بیادت
نوشته نذیر ظفر نوشته نذیر ظفر

      13/11/12

عشق تو لحظه لحظه بدل چنگ میزند

چون طفل شوخ هر طرفی سنگ میزند

زاهـــــــد هزار فتنه ای نا کرده میکند

نام از مــــــتاع غیرت و از ننگ میزند

نازم به محـــــــــــفلی که حریفان همنوا

با شور و خنـــــده باده ء گلرنگ میزند

بد بختـــــــــی زمانه ببین ؛ بیسواد شهر

لاف کمال و دانـــــش و فر هنگ میزند

رســــــــم ادب به شان رقیبان ندیده ام

در وقت اشـــــتی سخن از جنگ میزند

از یاد تو ظفر چلـــــــــــمی تازه میکند

نی باده را نهــــــانی و نی بنگ میزند


December 15th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان