اغیارِوطن
فروغ ازلندن فروغ ازلندن


ا غیارِوطن هرگزهمکارنخواهندشد

برخاکِ وطن غم ازدستیارنخواهندشد

آنجمله که خونخوارند،پیمانه زخون دارند

هرچندکه مینوشند،سرشارنخواهندشد

ازخونِ کسان مستند،دایم قدح بَردستند

برتوسنِ نفسِ خود،افسارنخواهندشد

طغیانگرِعُصیاناند، دایم زِپیِجاناند

رسوایِ جهان بوده، هربارنخواهندشد

قُلاش و جنایتکار ،درگرمی این بازار

ازدالر و ازکلداربیزارنخواهندشد

این باندِنفاق پیشه،بااین سرواندیشه

چون قاتل و جانی اند،ابرارنخواهندشد

دایم زِوطن گویند، هرجابتکاپواند

ازصدق وصفاهرگزپُربارنخواهندشد

شیران همه خونخوارند،هرچندقفس دارند

دست و دهنِ سُرخ اند،اقرارنخواهندشد

تاهست نظامشان،چرخ هست بکامِشان

تشویش نمیدارند،بردارنخواهندشد

گرظاهرخودهارابانورفروغ بخشند

ظُلمت کده ای دلرا،انوارنخواهندشد

          16/01/2013 

  باتقدیم احترام  

 

                

       شیره ای چرس وب نگ

سنگ و کلوخِ میهنم،دادزندزِرَنگتان

وای بحالِ ملتی،گشته اسیرِچنگتان

آه وفغانِ هریکی،تابَفلک رسیده است

ازچه اثرنمیکند،دردلِهم چوسنگتان

ساقی دُشمنان مریز؟تخمِ نفاق بجام ما

زآنکه تمامِ جامها،پُرشده ازشرنگتان

خانه و منزلم خراب،سینه مرا شده کباب

چندشویم دربدر؟جمله زدستِ جنگتان

زندگی استیکدودَم،برتووفانمیکند

مرگ بخویش میکشد،یک دمی بیدرنگتان

ظُلم وستم رهانما،صاحبِ مال وزرشدی

سیرمگرنمیشود؟دیده این َحسوتنگِتان

شرم و حیاپیشه کُن،عزت و آبر و نماند

نام کشیده هرکجا،شیرهٔچرس و بنگتان

شمله و اعتبارکو؟ نامخوشِدیارکو؟

ملتِ باوقار کو؟ وای بهحالِ ننگتان

ازچه فروغ سالها،ترکِ دیارنموده است

تاکه نبیند رویِ آنمردکِ دنگدنگِتان

           18/01/2013

  

 


              
کُشته میشویم

شدسالهابنام ِخداکُشته میشویم

بی جُرم و بیگنه همه جا کشته میشویم

ازدستِ دُشمنانِ خدا و رسُولِ آن

باصدهزارجور و جفاکُشته میشویم

تخمِ نفاق و دُشمنی اندرمیانِ ماست

بادستِ خودبه تیغ بلاکُشته میشویم

خوددستیارِظالم و بیگانه گشتهایم

باامرِسُرخ یاکه سیاکُشته میشویم

گاهی بنام ِمذهب وگه دین میکُشند

گاهی بدونِ چون وچراکُشته میشویم

برخی بزیرآتش و خُمپاره کُشته شد

درانتحاربیسر و پاکُشته میشویم

مغزِسلیم کجاست؟که درقتلِ هریکی

فکری نماید،این همه ماکُشته میشویم

باانتحارخویش بخون میکشندهمه

گویندکه مابحُکمِ قضاکُشته میشویم

آه و فغان و ناله جهانگیرشدفروغ

چون بلبلان بَشورونواکُشته میشویم

            15/01/2013

  

 


January 20th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان