از عمق زمین و یا فضا آمده‌ام ؟
مختار تاجزی مختار تاجزی

واقف نه‌ شدم که از کجا آمده‌ام ؟

از عمق زمین و یا فضا آمده‌ام ؟

آنکس که مرا سرشت ، خودش کی‌ داند

کز‌ دست قَدَر و یا قضا آمده ام

###

غافل نشوی که فصل سردت خیزد
 
در باغ امید خزان زردت خیزد
 
پیمانه بزن که عمر تکرار نشود
 
تا پلک بزنی غبار و گردت خیزد
 
###
 
ارزش که نداشت چرا بمن جان دادی ؟
 
افسار سرشت به‌‌‌ دست شیطان دادی
 
باغ و چمن و تگرگ بکردی آتش
 
وندر همه عمر فقط یکی نان دادی
 
###
 
هر کسی که فکر میکند که من کفر می‌گویم اشتباه میکند .
 
اگر تقدیر بد را تو نوشتی
 
گل‌ آدم برای چی‌ سرشتی ؟
 
تمرد می‌کنم از امر و نهی ات
 
روم دوزخ که تو اندر بهشتی
 
 September 24th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان