تاریک
نوشته نذیر ظفر نوشته نذیر ظفر

 

 

 

 

 

 

 

 

  تکساس میدان هوایی

دلم ز فر قـــــت رخـــسار یار تاریک است

فروغ چـــــون نبود هر کــنار تاریک است

هـــزار مشـــــــعل تا بان کـــنی اگر روشن

شــــــبی فراق بـــدون نگـــار تاریک است

حضور شـــمع فرو زان سر مزار چه سود

برای مــــــــرده درون مـــزار تاریک است

چراغ حوصله بــــاید که تا رسی به وصال

که کو چه های پر از انتـــظار تاریک است

بمـــــثل ســـــــــــایه به دنبــال یار میگردم

به چشم ء خسته من روزگار تاریک است


December 11th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان