حادثه
محمد اسحاق ثنا محمد اسحاق ثنا

در ملک ماست حادثه تکرار میشود

مردم به زیر تودهءی آوار میشود

فضل شقاوت است عقیم اند شاخسار

نخل امیدهاست که بی بار میشود

اینک دوباره قامت سرو بلند ناز

درچارسوق حادثه بردار میشود

چندی به سوی پنجره بادی نمی وزد

آیا چه شد که روزنه دیوار میشود

گر می رسد نوید رهایی گهی ز دور

در مرز نارسیده که اخطار میشود

انبار غصه کوه ستم نام زندگیست

انسان به نیمه راه ست که بیزار میشود

سرکن سرود فتح "ثنا" با سرور شوق

این شعر مردمیست که تکرار میشود

ونکوور کانادا

یکشنبه 19-5-2013


May 19th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان