آمد بیاد
محمد اسحاق ثنا محمد اسحاق ثنا

 

دوش در فکرخیالم کشورم آمد بیاد

صحنه ای ویرانی دوربرم آمد بیاد

جایگاه علم ودانش مامن دانشوران

کابل با رنگ و بو  خوش منظرم آمد بیاد 

موج میزد لاله با خون جگر دردشت ها

جوش خون در جاده  و در معبرم آمد بیاد 

دیدم اینجا صلح و آرامی اوج اعتلا

کشور خوار و ذلیل و ابترم آمد به بیاد

دوش اشکم جاری و آمد به رخ بی اختیار

حالت طفل یتیم کشورم آمد بیاد

خواستم از غصه ای دوران کمی یابم قرار

دل تپد در سینه رنج دگرم آمد بیاد

سوختم در داغ حسرت در دیار بیکسی

ای "ثنا" هر لحظه ام بوم وبرم آمد بیاد

 

دوشنبه 14-1-2013

ونکوور کانادا

 


January 15th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان