كابينه ى ما
يحيي دبير يحيي دبير

 

دركابينه ى مابرانتخاب وزير هميشه قطع رجالى بود
ياكه درين ده سال واندى شخص وزير جهادى بود
يك شخص هم وزير داخله ياخارجه،قاچاق ومواد مخدر
مرحبابرديپلومهاى شش ودوازده كه چقدرباكلاس عالى بود
كسى ديگر هم دفاع هم داخله وسرحدات ازاول تابه آخير
پندارى كه درين ده سال ازپدروپدركلان سرقفلى بود
ياكه دورانى از يك وزارت تبديل به وزارت ديگرگردند
ياكه ماه ها وسال چوكى وزارت بايد خالى بود
آن وزيرنابكارگرزيكى ازين وزارتخانه ها دورشود
شودمشاورارشد رييس دولت ، تابه اخيريارجانى بود
اختلاس ورشوه وزيران اين كابينه چنان باب شده
رقابت ميان شان نه به هزار ،بلكه مليونى بود
اداره خودفساد ،ارتشأ ضدفسادباهمه اين تشكيل خود
سال ها فقط صرف محاسبه اختلاس اندرسرگردانى بود
گرپدر رسد برمقام بالاترو،شوداز چوكى وزارتش دور
پسرنشيند بجاى پدرزانكه وزارت دايم ارث وميراثى بود
كس نديدست درين ده سال واندبركرسى اين وزارخانه ها
يك وزيربيطرف،بامسلك،بجزجهادى ويابرجهادى بود
مرحبا بركرزى ووين تشكيل وزيران كابينه ودولت وى
كه نه بر خدمت مردم ،بلكه بواقع يك شركت سهامى بود
دبيربيند برحال اين ملت شكم گرسنه ى برهنه پا
كه چه جوروظلم ،چوروچپاول درين عصردموكراسى بود

 
٢٠١٣/١٢/٢٨


 


December 28th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان