فروغ از لندن
جوهرفروش جوهرفروش

سرودهٔ ذیل بپاس احترام سفرِدوستِ عزیزو گرامی ام شاعرِدردهاورَنجها (محمد نعیم جوهر) که طی یک سفرناگهانی به لندن تشریف آورده ودوسه روزی را باهم سپری کردیم سروده شده است خدا کند که درخوروشایستهٔ حالِ آن جناب باشد
         
جوهرفروشِ شهرِغزل آشنا شده
دارا،زِروی لُطف رفیقِ گدا شده
دستِ کرم بجانب من میکند دراز
دستگیرِ جا فتادهٔ بیدست وپا شده
همچون طبیبِ دردِ دلِ بیقرارِ من
تسکین بخشِ ایندلِ پُر مُدعا شده
اندردیارِ بیکسی ام چون برادری
بادردورنجِ خسته دلی همنوا شده
مانندِ قطره گام بگام سویِ موجها
راهی بحرو شهرو دیارِ وفا شده
چون بلبلان بناله و آه و فغان بوَد
باعندلیبِ باغِ وطن هـمصدا شده
درزندگی بپایِ رقیب سرنمی نهد
ازعُجزسرخمیده وقامت دوتا شده
درسینه جای جوهرِ من دایما بوَد
دل آشیان ولانه ای مُرغِ هُما شده
برشیشهٔ شکسته دلی همچومومیا
بردیده ای فروغ چنان توتیا شده
          25/12/2013
باتقدیم احترام
 
 دیارِنومیدی          
من آن غریبِ مهاجرزِمُلکِ افغانم
زِبدوِ حادثه ها مُرغِ خانه ویرانم
زِاتفاق وحوادث به غُربت آمده ام
زاِفتراقِ وطن زردو زارو نالانم
بهارِزندگیرا خشکسالی ها بِفسُرد
به تیرماه نِگر زیرِ برف وبارانم
خزان وار مرا زردِ زَعفران بینی
اسیرِ کُنجِ قفس گوشه هایِ زندانم
اگرچه پنجه نرم میکنم بجبرِزمان
زنیش خندِ حریفان بسی گریزانم
نه هم هراسِ مرا ازرقیب میباشد
نَترسِ ازخودو بیگانه و نه یارانم
زِدستِ زاغ وزغن سالها همینالم
چو بلبلِ وطنِ خود بشورو افغانم
فروغِ کشورم و در دیارِ نومیدی
فروغ بخشِ دلِ هریکی عزیزانم
      28/12/2013
 
 December 28th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان