سردوخاموش
فروغ از لندن فروغ از لندن


 
مرا دردیست پنهان سردو خاموش

که سوزاند دل وجان سردو خاموش

کجا گفت آن رسولِ پاک طینت

مُسلمان بامُسلمان سردوخاموش

چرا ؟ این کافر و آن نا مُسلمان

کُشد اولادِ انسان سردو خاموش

زدستِ ظلم و از دستِ ستمگر

وطن گردیده و یران سردو خاموش

درین برف باری و فصلِ زمستان

تمامِ مُلکِ افغان سردو خاموش

یتیم و بی نوا در هر کجا هست

بسی بی آب وبی نان سردوخاموش

گذشتن کی شود از کوهِ سالنگ

زکابل تا به پروان سردوخاموش

سیدخیل وشمالی یخ جوش است

زپنجشیرتابدخشان سردوخاموش

زسالنگ شِکوه ها بسیار دارند

یکاولنگ تا بَخنجان سردوخاموش

پلخمری،مکانِ زن ستیز است

فضای هردو بغلان سردوخاموش

به کندز موجی از قتل و جنایت

همه مردم پریشان سردوخاموش

به تخار آه و اشک وناله هرجاست

زِرُستاق تا کلفگان سردوخاموش

گذشتم من زدشتِ خوجه الوان

رُباتک تاسمنگان سردوخاموش

سفر بر سُویِ بلخِ باستان شد

هوایِ تاشقرغان سردوخاموش

دلِ مولا علی پُـر خون دیدم

مزارِشاهِ مردان سردوخاموش

وطن را کربلا کردند حُسین جان 

یزیدِ نا مُسلمان سردوخاموش

تجاوز برزن و طفل است هر روز

مگرحُکام جوزجان سردوخاموش

زدستِ سردی، وجدان یخ گرفته

زِمسؤلین وجدان سردوخاموش

تروریستان همه دهشت فزا اند

تروریستان ایران سردوخاموش

جنوبِ کشورم درخون غرق است

بَدل صدداغِ حرمان سردوخاموش

زِ غور و غوریان چیزی نه گفتند

هرات درگیرِتوفان سردوخاموش

خدا یا بَختِ ظالم سرنگون ساز

ورا گردیده ایمان سردوخاموش

بنال ای«فضل»که میبالم بنامت

کنی هردرد درمان سردوخاموش

فروغ از شکوه هر گز دست ندارد

که تا گردد ورا جان سردوخاموش

       27/12/2012

این سروده به استقبال سروده ای استاد معظم وشاعر تونا وقابل قدر و

افتخارکشورم جناب استاد فضل الحق «فضل»تحت عنوان(دلم ازهجرِیاران سردوخاموش) سروده شد

با احترام


December 30th, 2012


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان