آذین
مسعود حداد مسعود حداد

 

درخت باغ میهن را بی ثمرکرده فساد

باغبان بالهوس را،کـوروکرکرده فسـاد

ملـتٍپا برهــنه، در جستجوی لقـمه نان

خـانۀ دزدان را پرسـیم وزر کرده فسـاد

در پیکر جُهال ببیـنید، جــامۀ قــضات را

زین توسن راکنون،آذین خرکرده فساد

یاددارم یک زمانی،عدل وقانون داشتیم

با تأسـف ، عدل رازیروزبر کـرده فسـاد

 درفساد،افغان ستان درراس جدول جاگرفت

این چنین درملک ما، شوروشرکرده فساد

حکم آیات الاهی در کتاب حـق چــه شــد؟

یا که این احکام را، بی اثــر کــرده فسـاد؟

هرچه فاسد گشت باید زایلش ساخت ازوجود

اززوالــش مفسـدین را با خــبر کرده فساد

 حق ستانی گرنمائی حداد وارچکش بکُوب

ورنه میکوبد ترا بر فرق سر کرده فســاد

27 فبروری 2013


March 3rd, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان