تضرع
یونس عثمانی یونس عثمانی


 
پرنده ها،
پایین تر بپرید
آخر دمی درنگ کنید
یک لحظه به من گوش بدهید
وپیام مرا به اوببرید
پرنده ها،
چرا، چنان شتابان بال می زنید
وازبلندی هامی گذرید
هر چند که فریاد میزنم
هیچ نیست که درنگ کنید
و پیام مرا به او ببرید
از روزی که اورفته است
جان از تن من رفته است
کالبد من دیگر خالی است
وبه چناری خشک می ماند
که جزپوست ازآن چیزی نمانده است
حس میکنم
که تمام تاروپود ام را موریانه خورده است
پرنده ها،
آهسته بپرید
وپیام مرا به او ببرید
ازروزی که او رفته است
عقل ازسر من رفته است
نمی توانم فکر بزنم 
که در کدام جا هستم وبه کدام جا می روم
انگار، تنی بی سر هستم
که در گیرودار آخرین نفس
به دور محور خود می چرخم
پرنده ها،
پايين تربپرید
وپیام مرا به او ببرید

 
کانادا

July 1st, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان