باور مدار
مسعود حداد مسعود حداد

برخاک پاکت ای وطن صد افتخار

چونکه هستی ملک صابر بردبار

برسرت آورده اند صدغصه وغم

 تاهنوزهم هستی چون کوه استوار

   بر وجودت آتش افروخت اجنبی 

 غــارتت کرد از طــریق انتــحار

دشمنت است ، ناخلف فرزند تو

جسم وروحت می فروشد بار بار

صــد بلائی بر سرت می آورد

لیک گوید، بود خـواست کردگار

«اقتلو» را نام گــذارد راه حـق

راه حـــق گـر این بُوّد باور مدار

گاه شرقــی ،گاه غــربی مــیشود

برتو آید اینچنین فرزند چه کار؟

 خـــم کــند سر بر در بیگـانه ها

می زدایــد از تو هــرعـزو وقار

خویشتن رازین چنین حی الوجود

وارهـــانی تا بگـــردی لالــه زار

13 جنوری2013


January 13th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان