بستر فرهنگ
هادی - عروس سنگ هادی - عروس سنگ

 

هر جا که ببینی به کلیسا و کنیسه                بر مکه و بر مسجد و اسرار مدینه

جزمرکز اشکال نه مکانی زخدا است           جاییکه خدا است بود قلب به سینه

خاخام و کشیش همره ی ملا شده مولا          از جیب تو تا نوه ی خود کرده هزینه

راز همه پنهان و ترا هیچ نگویند               حرفش همه وهم است و پیامش همه کینه

او عشرو ذکات وصدقه ازتو بخواهد            یکدست بجب تو و یکدست به خزینه

گرفرق مسلمان ومسیحی تو بخواهی           این بر سر مرکب بود آن روی سفینه

این عالم و دانای خود حرمت نگذارد           او کرده مساعد ، غر ض رشد زمینه

آنها بکنند خدمت مخلوق خدا را                 اینها بفریبند همه خلق خدارا

زاهد ز پی سود و سلم جعل نماید                در مذهب و دین بینمک و شور و شرینه

آنگاه که جوابی به تقاضای زمان نیست        با نام خدا حرف خودش میکند پینه

باوعظ غلط میبردت بر سر بامی               آنگاه شکند بهر سقوطت پا ی زینه

وقتیست که افشا بکنی جعل کرامت             روشن بکنی راه صبا را به پسینه

این بستر فرهنگ که پراست زخطاها           بر جای خطا ها بایدت علم گزینه

 

 

 


February 6th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان