بعزمِ کویِ یار
فروغ از لندن فروغ از لندن


بِگو بر دل بحالِ خود نظرکُن
غمِ این زندگی از سر بدر کن
درین غُربت سرا آخر بمیری
طریقِ زندگانی را دگر کن
گذار از صبر،بَرهر زَخم مرحم
غم و رَنجِ خودت را بی اثر کُن
برویِ دوستان در هر کجا خند
شرنگِ دشمنانت را شکر کُن
نمودند روزگارت تیره و تار
شبانِ تیره روزی ها سحر کن
بهر اِسم و بهر رَسمی که باشد
زبحرِ رَنج وغمهایت گذر کُن
 بتارِ زُلفِ یار خود را درآویز
خودت تسلیمی ذاتِ دادگر کُن
بعزم کویِ  یار بربند کمر را
بقصدِ وصل آن بسته کمر کُن
فروغ کاروانِ خویش میباش
به سویِ منزلِ جانان سفر کُن
         26/5/2023
 باتقدیم احترام
 
    حدیث عشق
نگارا بارها شد از بَرت خونِ جگر رفتم
زِدل خونابه بر چشم نازنینم،گونه تر رفتم
اُمیدی داشتم بَردرد،درمان میشوی آخر
به دردِ بیدوا درمانده و درمانده تر رفتم
زِسودایِ مُحبت سودِ ما خونِ جگرگردید
زِکویِ نامرادی هایِ خود با چشمِ تر رفتم
چوعزمِ کویِ اوبنموده بودم پا و سر داشتم
نمودم جان فدایش ازبرایِ ترکِ سر رفتم
رموزِعشق بازی را ندانسته چه بَد کردم
که دربازارِ عُشا ق بی متاع و بیگُهر رفتم
بهر جایِ که رفتم از فراقش ناله سر دادم
بدنبالِ  بُتی  شوخی ستمگر در بَدر رفتم
شبان گاه  تاسحر از فرقتِ هجران نالیدم
نسیمِ صبح را دامن گرفته هر سحر رفتم
زِاغیارو رقیبِ هرزه گو،هرگز نتر سیدم
قبولِ هر خطر بنموده دایم بی سپر رفتم
چوصیدِ بیپروبالی بهر دامی زدم خود را
شکستن بال وپر درهرکجا،بیبال وپَر رفتم
نوایِ یار  سر دادم  حدیث عشق  بَرخواندم
زِشهر آواره گردیدم  بهرکوه و کمر رفتم
به اُمیدی که رویی  پُر فروغ یار را بینم
بَجمعِ خوبرویان دایما بی شورو شر رفتم
     
       27/5/2013
 
       بساطِ خود سری
دلم بیادِ وطن سال هاست بیتاب است
بیادِ مادرِمیهن دوچشم بیخواب است
به فرد فردِ از آن آستان هزار سلام
تمامِ هموطنان دانه هایِ نایاب است
قسم به آنکه مرا آفرید دروغ  نبوَد
که دیده ازغم میهن مُدام پُرآب است
به ناخدایِ هـمان کشتی شکسته بگو
که وقتِ لنگروفکرِبحالِ غرقاب است
زِخود خواهی وطن را، بَخون افگندی
تلاشِ صلحِ تومانندِ نقشِ  برآب است
مخوان برادرِ خود دشمنانِ میهن را
پدربِکُشت پسررا که نام سُحراب است
بساطِ خود سریِ این نظام را بَرچین
سپارکاربه اهلش،نه آنکه احباب است
ثباتِ مملکت و نظم  مِی  توان آورد
بدستِ اهلِ خرد گر تمامِ اسباب است
شبانِ تار توانی که  قصدِ منزل کرد
اگر چراغ  ترا یا فروغ مهتاب است
          25/5/2013
 
 

May 29th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان