تعریف شعر
نو شته : نذیر ظفر نو شته : نذیر ظفر

         ور جینیا امریکا

 

شعر هایم همـــــگی تصویر است

چهرهء غصــه ای بی تذویر است

واژه ها سبـــحه ای غمهای دلست

که ز آهــنگ  غضب دلگـــیر است

قافــــــــیه سلسلهء بسته به پاست

که به زندان شده ای در گیر است

شکـــــــل یــک آدم  افتاده به درد

که زبانش همـــــگی  اکسیر است

برق ای  احساس پر از رنگ بود

که ز اندیـــشه ای  با تد بیر است


January 20th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان