جانان
اناهیتا محبوب اناهیتا محبوب

        جانان  مې رانه  تللې خاطر‎ې  شوې راته  پاتې                         

دمینی وخت تیر شوي خو مزي شوي راته ‍‍پاتي

سوزیگم  لکه شمه  په شیبو کیي مي خواري  ده

اوبویووړل داستان میي خواریي شپیي شوي راته پاتي

زړگي  مي سخت  رپیژي چي جانان  راته  یادیژي

یادوته  یي  ژړیگم  چي  کوڅي  شوي  راته  پاتي

مینه    یم  په    یار  باندي   سلگو   کي   ناسببه

خوشالiي ټولي شپي  مي په بیتو شوي راته  پاتي

پختو  می   ژبه  نده   زه  دمینیي   پختنه    یم

"محبوب" نشوم زه یار ته خاطري شوي راته پاتي


July 3rd, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان