جوهرِهرمصرع اش بیجوره وطاق آمده
محمدنعیم جوهر محمدنعیم جوهر

 

شعـر نو تا از بلنــدیهــاي آفــاق آمــده

بـرسـرِعـروسِ کُـهنـه٬ بـازامـباق آمـده

 

ازهواي طبعِ شعرِ(فضلِ) دورانم مـپرس

جوهرِهرمصرع اش بیجوره وطاق آمده

 

ازشرابِ مصرعِ مردافګنش دراین دیار

شاعـرانِ پُخته کارم٬ سر به تالاق آمـده

 

دشمـنِ دیرینة جانـم ز ترکستان زمیــن

بهرِ قتلم ناګاهان امشب ز تایلاق آمده*

 

قیصة جوروجفایت ګرنمودم جُفت وطاق

برسرم جُفت است جفایت٬تاوفاطاق آمده

 

بهــرِآبـاد کردنِ ویـرانـة قصــرِ دلــم

(خشت خامِ این خلیفه نو به سرطاق آمده)

 

باز از شهـرِ قشـنګِ سرزمیـنِ شاعـران

دستِ (ثاقب )بهرِمایک کاسه قیماق آمده

 

عروسِ زیباي ما از پُشتِ خرمنګاهِ کاه

سوي مُلکِ اجنبي بنګر٬ زقشلاق آمــده

 

برق اګر کمیاب شد٬ ګازشبرغانـم نګـر

منقلِ ګازي کنون درجاي اُجاق آمـده

 

جوهرا ) این پیڅة فامیلي شعرت کنون)

خیلي ها خوشمزه و پُندیده و چاق أمده

 

آلمان

تایلاق نام قریه است مربوط شهرسمرقند: *


April 22nd, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان