عزم
یونس عثمانی یونس عثمانی

                        
مجسمه های خوفناک را
که درذهن خود تراشیده ام(۱)
هیکل های زشت و معیوب را
که خودم آفریده ام
وخودم ازآن ها  میترسم
نابود می کنم
دیوار های ضخیم را
که در دورادور خود کشیده ام
برج ها و باره هایی بلندرا که
نمی گذارند ام آن طرف را ببینم
از تهداب بر می کنم
سنگخانه ای دل را
که سرد و تاریک است
وآفتاب درآن نمی تابد
ویران می کنم
در جای آن بنیادی نو در می اندازم
بنایی نو از شیشه آباد می کنم
و از پنجرهٔ آن  
به کوچهٔ همسایه نگاه می کنم

(۱)ـ عادات و صفات بد

May 4th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان