از یاد رفته
نوشته نذیر ظفر نوشته نذیر ظفر

            13/26/03 ورجینیا – امریکا

 

در پیش دوست مردهء از یاد رفته ام

خاک مزارکهـــــــنهء بر باد رفته ام

از جور آن طلیعه ء شیرین دلفریب

در بیستون غصه چو فر هاد رفته ام

من از قــــفس شکایت بیجا نمی کنم

با پای خویـــش جانب صیاد رفته ام

نامی نگشته ام ز فضایل درین محیط

نا چار در مفــــــــاخر اجداد رفته ام

دلبستهء سراب چو لب تشنه گان شدم

با عرض و داد جانـــب بیداد رفته ام

آواز نا شـنیده باشــــــم به گوش غیر

من از گلوی غصه چو فر یاد رفته ام

 

 

 

 

 


March 28th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان