آرزوی عید
نوشته نذیر ظفر نوشته نذیر ظفر

  (طنز) و عیدی بدوستان  13/15/10

عید است و نقل و کلچه و سیمیانم آرزوست

یک چـــــای داغ با دو سه مهمانم آرزوست

شوربای تند و تــیز بخواهم به وقت چا شت

نان ی تنوری قــورمه ی بادنجانم آرزوست

قر بانی گر کنــــــــــــــم بروم جــا نب نخاس

گو سفند چــــــاق و دنبه ی لر زانم آرزوست

از بهر طفـــلی کوچـــک و معصوم این وطن

بوت و جــراب و پـــیرهن و تنبانم آرزوست

اعیاد تا شود همــــه بی جنگ و قتل و خون

محوی وجــود ی طــالب ی نا دانم آرزوست

در فـــــــــــکر باده نوشــــی و پیمانه نیستم

تنبا کو و چـــــــــــــلم ز شبر غانم آرزوست

یار ی نظـــــــــیف و موی سیاه و حنا بکف

قدی بـــــــلند و سر مه به چشمانم آرزوست

عیـــــــــــدت مبارک ای بتی زیبای خوشنما

یک بوســــه ی ز روی تو بستانم آرزوست

شعرم به ذوق پیر کهـــــنسال و شیخ نیست

تــــــــــقدیری از زبان ی جوانانم آرزوست

 

 


October 20th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان