الحاج الهام الدين قيام
داسپرلۍ دئ؟ داسپرلۍ دئ؟چاوې دلته،اوس موسم دنوبهاردی
ماوې،داخوبيادتيرمني تکراردی

ماوې دلته،نه کوچيان شته،نه رمې شته
نه شپونکئ شته،نه شپيلۍشته،نه نغمې شته
لاخو خړې بوړبوکۍ دي،چې تاويږي
نه نسيم دسباوون شته،نه وږمې شته

نه په باغ کې تورببرئ شته،نه سورګل شته
نه بوراشته،نه طوطي شته،نه بلبل شته
لاخوټولې دښتی،خړې پړې ښکاري
نه غاټول شته،نه پوروتي٠نه سنبل شته

ماوې،زه قيام ،حيران يم دې بهارته
دسپرلي په وخت،دتيرمني تکرارته


والدورف/جرمنی


March 20th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان