ازمُلکِ افغانم مپُرس
جوهر جوهر

احوال  شوخِ  نازنین  از  چشمِ  گریانم  مپُرس

از  یارِ  بی  پروای  دل  پاس  نمکدانم  مپُرسحقا که از درمانده گی،  دارم  بدل  شرمنده گی

در  گیر و دارِ زنده گی ،از آبِ  حیوانم مپُرساز خود بمن بیگانه شد، اهل سخن زولانه شد

کشور مرا ویرانه شد، از این و ازآنم  مپُرسدر کشمکش های وطن سر ها بزیرِ خاک رفت

ازهرچه  پُرسان میکنی،ازملکِ وافغانم مپُرسروبا چو شیرِ مست شدبا دشمنان همدست شد

مس و طلایم  جست شد،از مردِ میدانم مپُرسصد ها  بلا  از  آسمان ،آید  به  فرقم  ناگاهان

 سیلاب اگرجاری شودازبلخ وجوزجانم مپُرسآهنگِ   مستی  سر کنم، گوشِ فلک را کر کنم

سازم  سیاه روزت  فلک،از آه و افغانم مپُرس


یاری اگربختم  کند، مِهرت  ز دل خواهم کشید

حالا  مریضِ بسترم ،از درد و درمانم  مپُرساین   دشمنانِ  داخلی، وان   دوستانِ  خارجی

یکجا کند روزم  سیاه ،از خانه ویرانم  مپُرساز لاله  زارِ سینه ام جوهرکسی آگاه  نشد

امشب چراغان کرده ام،از داغِ هجرانم مپُرسJanuary 10th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان