!کاشکی
الحاج الھام الدین قیام الحاج الھام الدین قیام

 
خدای بنده پیدادی،دانسان په څیر
چاژوندته اړکړی،دحیوان په څیر؟
 
کاشکی په انسان،دانسان مینه وای
یوانسان وای بل ته،دجانان په څیر
 
کاشکی دانسان سره نفرت نه وای
مینه دانسان وای،دایمان په څیر
 
ھیڅ خودخواھي نه وای دانسان سره
ھرچا،بل بللئ سم دځان په څیر
 
کاشکی انسانیت،په ھرانسان کی وای
نه وای ھیڅ انسان ھم دشیطان په څیر
 
دومره دژوند،لوی توپیرھرګزنه وای
نه وای انساني ژوند،دارمان په څیر
 
ھرچاته،ژوندون قیامه ښکلئ وای
نه وای داجھان،دسترزندان په څیر
 
 

November 13th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان