مردِ سفاک
فروغ ازلندن فروغ ازلندن


از فنا گردیده ایم هست،بازمگردیم هلاک
ازهلاکت زندگی جاوید میگردد چه باک
آنکه روح خود به خاکِ ما دمید آدم شدیم
تا به محشر باز پوشد، آبرویِ ما به خاک
حرصِ دنیا یی کشانید هر یکی در راهِ بَد
رنجِ  دنیا عاقبت بنمود هریک سینه چاک
زندگی جایی مُحبت ،دوستی و همدلیست
جُزمُحبت، در بغاوت ها ندارید،اشتراک
از شرنگِ دُشمنی ها جامِ خود میدارتهی
کُن لبالب جامرا زان شربتِ رگهایِ تاک
پیش ازآنکه دست باخون دگر داری حنا
یاد آور میروی آخر تو هم در آن مغاک
ازچه رو باخونِ مردم خوانِ خودآراستی
تابکی برجانِ این مردم تویی مارِضحاک
شُکرِخالق را نما هردم زجان ودل فروغ
چون نبودی بیخود وبدکاره و مردِ سفاک
                2/4/2013
  باتقدیم احترام
 
             مُشتاق دیدار
ازگلابِ سُرخ زیباتردورُخسار تواست
ازشکرشیرین دایم حرف وگفتارِتواست
لعل ها گردد خجل پیش دو لعلِ نازکت
شرمسارنرگس بنزدِ چشمِ بیدار تواست
بلبل ارنالد،ندارد شکوه ازگل های باغ
زارنالی بلبلان ازهرخس وخارِ تواست
دردلم جُزعشق بهردردوغم جایی نماند
خانهٔ عشقم مدام بردستِ معمارِ تواست
گر به ظاهر زنده ام اما شهیدِ عشق تو
عاشق بیچاره هرجایست بیمار تو است
گرچه منصورنیستم اما براهت سردهم
هرسرِ منصور وار شایستهٔ دارِ تواست
زاهد ار بهرِ بهشتی گوشهٔ کرد اختیار
این گدایِ درگهت مشتاق دیدارتواست
ازتجلی فروغ ات دل مرا لبریز دار
این جهانِ ما سراسر پُرزِانوارِتو است
         01/5/2013
 باتقدیم احترام
 

May 5th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان