جادوگران...
جعفر مرزوقی (برزین آذرمهر) جعفر مرزوقی (برزین آذرمهر)


 
جادوگران شب

با تیک تا ک  تیره ی تردید
 
می دمند

هول و هراس و

                     واهمه

                          اندر فلوت روز ...

غافل ز زنگ عقربه ی سرخ

                                 که در رسد
                       
با قهقه بلند خورشید

                     به هنگام !


 


December 26th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان