بسرلی
ننګیا ر ننګیا ر

 

 

ا حسا س می مړاوی شوی که مړ شوی  ‍‍‍‍بسرلی دی

ښکلا ته نه  پاریږ ی دا څنګه بسر لی دی

نه هغه ګل شته نه ستی بورا په اور دی مینی

نه هغه ملیار چه ګل ته ورکړی زړ ګی وینی

هر ی خوا ته ستړ ی ګر ځی هو سو نه

ښکلا ته نه پا ریږی به ریښتنی احسا سونه

ښکلا هلته احسا س هلته هر څه می به وطن کی

خدایا ! څه نا تا ر دی افغا ن ښکلی چمن کی

  ۲‍‍‍۰مارچ

ګرانو دوستا نو ۱  دا چمن دی بیا هم شین شی ‍ چی بکی بیا ګل او ملیا ر وګورو

نوی کل مو مبا ر  ک شه

 

 


March 20th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان