آزادی
انجنېر ظهورالدين اندېش انجنېر ظهورالدين اندېش

دافغانستان دخلکو دملي ازادي بځښونکي انقلاب دکاليزې پر تړاو تا سو اودنړۍ ټولو خلکو ته مبارکي وړاندې کوم اوددی تاريخي ورځې په وېاړ دا شعر تا سو ته ډالۍ کوم ٠


تندرشو برېښنا شوه ما تولو دغارت سره
وئی ښودله توره دنړۍ تورې بلا لره
جوړشول غورځنګونه تېرېو پر کو څو باندې
وئی تړلۍ لېاری دپردېو ېر غلو لره
وئی ښوده انسان ته نوۍ ژوند دولولو سره
مات ئی ځنځيرونه کړل دتېرو زمانو لره
ورئی کړل لاسونه ددوستۍ زحمتکشانوته 
جوړ ئی کړ ماتم پر لو ټما رنو ددنېا لره
اوس ئی تپوس مه کړه اسمانونه ئی فتحه کړي دي
ستر ښا مار ئی وسېځه دخپلو ارمانو لره
پلن ئی کړ پر مځکه ښخوي ئی حوصېلو سره
سرې وينې نثار کړې د نړۍ ټول پر ګنو لره
داراته برېښېږي ابدالي که شا ه امان ښکاري
خپل غېرت ئی وښود دتاريخ ټو لو دورو لره
ژوند ئی دی ګټلۍ جوړه وي ئی تا کتيکو سره
ورو ، ورو قدم ږدي بېا د فردوس جنت خوندو لره
مينه برېالۍ شوه ، غارتګرو ته ئی رخصت ورکړ
ښکاري ادم خان ، امان ددی نړۍ بچو لره
ويانا
٢٨٠٥٠١٣٩٢د

 


August 20th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان