرف نظرميكنم
دردمن،دردتو،شادي من، شادي تو
               بعدخودرا ازحال يكديگرباخبرميكنيم
دبيرگرچنين ياروياورباشدوين ملت ما
            به يقين اوضاع بدخودرابه وبهترميكنيم

 
٢٠١٣/١٢/٢٢December 27th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان