تخم نفرین
محمد اسحاق ثنا محمد اسحاق ثنا

 

آنکه صد فتنه به سر یا که به دل داشت چه شد ؟

آنکه خود را به جهان نیک و بد انگاشت چه شد؟

آنکه جز جور و جفا ظلم دیگر کار نداشت

آنکه فرمان خدا مسخره پنداشت چه شد ؟

آنکه  با تیغ ستم سینه ای مردم بدرید

تخم نفرین به دل پیر و جوان کاشت چه شد ؟

کرد صد خانه مظلوم به ویرانه بدل

خود به هر گوشه شهر قصر بر افراشت چه شد ؟

او که فرعون زمان گشت به هر کوی و گذر

شادی و شور ز دل همه برداشت چه شد ؟

دشمن دون ز هنر خالی و آگنده ز کین

عوض لطف "ثنا تخم بد افکاشت چه شد ؟

ونکوور کانادا

پنجشنبه 2-5-2013


May 2nd, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان