مُستزاد
فروغ ازلندن فروغ ازلندن


هرکسی اشغالگرانرا دوست میداند خطاست
             مردمِ ما زیرِپاست
فرقِ اشغالگر زِروس وآمریکایی کارِماست
            مردمِ ما زیرِپاست
سرزمین کاو درآن چهل کشورِ بیگانه است
            صاحبِ سامانه است
خویشرا آزاد خواندن بهرِ هر یک ناسزاست
             مردمِ ما زیرپاست
ازچه رواشغالگران را دسته بندی کرده ای
             خودپسندی کرده ای
ازکُجا؟ فرقی دراین اشغالگرانی نا خداست
              مردمِ ما زیرِپاست
از غلامی تُخمی کین و فتنه هر جا کاشتی
             حاصلی برداشتی
جنگ وکُتتشاردایما دردینِ احمد نارواست
             مردم ما زیرپاست
سال ها شد آتشی در مُلکِ خود افروختی
             میهنی را سوختی
هرتجاوز را بخاکِ ما زِکشور رهمناست
             مردم ما زیرپاست
کشتی خوشبختی هردم رَهـسپارِ بحرِخون
              ناخدا دارد جنون
موج ها طوفانی وساحل نمیدانیم کجاست
              مردمِ ما زیرپاست
ظُلم و بیداد وستم در هر کجا گردید روا
              هرطرف جوروجفا
این همه اعمال، ناجایز به نزدِ کبریاست
               مردمِ ما زیرپاست
ازفساد ورشوه وچورو چپاول گپ مَزن
                تا توانی خَپ بِزن
هرجوان ما بچرس و،یا بتریاک مبتلاست
              مردمِ ما زیرپاست
داد و فریاد از یتیمان می رسد بر آسمان
              نشنوند شوروفغان
هرطرف آهیِ یتیم و ناله از هر بینواست
               مردمِ ما زیرپاست
تا بکی بر نفعِ هر بیگانه  ما را می کُشند
              ازجنایت سرخوشند
ازفروغ خونها هر جاده همرنگِ حِناست
               مردمِ ما زیرپاست
              26/4/2013
         باتقدیم احترام

April 28th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان