اظهار تمنا
محمد اسحاق ثنا محمد اسحاق ثنا

 

دوش از لطف بسویم تو اشارت کردی

جمله ای بود و نبودم همه غارت کردی

دلم آتشکده ای آه شود تا سوزم

بگذشتی بمن از دور اشارت کردی

بردی هوش و خردم جمله به یک ناز ای شوخ

همه در دام سر زلف اسارت کردی

این همه ناز و نزاکت همه این جور و جفا

از کی آموختی و کسب مهارت کردی

همه خوبان ز پیامت به سلام آمده اند

مجلس آرا ستی و عزم صدارت کردی

در حضورش نتوان عرض تمنا اظهار

تو "ثنا" با چه زبان مشق جسارت کردی

ونکوور کانادا

دوشنبه 22-4-2013


April 22nd, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان