استاد فضل
محمد اسحاق (ثنا) محمد اسحاق (ثنا)

                                                                             ونکوور کانادا

با سپاسگذاری از محبت استاد ( فضل) سروده شد.

 

ای که هستی شاعر خوش نکته  دان  استاد (فضل)

بیگمان باشی ادیب خو شبیان     استاد       (فضل)

در رباعی, در قصـــــــــیده, مثنوی یا  هم    غزل

من ندیدم مثل تو ورد زبان             استاد (فضل)

تو ادیب بی مثالی هم تو یی     استاد  شــــــــــعر

نزد من هستی یکی از نخبه گان  استاد  (فضل)

بلبل داستان ســــــــــــرای باغ شعری ای  اد یب

خوشنوا  از بلبلِ  در بوستان    استاد  ( فضل)

کهتران را مینوازی مهـــــــــــتران را  رهبری

مهربان بر همه  ای  قدر دان     استاد  (فضل)

میچکد موج  طرب  از حرف حرف شعر  تو

واردی در عرصه ی علم بیان    استاد (فضل)

کاش میشد آمدم پیش  تو زانو مـــــــــــــــیزدم

مینمودیم بحث ها از این و آن  استاد  (فضل)

مینوازی هر زمان با شعرتر این   خسته   را

زنده با شی ای گرامی  مهربان  استاد (فضل)

درد میهن درد  مردم هر زمان با شعر  خوش

میکنی اظهار با شورو فغان  استاد (فضل)

عمر  تو بادا دراز و طـــــــبع تو بادا   روان

این دعا دارد (ثنا) از عمق جان استاد (فضل)

 

2 فبروری 2013

 


February 3rd, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان