آتش غم
نوشته : نذیر ظفر نوشته : نذیر ظفر

    13/3103

 

وای کـــه ازآه تـــــنم در گرفت

حرف نگــــفتم سخنم در گرفت

از عمـــــــل و کردهء اخوان بد

خانه و ده و وطــــنم در گرفت

شعلهء آتش هــــمه جا پهــن شد

سروو سمن در چمنم در گر فت

نطفهء تر سا چـــه شرارت فگند

کز شررش انجــــمنم در گر فت

شیخ زد عمـــــــامه بروی زمین

گفت: به مسجد چـــپنم درگرفت

جامه دریدم ز غــــمی این وطن

زآتش آن پیر هــــنم  در گرفت

 

 حکایت پولیس قهر مان و دستگیری انتحاری     13/31/03

 

شنیدم که در کابــــل ای غمگسار

یکی طالبــــــی کرده بـــود انتحار

از آن پیشـتر کاین لعیـــن جان دهد

به دوزخ تنــــش را شــــــتابان دهد

همی خواست تا در محفلی مردمان

رود انتحـــــــــــــاری کـند بی گمان

پو لیسی وفا دار میهــــــــــنپر ست

جوانی پر از غیرت و چیره دست

به دنــــبال طالب بــــــــشد رهسپار

که شاید کنــــد دفــــــــــع از انتحار

چو طالب ازیـــن امـــــــــر آگاه شد

دویـــــدن گر فت مــــثل چار پاه شد

همـــــــی خواست در بین مردم رود

در آنــــــــــجا مقیمء جـــــــهنم شود

پولیس از عقـــــب شد به او حمله ور

گر فتـــــش به آغوش آن شــــــــیر نر

ولی طالبــــــی نا کــــــــــس و نا بکار 

سوچ کرد و خود را نمــــــــــود انفجار

پولیس جـــــوان شد به همــــــــت شهید

ولی نــــــعش طالب به هر ســـــو پرید

پولیــــــس بچــــــــهء کار دان و غـــیور

ســـــــرا پا پر از غـــــــیرت و از شعور

براه وطـــــــــندار جـــــــان را ســـــــپرد

به مـــــهر وطــــــن قـــــــــهر مانی بـبرد 

شنــــــــیدم ز شخصـــــی موءسق ؛ سخن

که میگـــــــفت این قصـــــــــــه در انجمن

پس از مــــرگ این قهـــــــــــــر مان وطن

نــــبودی ورا پــــــــول دفــــــــن و کــــفن

نه دو لــــــــت به او حــــکم امـــــــداد کرد

نـــــــه از قـــــــــــهر مانی او یـــــــــاد کرد

غریــــــب بچــــــه با فقــــــر در خاک رفت

به دار الابـــــــــــــقا ســــــــتره و پاک رفت

زن و بچـــــــــه اش مفــــــــــلس و دربـــــدر

به هر دفــــــتری مــــی زد از غــــــــصه سر

یکـــــــی همـــــدل و همـــــنوایـــــــــش نبود

بـــــــــــه درد و غریبــــــی دوایــــــــش نبود

به هر دفــــــتری داشـــــــــــــت آه و فغان

تــــــــضرع همــــــــــی کرد در هر مکان

به دادش نیــــــــا مد یکــــــــــــــــــی دادگر

گذشـــــــت از وثیـــــــقه؛ به چشـــــــــمان تر

 


April 3rd, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان