ازدهانِ قندِ ماست
فروغ از لندن فروغ از لندن

  
سال ها شد باغم و دردوالم پیوندِ ماست
هریکی درفکرِ مکروحیله وترفندِ ماست
مُرغ بی بال و پریم در قیدِ صیادِ زمان
گوشهٔ کُنجِ قفس زندان و قیدو بندِ ماست
اشکِ شادی را نبیند کس بچشمِ ما دگر
ناله هایِ سوزناک همسایهٔ لبخندِ ماست
کوله بارِبُغض نتوانست بگیرد راهِ اشک
شاد بینم هریکی را مایهٔ خورسندِ ماست
هرغزل کز خامه می آید برون داند همه
این شرنگِ تلخ کامی ازدهانِ قندِ ماست
قیمتِ خرموره وگوهر،یکی شد نزدِعام 
درشناختِ بهترینها هرکجایی فندِ ماست
بارهاخورده فریبِ دشمنانِ رنگ رنگ
درسِ عبرت گرنمیگیریم دایم پندِ ماست
ازچه روبردست وپای ما زدند زنجیرها
زانکه این نَفّسِ اَمّاره سالها دربندِ ماست
رشوه خواروفاسق وغارتگرانِ آن دیار
روسیاهِ هردوعالم بوده وریشخندِ ماست
پاسِ همدیگر بدانید هموطن در هر کجا
زیورِدستِ فروغ اینخامهٔ نیم بندِ ماست
           21/8/2013
   باتقدیم احترام

August 21st, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان